2.7.1825

Afsender

Hermann Ernst Freund

Afsendersted

Livorno

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Fortegnelse over hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der blev lastet i briggen St. Croix for at blive sejlet til Danmark.

Dokument

Livorno den 2 Juli 1825

Gode Herr Thorvalddsen!
Coptaein KlogmannI komm hertil den 23 JuniII og efter at have tagen onbordIII 52 Kasser af de 58 som jeg bragteIV hertil, har han imorgesV Tidlige løftet Anker og er gaat under Seil, fo at gaa til Dannemark. Af de 6 Kasser som er bleven her tilbage er 3 af Deres Arbeider nemligen Kassen som indeholder GrazierneVI og som for sin størelse ikke kunde komme med. Thi jeg har haf[t] den onbort men den kunde ikke passer[e] LugenVII. Kassen som indeholder Grevinde OstermannVIII og den største Kasse vor der er BasriljevIX. Disse 3 Kasser tillig[e] 2 af mine som indeholder MercurX og 1 som er HoltensXI Kasse er bleven i et got og tør Pakhus hensat hos UlrikXII intil vider.
herved følger Listerne paa det som Brigen har Onbort –
Da jeg nu saaledes har endt mit Æren vender jeg over Pisa, Floretz, Perutzia tilbage til Rom.
Mange hilsen fra Kapetan ClogmandXIII til Dem; ligeledes hilser Ulrick og MarassiXIV Dem.

Ærbødigst
HE Freund.

Fortegnelse over de Kunstsager som er indskibet i Orlogsbriggen
St: Croix ført af Capit: og Ridder Klaumann.

No 1    
2    
3 } Bassorilivoi til Christansborgs SlotXV
4    


5    
6    
7 } Af den Kongelige Families BysterXVI
8    
9    
10    


11   Hielmsterns BysteXVII
12   Thorvaldsens BysteXVIII til Hs: M: KongenXIX
37   En Antik BysteXX HC til Hs: M: KongenXXI


13    
62 } Til Prinsesse Caroline AmaliaXXII.
15    


16    
17    
18 } St: Lukas til Slots KirkenXXIII
19    


20 HebeXXIV 9.    
21 AmorXXV. 7.    
22 Amor & PsykeXXVI 13.    
23 VenreXXVII    
24 MercurioXXVIII 11.    
26 PuttinoXXIX. 8.    
27 GanimedXXX 10 } Til AkademietXXXI
28 GanimedXXXII. 14.    
30 PastoreXXXIII .. 15.    
32 BassorilivoiXXXIV 28    
33 Bassorilivoi.    
35 Bassorilivoi    


38 MaleriXXXV til Hs: Høihed Prinds ChristianXXXVI.


39        
40       [med anden hånd:]
41   BrongseXXXVII og Marmor FigurerXXXVIII   6 Kasser bleve
42 } til Hs: Høihed Prins Christian   tilbage.
43       Grazierne i 3 Kasser og 3 kasser fra Andre  


44 Carita til en fattig Familie i NorgeXXXIX


45 } Til FalsenXL.
46    


47 Ranzaus BysteXLI } Til Grev RanzauXLII
48 AmorinoXLIII


49 EkkersbergsXLIV og BadensXLV Byste.
50 Til ThileXLVI
51 Til Thile
52 Til AdelerXLVII


56 } til AkademietXLVIII
57    


60 } til LundXLIX
61    


58 til Madamme CapotL

Livorno d: 1ste Julj 1825. HE Freund

Modtaget ombord i Briggen St: Croix d 1ste July 1825.

FiskerLI
Kammerjunker og Søelieutenant

Oversættelse af dokument

Leghorn, July 2nd 1825

Kind Mr. Thorvaldsen!
Captain Klogmann arrived here June 23rd and after having taken on board 52 crates of the 58 which I brought here, he early this morning weighed anchor and is under sail to go to Denmark. Of the 6 crates, which have been left here, are 3 of your works namely the crate containing the Graces and which because of its size could not be taken. I have had it on board but it could not pass through the hatch. The crate which contains Countess Ostermann and the largest crate in which there are bas-reliefs. These 3 crates together with 2 of mine which contain Mercury and 1 which is Holten’s crate have been stored in a good and dry storehouse placed at Ulrik’s for the present.
enclosed are the lists of what the brig has on board –
As I now thus have finished my commission I shall return to Rome via Pisa, Florence and Perutzia.
Many regards to you from Captain Clogmand as well as from Ulrick and Marassi to you.

