19.12.1837

Afsender

Hans Puggaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med præget våbenskjold med initialerne HP samt inskriptionen: VIRTUTE ET LABORE på et bånd herunder.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBURG; T. T. / HAMBURG / 22. Dec. 37. samt ved ankomsten til Rom: ROMA / [xx] / GEN. / 1838.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Illustrissimo Signore / Signore Alberto Thorwaldsen / Scultore danese / Café grecoI / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Puggaard er utålmodig efter at høre nyt fra Thorvaldsen. Han rykker for hjemsendelse af marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, som han har hørt er færdigt. Han vil også gerne bestille en kopi i gips af Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, og beder om at få oplyst prisen.
Han glæder sig over at have hørt, at Thorvaldsen kommer til Danmark til foråret, og fortæller, at landsindsamlingen til det kommende Thorvaldsens Museum går godt. Puggaard anbefaler Thorvaldsen at skrive til Frederik 6. vedr. det skib, Thorvaldsen ønsker skal bringe ham selv og hans værker til København. Han beder Thorvaldsen udrede nogle forviklinger ift. bestillinger han har gjort hos danske malere i Rom.

Dokument

Kiøbenhavn 19 Decb 1837.

Kiære Herr EtatzraadII!

Jeg var i denne Sommer i England med min ældste Søn RudolphIII – som jeg sadte paa Comptoir i London; paa min Tilbagereise derfra skrevIV jeg til Dem og KolbV fra Düsseldorf – men har siden ej hørt fra Dem – ej heller fra Kolb hvorfor jeg formoder at han ej er kommet tilbage fra sin Reise i Tydskland. Da jeg og min FamilieVI nu inderlig længes efter at høre fra Dem og det kiære RomVII vil jeg i Aften tilskrive Dem et par Linier, som det vilde glæde mig meget om De selv vilde besvareVIII – men hvis De ej har Leilighed saa beed Kolb eller BlunckIX at giøre det. –

Af Conferentzraad CollinX har jeg med Glæde erfaret at vi med Sikkerhed kunde vente Dem her til næste ForaarXI og at De ønsker at Regieringen i den Anledning vilde udsende et SkibXII til Middelhavet for at hente Deres Kunstsager som sikkert strax vil blive bevilget, naar De derom skriver til KongenXIII ; med megen Længsel have vi ventet Deres GratierXIV og da jeg nu formoder efter hvad Kolb alt for længe siden har skrevet at De nu ere aldeles fuldendte fra Deres MesterhaandXV saa beder jeg Dem indstændig at de maae komme med allerførste Sending som gaaer til Fædrelandet da De vel kan indsee med hvilken Utaalmodighed deres Ankomst efter saa lang Tids ForløbXVI imødesees. – Jeg har nok en Bøn til Dem som jeg venter at De ej afslaaer; jeg ønskede nemlig gierne at vide om jeg af Deres herlige Alexander TogXVII kunde faae en god Afstøbning i Gibs og hvad samme vilde koste samt om den kunde komme hertil med Deres øvrige Sager naar et Skib næste Foraar gaaer til Middelhavet. I vores Sal ønskede jeg den anbragt som Frise hvilket Professor FreundXVIII siger meget godt lader sig giøre. – Vilde De vise mig det Venskab at minde KücklerXIX om det MalerieXX jeg bestilte hos ham – og seer De ThømingXXI saa tien mig i at sige ham at hans Malerie af VenedigXXII som jeg fik i London ej er hvad jeg har bestilt men kuns en Skizze som han har malet i England. Jeg regner paa Deres Venskab og Overbærelse – vil De bemærke – og jeg er sikker paa ej at giøre nogen feil Regning og at De vil tilgive den Friehed hvormed jeg bebyrder Dem med mine Comissioner; hvor lykkelig vilde jeg føle mig om jeg her kunde være Dem til nogen Gientieneste.

BiedrageneXXIII til Deres MuseumXXIV kommer godt og vi have efter Conferentzraad Collins Sigende alt en betydelig Summa staaende i Banken – vi vente nu blot Deres Hiemkomst for strax at lægge Haanden paa Værket – og naar De først er her vil det skiønne Værk let komme i Stand. –

Min Kone og min Datter Maria hilse Dem begge venskabeligst og sende mange Hilsener til Deres DatterXXV, Oberst PaulsenXXVI og de øvrige kiære LandsmændXXVII ; hils ogsaa Kolb ret meget fra os alle og troe mig stedse Deres oprigtige Beundrer og meget forbundne

H Puggaard

P:S: De er nok saa god snart at lade mig vide noget om Alexander Toget kan faaes fra Rom i Gibs og hvad det vilde koste – samt om mine Gratier – de uforlignelige Huldgudinder ere færdige og kunde ventes til Foraaret beed Kolb at skrive mig til; meget ønsker jeg til samme Tid at faae et par Linier fra Deres Haand.

