No. 3719 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

26.2.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Ønsker for hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der sendes med briggen St. Croix til Danmark, samt lidt om Freund og Bissen.

Se original

Kiøbenhavn d 26 Febr 1825.

Hr Etatsraad Thorvaldsen! Jeg lader idag tilskrive Freund angaaende hvilke Kunstarbejder der først og fremmest maae sendes hiem med Briggen som i April Maaned vil anløbe Livorno og vil De see at jeg af Marmorer isærdeleshed nævner de 4e Basreliefs til Slottet og Büsterne af den Kongelige Familie, samt enkelte privates Büster. Dernæst af Gibs Afstøbninger Christusstatuen og Freünds Evangelist Lucas begge med Hensyn paa Slotskirkens Decoration, jeg haaber ogsaa at enkelte af Afstøbningerne efter Deres Kunstværker, saasom Venus, Hebe og nogle Basreliefs af mindre Størrelse vil kunde finde Rum i Skibet, men beklage maae jeg at dette er saa lidet at det ej gandske opfylder sin Bestemmelse at bringe os i Besiddelse af alle Deres uforlignelige Arbejder, saa at en stor Deel Afstøbninger af Statuer, Apostlene de eginetiske Figurer og de større Basreleifs, nødvendigviis maae henstaae i Rom og Livorno indtil der som jeg haaber ad aare gives en lignende og bedre Lejlighed til at overskibe alt det tilbagestaaende.
Maatte til den Tid Portraitstatuen af min Gemalinde være modelleret og afstøbt da veed De kiere Hr. Etatsraad Thorvaldsen at De opfyldte et af mine kiereste Ønsker. – De sendte mig da en Afstøbning og beholdt Original-Afstøbningen og seenere eenedes vi om Udførelsen i Marmor, naar Deres og min Lejlighed var dertil. Jeg bemærker at Prindsessen siden den Tid De modellerede Hendes Büste er bleven førere saa at Statuen vil ligne meest naar De holder den fyldig, især have Armene nu en fyldig og skiøn Form –
Jeg har givet Befaling at udbetale Dem 200 Scudi udlagte for Jensen og venter jeg derimod at De vil lade affølge den mig nu tilhørende Kopie af la Madonna di Foligno
Jeg venter ogsaa med sand Fornøjelse Hopfgartens skiønne Efterligninger af Deres Statuer i bronce hvilke jo have Deres Bifald ? –
Freund har tilskrevet mig at han ønsker at fuldende de hos ham bestilte Arbejder i Marmor og at han dernæst agter at vende tilbage til Fædrenelandet i det Haab at han der vil finde Beskieftigelse og Fortieneste saaledes som ham ved SlotsCommissionens Bestillinger er givet forhen Tilsagn om. – Jeg kan ikke andet end bestyrke ham i dette Forsæt forvisset om at Beskieftigelse og Fortieneste ej vil fejle ham saameget mere som han er den eeneste Billedhugger i Fædrenelandet saalænge De ej kan vende tilbage til os, og De vil sige sig selv og betyde ham at Academiet trænger til hans Nærværelse for at anvise dets Elever i at modellere og at, foruden Professorpladsen ved Academiet, venter ham fri Bolig og Attelier i Materialgaarden, og alle de Arbejder som skal udføres til det Kongl. Slot og Kirkerne og som ej maatte være bestilte hos Dem; Vilkaar under hvilke mig synes faae eller ingen Kunstner er vendt tilbage fra sin Dannelses Rejse i Udlandet – men Freund er en retskaffen og brav Kunstner som fortiener ald Opmuntring og Bistand.
Bissen skal som jeg hører have begyndt at arbejde i Rom og jeg vilde ønske snart at kunne erfare Deres Dom om hans Talent. Hans første Arbejder lovede synes mig meget og hvor store Fremskridt vil han ej kunne giøre naar han, omringet af saa herlige Forbilleder, kan opmuntres ved Deres Raad og Vejledning Endnu engang anbefaler jeg denne taletfulde unge Kunstner paa det indstændigste til Dem, Hr Etatsraad.
Min Kone, min Søster og Svoger, Damerne af vort og deres Følge og alle som stedse med Glæde mindes de skiønne Dage i Rom have paalagt mig at hilse Dem paa det forbindtligste og selv nævner jeg mig kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen Deres

forbundne og tienstvillige

Christian Frederik

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 27
Thiele
Thiele III, p. 251-253.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, bind II, p. ?
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s borddekoration · Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsens restaurering af Ægineterne · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
H.W. Bissen · Caroline Amalie · Hermann Ernst Freund · Friedrich Wilhelm Carl Ludwig · C.A. Jensen · Jollage & Hopfgarten · Juliane Sophie · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 31.10.2016 Print