Yours faithfully
HE Freund.

List of the objects of art which have been put on board the warship
St: Croix conducted by Captain and Knight Klaumann.

No 1    
2    
3 } Bas-reliefs for Christiansborg Palace
4    


5    
6    
7 } From the Royal Family’s busts
8    
9    
10    


11   Hielmstern’s bust
12   Thorvaldsen’s bust for His Majesty the King
37   An antique bust HC for His Majesty the King


13    
62 } For Princess Caroline Amalia.
15    


16    
17    
18 } St. Luke for the Church of the Palace
19    


20 Hebe 9.    
21 Cupid. 7.    
22 Cupid & Psyche 13.    
23 Venre    
24 Mercurio 11.    
26 Puttino. 8.    
27 Ganymede 10 } For the Academy
28 Ganymede. 14.    
30 Pastore .. 15.    
32 Bas-reliefs 28    
33 Bas-reliefs    
35 Bas-reliefs    


38 Painting for His Highness Prince Christian.


39        
40       [in another hand:]
41   Bronze and Marble figures   6 crates were
42 } For His Highness Prince Christian   left.
43       The Graces in 3 crates and 3 crates from others  


44 Carita for a poor family in Norway


45 } To Falsen.
46    


47 Ranzau’s bust } For Count Ranzau
48 Amorino


49 Ekkersberg’s and Baden’s Busts.
50 For Thile
51 For Thile
52 For Adeler


56 } For the Academy
57    


60 } For Lund
61    


58 For Madam Capot

Leghorn, July 1st 1825. HE Freund

Received on board in the brig St: Croix, July 1st 1825.

Fisker
Groom of Chamber and Naval Lieutenant

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m10 1825, nr. 74

Emneord

Personer

Værker

A911 Gratierne og Amor, 1817 - 1818, inv.nr. A911
A167 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, 1815, inv.nr. A167
A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A859 Frederik 6., 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A860
A857 Caroline, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A857
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), Antagelig januar 1819 - Antagelig februar 1820, inv.nr. A199
A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A39 Hebe, 1816, inv.nr. A39
A22 Den triumferende Amor, 1814, inv.nr. A22
A28 Amor og Psyche, Senest juli 1807, inv.nr. A28
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A173 Georgiana Elizabeth Russell, 1815, inv.nr. A173
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, januar 1817 - juni 1817, inv.nr. A45
A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41
A177 Hyrdedreng, Senest 6.10.1817, inv.nr. A177
A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
A901 Natten, Tidligst 1815, inv.nr. A901
A211 Conrad Rantzau, 1805, inv.nr. A211
A786 Amor med lyren, 1818, inv.nr. A786
A788 C.W. Eckersberg, Tidligst 24.12.1824 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A788
A863 Jacob Baden, juni 1806 - september 1806, inv.nr. A863

Kommentarer

 1. Den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman.

 2. Her dokumenteres det, at briggen St. Croix ankom til Livorno 23.6.1825.

 3. Dvs. ombord på briggen St. Croix, der var på togt til Dansk Vestindien 1824-1825, men som på ordre fra Frederik 6. sejlede hjem over Middelhavet for at hente nogle af Thorvaldsens kunstværker til Danmark, jf. brev af 30.11.1824 fra Udenrigsdepartementet, København til Thorvaldsen.

 4. Hermann Ernst Freund rejste med 58 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker fra Rom til Livorno i perioden 10.5.1825 – 25.5.1825.

 5. Her dokumenteres det, at briggen St. Croix sejlede fra Livorno 2.7.1825.

 6. Gratierne og Amor, gipsafstøbning, A911.

 7. Skibets størrelse beklages i øvrigt af Christian (8.) Frederik, 26.2.1825 og af Martinus Christian de Klauman, 4.6.1825.

 8. Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, gipsafstøbning, jf. A167.

