The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3577 of 10246
Sender Date Recipient
Ernst Schimmelmann
Udenrigsdepartementet, København
[+]

Sender’s Location

København

30.11.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr. Etatsraad Thorwaldsen Ridder af Dannebrogen pp. i Rom.

Abstract

Frederik VI has ordered the brig St. Croix to go to the Mediterranean on its way back from the Danish West Indies in order to bring more artworks by Thorvaldsen home to Denmark, including the reliefs for Christiansborg Palace, plaster casts for the Academy of Fine Arts, and portrait busts of the royal family.

See Original

Da Hans Høihed Prinds Christian Frederik har indmeldt til Hans Majestæt, at at endeel Kunstsager, Afstøbninger og MarmorArbeider forfærdigede af Deres Høivelbaarenhed, som deels ere bestemte til ChristiansborgsSlot, deels til KunstAcademiet her i Kjøbenhavn, samt nogle til Prindsen selv, ligge færdige i Italien, hvilke Sager Prindsen har ønsket at maatte afhentes fra Livorno og Neapel ved et Krigsfartøj, har hans Majestæt i den Anledning befalet Amiralitets Collegiet at Orlogsbriggen St Croix, som nu er stationeret i Vestindien, skal beordres at afgaae fra de Kongelige Vestindiske Øer den næstkommende 1ste. Marts og sejle gjennem Middelhavet til Livorno og Neapel for at indtage og hjemføre disse Kunstsager; hvorhos, for at undgaae de Bekostninger som et langt Ophold vilde medføre Hs. Majestæt tillige har bestemt at Briggen ikke maae opholde sig længere end 14 Dage paa hvert af de fornævnte Steder. –
I det Departementet herom tjenstligst underretter Deres Høivelbaarenhed, paatvivler det ingenlunde at De behageligst vil drage fornøden Omsorg for, at benævnte Kunstsager indpakkes og afsendes saa betids til Livorno eller Neapel, at de kunne være der i Førstningen af Marts Maaned næste Aar og afleveres til de derværende danske Consuler, paa det Brig Chefen ved hans Ankomst strax kan henvende sig til disse Mænd for uden Ophold at faae Sagerne bragte ombord i Briggen. – Endnu tilføjes at Amiralitetet har yttret det Ønske at Kasserne hvori ovennævnte Sager indpakkes, maatte blive saaledes mærkede, at det kunne sees hvilke af dem der ikke kunne taale at blive vaade. –

Departementet for de udenlandske Sager den 30 November
1824
E Schimmelmann

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m9 1824, nr. 100
Thiele
Thiele III, p. 223.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Admiralitets- og Commissariats Collegiet · Christian 8. · Frederik 6. · Kunstakademiet, København · J.C. Ulrich
Last updated 06.05.2015 Print