No. 9042 af 10318
Afsender Dato Modtager
Ludvig Müller [+]

Afsendersted

Rom

31.1.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Antagelig København

Resumé

Müller rapporterer til Christian 8. om danske kunstnere i Rom. Han redegør detaljeret for Thorvaldsens arbejde på dette tidspunkt.

Ifølge Deres Majestæts allerhøieste Ordre til mig ved min Afreise fra Kiøbenhavn: at sende en beretning fra Rom om de derværende Kunstneres Forfatning og Virksomhed, samt hvilke deres Ønsker i saa Henseende maatte være, tillader jeg mig allerunderdanigst at nedskrive følgende.

Min Broder – Deres Majestæt ville undskylde, at jeg giør Begyndelsen med at omtale ham, hvis Sygdom er Aarsagen til min Nærværelse her – har jeg ikke fundet saa slet, som jeg havde befrygtet, og den Glæde, min Moders og Søsters Ankomst har foraarsaget ham, saavelsom den bedre Pleie, han ved dem erholder, have virket fordeelagtigt paa hans Tilstand. I Begyndelsen af December, da hans Læge lod mig tilskrive, at dersom hans beslægtede vilde besøge ham, maatte de komme snarest muligt for ikke at komme for sildigt, var hans Forfatning saa betænkelig, at Lægen meente, han kun havde kort Tid tilbage; men nu er han saa meget bedre, at Lægen troer, at først Efteraaret vil blive den [sic] farlige Tidspunkt for ham. Af det Maleri, han udfører for Conf. Thorvaldsen, er den øverste Halvdeel, forestillende Christus paa en Sky med to svævende Engle ved Siden, færdig, saavelsom endeel af de nedenfor siddende Evangelister, og hvis min Broder vedbliver at være stærk nok til at arbeide hver Formiddag som i denne Tid, vil det være fuldendt til Foraaret; det forekommer mig baade med Hensyn til den strængere Kirkestiil, min Broder efter de ældre italienske Mesteres Forbilleder har søgt at holde det i, og med Hensyn til den religiøse Aand, der udtaler sig i det, at overgaae hans tidligere Arbeider i denne Retning. Min Broder, der vel ikke veed, hvor udviklet hans Sygdom allerede er, men nok ahner, at han ikke har lang Levetid tilbage, taler oftere om hvor høiligen det vilde glæde ham, hvis han kunde komme til at udføre et større religiøst Billede, der kunde blive ophængt blandt de andre Værker af danske Malere i Galleriet paa Christiansborg Slot, hvor intet findes af ham; den følgende Vinter, siger han, at det er hans Bestemmelse endnu at tilbringe i Rom, og muligt er det vel, uagtet Lægen ikke vil give synderligt Haab derom, at han endnu kan overleve den.

Küchler, fra hvem i November Maaned en Altartavle forstillende Mariæ Bebudelse, bestilt af Rentekammeret, ankom til Kiøbenhavn, har for nyligt fuldendt et Genrebillede til Hofjægermester Brun, af et oftere af ham behandlet Sujet: to Albanerinder, der lege med et Barn. For Øieblikket er han beskiæftiget med Cartonen til et stort Maleri, som Conf. Thorvaldsen har bestilt efter en meget lovende Skizze, der fremstiller Christus i Getsemane, som efter at have bedet vækker de sovende Disciple, medens Judas sees komme bagved. Eddelin har for ikke lang Tid siden fremsendt et kirkeligt Billede forestillende Christus, der velsigner Børnene, hvilket i min Fraværelse maa være ankommet til Kiøbenhavn og, efter hvad han har sagt mig, ikke har nogen Bestemmelse; en Skizze af samme Sujet, men med færre Figurer, agter han med det første at udføre til en af Rentekammeret bestilt Altartavle. Begge disse Kunstneres Ønske gaaer ud paa, at kunne erholde Bestilling paa et større Kirkebillede paa saa gode Vilkaar, at de kunde anvende al den fornødne Tid og Omhue paa dets Udførelse uden at frygte for at behøve at sætte Penge til derved. Hidtil ere navnlig de Kirkebilleder, som have været bestilte hos de danske Kunstnere i Rom fra Rentekammeret eller private Folk, i Almindelighed blevne forholdsmæssigen saa ringe betalte, og have med Hensyn til de Studier og Modeller, der have behøvedes til dem, medført saa betydelige Udgifter, at Kunstnerne sige, at de i den samme Tid, de have arbeidet paa et saadant Stykke, kunde have tient langt mere ved at have udført flere mindre let afsættelige Arbeider og oftere have forbrugt mere end det skulde indbringe dem, men at de dog stedse med Glæde have taget mod disse Bestillinger, forat kunne faae Leilighed til at udføre slige større Værker. Küchler har under sit 11aarige Ophold i Rom ikke fra Regieringen havt Bestilling paa noget Maleri, af de andre Kunstnere hører jeg, at han i de sidste Aar har maattet understøtte sin gamle trængende Fader.