Arkivplacering

m21 1837, nr. 69

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601

Kommentarer

 1. Se evt. hertil referenceartiklen Caffè Greco. Kunsttempel, posthus og kosmopolitisk fristed om det romerske poste restante- og mødested.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.

 3. Dvs. den senere grosserer Rudolph Puggaard (1818-1885).

 4. Se hertil Puggaards brev af 8.10.1837.

 5. Dvs. den i Rom bosiddende tyske bankier m.m. Karl von Kolb.

 6. Dvs. hustruen og maleren Bolette Puggaard, datteren Marie Puggaard, samt den anden yngste søn og senere geolog, Hans Christopher Wilhelm Puggaard (1823-1864).

 7. Ægteparret Puggaard og datteren Marie havde opholdt sig i Rom fra ultimo oktober 1835 til 24.4.1836. med på rejsen var også en Jette, antagelig identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage, jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2.

 8. Thorvaldsen var ordblind og skrev nødigt breve. Af samme årsag fik han derfor ofte venner og kolleger til at gøre arbejdet for sig, jf. det følgende og referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces, Thorvaldsens tale- og skriftsprog og Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidlige breve. Puggaards P.S. skal formentlig også ses i denne sammenhæng, da indholdet ikke tilføjer noget nyt til det øvrige brev, men blot opsummere det allerede skrevne. En kort og lettere tilgængelig version af brevets hovedbudskab.

 9. Dvs. den danske maler Ditlev Blunck.

 10. Dvs. den danske embedsmand Jonas Collin.

 11. Thorvaldsen påbegyndte først rejsen til Danmark 5.8.1838.

 12. Fregatten Rota medbragte både Thorvaldsen og adskillige af hans værker til København og forlod Livorno 9.8.1838. Se hertil også referenceartiklerne Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 og Rejsen til Danmark, august-september 1838.

 13. Dvs. Frederik 6.

 14. Dvs. marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, der i dag findes på Thorvaldsens Museum. Puggaard fik først relieffet udleveret efter Thorvaldsens død og måtte tilmed nøjes med den i marmoret plettede udgave, der i dag befinder sig på Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0449. Se hertil Puggaards korrespondance med eksekutorerne for Thorvaldsens bo vedr. udleveringen af marmorrelieffet: 9.4.1844, 10.4.1844, 13.8.1844, 13.8.1844, 12.7.1845, 14.7.1845, 2.8.1845 og 4.12.1845.

 15. Se hertil referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis.

 16. Hans Puggaard havde bestilt relieffet under sit ophold i Rom fra ultimo oktober 1835 til 24.4.1836. Præcis hvornår bestillingen faldt vides p.t. ikke.

 17. Dvs. Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, oprindelig udført til Palazzo Quirinale i Rom.

 18. Dvs. den danske billedhugger og Thorvaldsenelev Hermann Ernst Freund.

 19. Dvs. den danske maler Albert Küchler.

 20. Dette maleri er p.t. ikke sikkert identificeret, der kunne dog meget vel være tale om et portræt af Puggaards datter, Marie Puggaard, i dag i privateje, jf. Saabye, op. cit., p. 102. Maleriet er ifølge Saabye malet i Rom i januar 1836 og dokumenteret i Marie Puggaards dagbogsnotat af 30.4.1836, ibid.
  En version af maleriet findes på Nivaagaards Malerisamling med titlen Fru Marie Lehmann (1821-1849), f. Puggaard, som italienerinde med tamburin, u.å. Olie på lærred, 30×25 cm.

 21. Dvs. den danske maler Friedrich Thøming.

 22. Dette maleri er p.t. ikke identificeret. Omtales også Saabye, op. cit., p. 100-101.

 23. Der var 10.1.1837 iværksat en landsindsamling til et ‘Thorvaldsensk Musæum’. Se hertil emneordene om Oprettelsen af Thorvaldsens Museum og Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum.

 24. Dvs. Thorvaldsens Museum i København, jf. emneordet Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

 25. Dvs. Elisa Paulsen.

 26. Dvs. Thorvaldsens svigersøn Fritz Paulsen.

 27. Dvs. de danske kunstnere, der opholdt sig i Rom på samme tid som familien Puggaard, se hertil Saabye, op. cit. Et tegnet gruppeportræt af danske kunstnere i Rom 1836 sammen med Bolette Puggaard er afbildet p. 76. Tegningen er udført af Ditlev Blunck.


  D. Blunck: Bolette Puggaards stambogsblad

  Bolette Puggaards stambogsblad, 1836, blyant på papir, 200×274 mm, privateje.

Sidst opdateret 22.10.2018