 9. Det drejede sig om nogle af eller alle følgende relieffer, der blev hjemsendt i 1828 og udstillet på Kunstakademiet i 1828:

 10. Hermann Ernst Freunds Merkur, gipsmodel, 1821, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001.

 11. Den danske præst Hans Christian Holten.

 12. Den danske generalkonsul i Livorno J.C. Ulrich.

 13. Den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman.

 14. Den italienske vicekonsul i Livorno Jean Marassi (?- efter 1825).

 15. Thorvaldsens fire marmorrelieffer Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319, Nemesis og Jupiter, jf. A320.
  Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 16. A859, A860, A857, jf. A194 (2 eksemplarer), jf. A199, samt antagelig A202 og A201.
  Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 17. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 18. Bertel Thorvaldsen, marmorversion, Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS445, jf. A223.

 19. Frederik 6., der havde fået marmorbusten i testamentarisk gave fra afdøde rektor, konsul og kunstsamlinger Hans West.

 20. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

 21. Frederik 6., der havde fået marmorbusten i testamentarisk gave fra afdøde rektor, konsul og kunstsamlinger Hans West.

 22. Indholdet af kasserne til Caroline Amalie er endnu uidentificeret. Et bud er, at de rummede marmorbusterne af Caroline Amalies brødre Christian Carl Friedrich August, A203, og Friedrich August Emil, A205, samt en gipsafstøbning af Vittoria Caldoni, jf. A279.

 23. Hermann Ernst Freunds Evangelisten Lukas, 1822-1824, Christiansborg Slotskirke.

 24. Hebe, gipsafstøbning, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A39.

 25. Den triumferende Amor, gipsafstøbning, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A22.

 26. Amor og Psyche, gipsafstøbning, ukendt opholdssted, jf. A28.

 27. Venus med æblet, gipsafstøbning, ukendt opholdssted, jf. A12.

 28. Merkur som Argusdræber, (uden hat), gipsafstøbning, ukendt opholdssted, jf. A5.

 29. Da man på Kunstakademiet udstilling 1826, kat.nr. 170 viste “Portraitstatue af en lille Pige”, forekommer det plausibelt at identificere statuen “Puttino” eller “Fanciullo” (barn), som Thiele, op. cit., p. 254, kalder den, som værende Georgiana Elizabeth Russell, gipsafstøbning, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A173.

 30. Ganymedes med Jupiters ørn, gipsafstøbning, A45.

 31. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 32. Ganymedes rækker skålen, gipsafstøbning, A41, eller Ganymedes skænker i skålen, gipsafstøbning, A43.

 33. Hyrdedreng, gipsafstøbning, ukendt opholdssted, jf. A177.

 34. Se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af, hvilke relieffer der var med i transporten.

 35. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, der blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling, læs mere i Jensens biografi.

 36. Christian (8.) Frederik.

 37. Jf. referenceartiklen Christian 8.s borddekoration.

 38. Disse marmorfigurer er endnu uidentificerede. Det kunne eventuelt være marmorbusterne af Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A197 og jf. A716.

 39. I 1822 donerede Thorvaldsen relieffet Caritas, jf. A598 til den norske tolder Hans Henrik Gunnerus og hans familie. For mere om Thorvaldsen værkdonation, se referenceartiklen herom.

 40. To marmorrelieffer, Natten, jf. A901, og en ukendt omarbejdning af Dødens Genius, jf. A615,1, til et gravmæle over Jørgen Conrad de Falsens hustru Cecile Catharina Høyer, jf. referenceartiklen Falsens bestilling.

 41. Thorvaldsens portrætbuste af Conrad Rantzau, marmorversion, Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211.

 42. Den danske greve, overskænk og gehejmestatsminister Conrad Rantzau.

 43. Amor med lyren, marmorversion, antagelig Mezotnes Pils, Bauska, jf. A786.

 44. C.W. Eckersberg, marmorversion, A788.

 45. Jacob Baden, marmorversion, A863.

 46. Den senere forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thieles private sager.

 47. Den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler, der fik hjemsendt flere blade af den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) kobberstukne panoramaer over Rom Vedute di Roma, jf. fx brev af 26.2.1825.

 48. Indholdet af de to kasser er endnu uidentificeret, se referenceartiklerne:

 49. Den danske maler J.L. Lund.

 50. Antagelig den danske maler Johan Herman Cabotts enke, italieneren Maria Gertruda Pericoli (1778-1851). Alternativt den endnu uidentificerede danske kvinde A.S. Cabot.

 51. Næstkommanderende Hans Fisker (1793-1855).

Sidst opdateret 26.10.2020