Const. Hansen, der i Efteraaret hiemsendte en af Rentekammeret bestilt Altartavle, samtidigen med Eddelins og af samme Sujet som dennes, er fortiden i Begreb med at fuldende 6 charakteristiske Prospecter af Rom og Omegn, som ere bestilte af Hofjægermester Brun. Ogsaa denne Kunstner vilde en Bestilling som ovenomtalte, af et større Maleri, være meget kærkommen, hvis han skulde forblive i Rom; men meest overeensstemmende med hans Ønske, har han dog sagt mig, at det vilde være ham, nu efter 6 Aars Fraværelse at kunne tiltræde Hiemreisen, dersom han paa denne ved offentlig Understøttelse kunde blive istand til, ved et længere Ophold i Norditalien og især i München at lægge sig efter Frescomaleri, til Udøvelsen af hvilken [sic] hos os hidtil saa godt som ukiendte Kunstgreen der maaskee i Fremtiden vil tilbyde sig Leilighed ved Decorationen af Thorvaldsens Museum, Universitetsbygningen og muligen endnu andre offentlige Bygninger. I forrige Aar sendte han til Consistorium i Forening med Hr Hilger en Plan til Decorationen af Universitetsbygningens Vestibule, hvilken beholdtes i Kiøbenhavn og kunde være en Prøve paa hvad man tør vente sig af Hr Hansen i denne Retning,

Thøming, der for Tiden er den eneste dygtige Marinemaler i Rom, skal være den af alle danske Kunstnere her, der tiener meest. Han har mange Bestillinger og faaer sine Stykker, af hvilke han stedse har endeel under Arbeide, godt betalte. Raadsig, der henved et halvt Aar har opholdt sig i Udlandet ved privat Understøttelse, men har noget Haab om, længere hen at erholde Stipendium fra Academiet, har kun havt een Bestilling hiemmefra, fra Kammerherre Neergaard, hvem han har i Sinde at tilbyde et Genrestykke, han er i Begreb med at male, forestillende en romersk Gadescene ved Marcellustheatret. Koop, hvis Omstændigheder fremdeles skulle være maadelige, er jævnligen beskæftiget med Copier efter Bestillinger. Petersen har med Understøttelse fra det Reiersenske Fond i nogle Maaneder opholdt sig i Rom for at lægge sig efter Conchylieskiæring. Af de romerske Conchylieskiærere, blandt hvilke han har arbeidet nogen Tid hos Saulini, mener han dog ikke at kunne lære noget, uden maaskee med Hensyn til det techniske og agter derfor især at anvende sin Tid i Rom til at studere Antikerne. Imidlertid vedbliver han dog, for at fortiene noget, at udskiære Conchylier her; han arbeider for nærværende Tid paa Muserne efter Thorvaldsens Medailloner.

