Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3577 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ernst Schimmelmann
Udenrigsdepartementet, København [+]

Afsendersted

København

30.11.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr. Etatsraad Thorwaldsen Ridder af Dannebrogen pp. i Rom.

Resumé

Frederik 6. har befalet, at briggen St. Croix skal sejle omkring Middelhavet fra dets togt til Dansk Vestindien for at hente flere af Thorvaldsens kunstværker hjem til Danmark, herunder relieffer til Christiansborg Slot, gipsafstøbninger til Kunstakademiet, samt portrætbuster af den kongelige familie.

Se original

Da Hans Høihed Prinds Christian Frederik har indmeldt til Hans Majestæt, at at endeel Kunstsager, Afstøbninger og MarmorArbeider forfærdigede af Deres Høivelbaarenhed, som deels ere bestemte til ChristiansborgsSlot, deels til KunstAcademiet her i Kjøbenhavn, samt nogle til Prindsen selv, ligge færdige i Italien, hvilke Sager Prindsen har ønsket at maatte afhentes fra Livorno og Neapel ved et Krigsfartøj, har hans Majestæt i den Anledning befalet Amiralitets Collegiet at Orlogsbriggen St Croix, som nu er stationeret i Vestindien, skal beordres at afgaae fra de Kongelige Vestindiske Øer den næstkommende 1ste. Marts og sejle gjennem Middelhavet til Livorno og Neapel for at indtage og hjemføre disse Kunstsager; hvorhos, for at undgaae de Bekostninger som et langt Ophold vilde medføre Hs. Majestæt tillige har bestemt at Briggen ikke maae opholde sig længere end 14 Dage paa hvert af de fornævnte Steder. –
I det Departementet herom tjenstligst underretter Deres Høivelbaarenhed, paatvivler det ingenlunde at De behageligst vil drage fornøden Omsorg for, at benævnte Kunstsager indpakkes og afsendes saa betids til Livorno eller Neapel, at de kunne være der i Førstningen af Marts Maaned næste Aar og afleveres til de derværende danske Consuler, paa det Brig Chefen ved hans Ankomst strax kan henvende sig til disse Mænd for uden Ophold at faae Sagerne bragte ombord i Briggen. – Endnu tilføjes at Amiralitetet har yttret det Ønske at Kasserne hvori ovennævnte Sager indpakkes, maatte blive saaledes mærkede, at det kunne sees hvilke af dem der ikke kunne taale at blive vaade. –

Departementet for de udenlandske Sager den 30 November
1824
E Schimmelmann

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m9 1824, nr. 100
Thiele
Thiele III, p. 223.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Admiralitets- og Commissariats Collegiet · Christian 8. · Frederik 6. · Kunstakademiet, København · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 06.05.2015 Print