23.12.1841

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Seglet findes på separat kuvert: Sort laksegl med utydeligt aftryk af det danske rigsvåben.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift findes på separat kuvert: Hr Conferensraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Danne-/brogsmand, Directeur for / det kongelige Academie for de skiønne Kunster / i / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for Christian 4., der netop er blevet støbt i bronze. Thorvaldsens bistand ved udførelsen af Charlotte Frederikkes gravmonument ønskes.

Dokument

Hr ConferenzraadI Thorvaldsen! Disse Linier overbringes Dem af Hr MüllerII, adjungeret Inspecteur ved det Kongelige Mynt Cabinet, som rejser til RomIII for at pleje sin desværre syge Broder Historiemaler MöllerIV. – Dennes seeneste store ArbejdeV, som endnu beskieftiger ham, skal De have acquireretVI og det glæder mig at det paa den Maade ej vil tabes for FædrenelandetVII.
Min Omsorg er nu rettet paa at Deres Kunstværker og øvrige Kunstsamlinger skulle finde betryggende TransportmiddelVIII til Danmark. En stor FregatIX skal til den Ende foretage en Togt til Middelhavet i Sommer og anløbe Livorno, saaledes at hvad De didhen sender kan afskibes i Juli Maaned for derfra directe at hiemføresX. De ville nu treffe de fornødne Foranstaltninger og sørge for at de afskibende Kunstsager betimeligen indtræffe i Livorno. Skulde De selv ville benytte Lejligheden til at rejse hid til søesXI, hellere end til Lands, da skal alt dertil være indrettet.
Det har iøvrigt glædet mig at erfare at Deres RejseXII giennem Tydskland og Italien tilbagelagtes saa heldigen og til Deres Tilfredshed.
Man har sagt mig at De stundom var forkiøletXIII i Rom, men snart indtræder der den bedre Aarstid og med den haaber jeg Deres fuldkomne Velbefindende.
AfstøbningenXIV af C IV Statue er meget vel lykkedes. Hvad man skylder Dem for ModellenXV til denne skiønne Statue ønsker jeg at erfare.
Endnu ønskes et BasreliefXVI af Deres Haand der skulde støbes til SarcophagenXVII, som Middelpartie paa Forsiden, og man har tænkt sig en Allegorie paa Symbolet eller Valgsproget: Regna firmat pietasXVIII.
Ved Udførelsen af det paatænkte Grav MonumentXIX over Prindsesse Charlotte FrederikeXX, angaaende hvilket Oberste PaulsenXXI har Ordre, ville De yde den BistandXXII som Deres HengivenhedXXIII for den Afdøde vil tilsige Dem og som jeg vil erkiende.
Jeg kan give Dem de meest tilfredsstillende Efterretninger om mit og DronningensXXIV Velgaaende og til Storhertuginden af Meklenburg StrelitzXXV, som jeg beder at hilse meget fra os, ville De sige hvor lykkelige vi ere ved at see Hendes DatterXXVI, KronprindsessenXXVII, saa vel og tilfredsXXVIII hos os.
De ville hilse Baronesse StampeXXIX. Med de bedste Ønsker for Deres Velgaaende, henlever jeg H. Conferenzraad Thorvaldsen Deres


Kiøbenhavn d 23 Decbr 1841
forbundne og velvilligste
Christian R


Deres MusæumsBygning er under TagXXX.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m24 1841, nr. 55

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 171-172.

Emneord

Personer

Værker

A152 Christian 4., 1840, inv.nr. A152
A153 Tre genier, 1842, inv.nr. A153
B276 Kristus og de fire evangelister, 1842, inv.nr. B276

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838.

 2. Den danske numismatiker, museumsinspektør og etatsråd Ludvig Müller.

 3. Jf. Thorvaldsen-kronologien 23.12.1841 – 13.1.1842.

 4. Den danske maler Adam Müller.

 5. Jf. Adam Müller, Kristus og de fire evangelister, 1842, B276.

 6. Se også andre dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsen som kunstsamler.

 7. Thorvaldsen havde på det tidspunkt testamenteret sine kunstværker og samlinger til byen København, jf. Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.

 8. Thorvaldsen var i færd med at sende sine kunstværker og kunstsamlinger fra Rom til København, hvor de skulle indgå i det kommende Thorvaldsens Museum.

 9. Fregatten Thetis, der løb af stabelen 30.4.1840.

 10. Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 11. Thorvaldsen kom én dag for sent til Livorno for at sejle med fregatten Thetis til Danmark, jf. Thorvaldsen-kronologien 3.10.1842.

 12. Jf. Thorvaldsens rejse til Rom, maj-september 1841.

 13. Se også dokumenter vedrørende Thorvaldsens helbred.

 14. Dvs. bronzeafstøbningen ved Jørgen Dalhoff af Thorvaldsens skulptur Christian 4., jf. A152, til Christian 4.s kapel, Roskilde Domkirke. Bronzeafstøbningen blev påbegyndt tidligst 26.11.1840.

 15. Dvs. originalmodellen, Christian 4., A152.

 16. Dvs. relieffet Tre genier, 1842, jf. A153, der udtrykker Christian 4.s valgsprog “Regna firmat pietas”. En bronzeversion ved Jørgen Dalhoff er opsat i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke.

 17. Den danske arkitekt G.F. Hetsch udarbejdede flere forslag til udsmykningen af Christian 4.s kapel, heriblandt et forslag til en monumental sarkofag, der skulle rumme kisten og samtidig danne base for Thorvaldsens Christian 4.-statue. Der eksisterer i alt 22 tegninger til kapellet i Roskilde Domkirkes Arkiv.

 18. Lat. “fromhed styrker rigerne”, Christian 4.s motto. Valgsproget findes på samtidige bygninger og på kirkeinventar i dobbeltmonarkiet Danmark-Norge og i Hertugdømmerne, ofte i forkortelsen R.F.P., af eftertiden ironisk udlagt som “Riget fattes penge”.

 19. Gravmonument over Charlotte Frederikke, der ligger begravet på Campo Santo Teutonico ved Peterskirken i Rom, blev udført af den danske billedhugger J.A. Jerichau og opstillet efter 1848. Se gravmonumentet her.

 20. Den dansk-tyske prinsesse Charlotte Frederikke, der var død i 1840, og som havde været Christian 8.s første hustru.

 21. Den danske oberstløjtnant og kammerherre for Charlotte Frederikke, Fritz Paulsen, Thorvaldsens svigersøn.

 22. Det vides pt. ikke om man ønskede, at Thorvaldsen udførte monumentet eller blot rådgav omkring det. Det blev udført af J.A. Jerichau.

 23. Thorvaldsen kendte Charlotte Frederikke personligt, idet hun havde boet i Rom fra 1830 og frem til sin død i 1840.

 24. Den danske dronning Caroline Amalie.

 25. Den tyske storhertuginde Marie von Mecklenburg-Strelitz.

 26. Den tyske prinsesse Caroline von Mecklenburg-Strelitz i Danmark kaldet prinsesse Mariane.

 27. Prinsesse Mariane var blevet gift med kronprins Frederik (7.) den 10.6.1841.

 28. Ægteskabet med Frederik kuldsejlede hurtigt, og i 1844 rejste Mariane tilbage til Mecklenburg – så helt “vel og tilfreds” har hun altså ikke været.

 29. Den danske baronesse Christine Stampe, der var rejst med Thorvaldsen til Rom i 1841.

 30. Man havde netop afholdt rejsegilde på Thorvaldsens Museum den 18.12.1841.

Sidst opdateret 27.06.2016