Billedhuggeren Holbeck, der i 4 Aar har været udenlands, i længere Tid har arbeidet i München og her i Rom efter Bestilling udhugget flere af Thorvaldsens Værker i Marmor, er i denne Tid beskiæftiget med at modellere et originalt Basrelief, hvis Gienstand er Proserpinas Rov. Han siger, at han hidtil har været nødsaget til at arbeide for Andre for at kunne tiene det nødvendige og derfor ikke har kunnet sende noget hiem, men at han vilde være meget glad ved at sættes istand til at udføre noget af egen Composition. Hans nærværende Arbeide har ingen Bestemmelse. Af den hos Jerichau til Hendes Majestæts Toiletværelse paa Christiansborgslot [sic] bestilte Frise, hvis Hovedgienstand er Alexander den Stores og Roxenas Bryllupshøitid, staae to Stykker færdige i Gips forestillende en orientalsk Konge, der nærmer sig Alexanders Borg for at bringe ham Hylding tilligemed Gaver, hvilke ved Negerslaver løftes ned af en Kameel. Et tredie Stykke, hvilket han i denne Tid modellerer, fremstiller en Gruppe af Krigere, der betragte nogle Dandserinder[.] Der hersker i dette Hr Jerichaus Værk en reen god Stiil, der viser hans Stræben efter at holde sig til de antike Mønstre, og han giennemfører det tillige med en særdeles Omhue under idelig Benyttelse af levende Modeller. Men da disse ere temmelig bekostelige og han, ved at opoffre al sin Tid paa dette Arbeide, for resten intet kan tiene, er han derved kommet i Pengeforlegenhed, i forrige Aar, har han sagt mig, at han erholdt 200 Scudi tilsendte, men at han nu siden August Maaned intet har faaet. Prof. Bissen har siden sin Ankomst til Rom i Efteraaret været svagelig, ogsaa har han havt megen Sygelighed i sin Familie og havt den Sorg at miste et Barn, saa at han har savnet Ro og Lyst til Arbeide. Han har imidlertid udført en Amor, som sliber sin Piil, hvilken Statue er begyndt at hugges i Marmor i hans Studio. For nærværende Tid modelleres en qvindelig Figur, halvt paaklædt, i Begreb med at ordne sin Haarfletning, i en Stilling, der viser hendes Legeme i den skiønneste Bevægelse. Han agter maaskee at udhugge denne Figur for Etatsr. Treschou, der har bestilt et Par Statuer hos ham; det førstnævnte Værk har endnu ingen Bestemmelse.

Conf. Thorvaldsen har i den senere Tid befundet sig vel og er beskiæftiget med endeel Arbeider. I de første Dage efter min Ankomst hertil fuldendte han et Basrelief: Christus i Krybben, over hvilken 3 Engle svæve, ved Siden Maria med Joseph og de tilbedende Hyrder. Hertil er det hans Hensigt at føie en Række af de vigtigste Momenter i Christi Liv ligefra Mariæ Bebudelse til Englene, der forkynde Opstandelsen til Qvinderne ved Graven; men endnu har han kun giort løst henkastede Tegninger dertil. For nærværende Tid modellerer en Italiener Galli under hans Veiledning Apostlen Andreas colossalt og skal, naar den er fuldendt, ligeledes udføre Judas Taddæus, til hvilken Figur Thorvaldsen nyligen har giort Skizzen; desuden tilhugges i hans Studio en Marmorblok til den tidligere udførte, til Christiansborg Slot bestemte colossale Vulcan. Baronesse Stampe haaber stedse, at Thorvaldsen til Sommer skal reise til Danmark med hende, men han selv har saavel for mig som for Andre yttret, at det ikke er ham muligt at reise hiem før næste Foraar paa Grund af de Arbeider, han anseer det for nødvendigt, her endnu at forberede eller fuldføre. Det er saaledes hans Hensigt at modellere de til Frue Kirke bestilte 4 store Propheter, hvortil han i denne Tid har giort Tegningerne. Ifølge disse ville Figurerne blive riigt drapperede, Hovedet tilhyllet eller bedækket med et [sic] Slags Turban, med Pergaments-Ruller i Hænderne, fremstilte i forskiellige Momenter: een eftertænkende, een skrivende, een læsende, een talende, men uden særegne Attributer. Fremdeles har han viist mig Tegninger til 2 Engle, han agter at udføre, hvis Bestemmelse skulde være at anbringes ved Indgangen til en Kirkegaard, de staae ventende paa Dommens dag, den ene med Basunen i Haanden, den anden med Retfærdighedens Sværd for at adskille de Onde fra de Gode. Naar han er færdig med at retouchere nogle af sine andre Marmorbasreliefer, der have været bestilte fra England og af Kongen af Würtemberg, hvilket Arbeide i disse Dage sysselsætter ham, har han sagt mig, at det er hans Hensigt at begynde paa ovennævnte Basreliefer og Figurer. Endeligen venter han paa, at hans paa Nysø forfærdigede Portraitstatue, der er paa Veien hertil, skal ankomme, for at sætte den under Arbeide; ogsaa skal med det første en Blok tilhugges til den tidligere af ham for Kongen af Bayern modellerede Conraddins Statue. Men nye Bestillinger, siger Conf. Thorvaldsen, at han ikke tager imod. Til hans Museum udhugges der for Tiden ikke noget; Jasons Statue og adskiellige af de Basreliefer, der ere bestemte til at fremsendes, ere kun præparerede i Marmoret. Han har allerede givet Ordre til at indpakke, foruden en stor Deel Værker i Marmor og Gips i sit Bibliothek, sin Samling af Mynter og Gemmer, og sine Malerier; de herved blottede Vægge taler han om snart ogsa at faae fyldte; han har saaledes i denne Tid bestilt nye Malerier hos to af Roms bedste Kunstnere: Riedel og Williams.

Hr Bravo, hvem jeg har overleveret et fra Geheime-Etatsr. Adler modtaget Brev og sagt hvad Deres Majestæt paalagde mig, beder sig anbefalet til Deres Majestæts Naade. Han har meddeelt mig, at hans Ønsker gaae ud paa, om muligt at erholde noget fast aarligt som dansk Kunstagent i Rom. Imorgen begynder han paa at indpakke Thorvaldsens Sager.

Ved min Ankomst til Rom d. 13 Januar efter 20 Dages Reise overrakte jeg strax det Brev, Deres Majestæt havde betroet mig, til Conf. Thorvaldsen, der har bedet mig skrive, at han med det første vil tillade sig at sende et Brev til Deres Majestæt, og ligeledes til Kammerherre Paulsen den mig medgivne forseglede Rulle. Kort efter havde jeg den Ære at erholde en Audients hos Hds Høihed Storhertuginden af Mecklenborg, hvem Hds Kongl. Høihed Kronprindsessen havde overdraget mig at bringe Efterretning om sit Velbefindende. Ogsaa har jeg været hos den Würtembergske Legationsraad Kolb og sagt ham, hvad det behagede Deres Majestæt ved min Afreise at paalægge mig.

allerunderdanigst

L. Müller

Rom den 31 Jan. 1842.

Generel kommentar

Dette brevs arkivplacering er p.t. ukendt. Det befinder sig sandsynligvis på Rigsarkivet, men det er ikke lykkedes at opspore det. Brevet kendes fra en fotokopi på Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Gerold Propper: Adam Müller (1811-1844), Waldermarsudde 1977.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Kunstnermiljøet i Rom · Levende model · Nazarenerne (Lukasbund) · Rejsen til Danmark, oktober 1842 · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Tegninger, kristen mytologi · Transport af Thorvaldsens kunst fra København til Rom 1842
Personer
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Johan Bravo · Carl Brun · Heinrich Eddelien · Pietro Galli · Constantin Hansen · Georg Hilker · C.F. Holbech · J.A. Jerichau · Karl von Kolb · Andreas Ludvig Koop · Albert Küchler · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Adam Müller · Johan Ferdinand de Neergaard · Fritz Paulsen · Peter Petersen · August Riedel · Peter Raadsig · Tommaso Saulini · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen · Friedrich Thøming · F. Treschow · Penry Williams
Værker
Sidst opdateret 28.06.2021 Print