No. 1461 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peder Malling [+]

Afsendersted

København

20.11.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Beste Thorwaldsen – Kiøbenhavn 20 Nov. 1815

Endskiøndt min Tid er saare knap kan jeg dog ikke undlade at meddele Dem dog korteligen en Efterretning der ligesaa meget maae behage Dem som den har glædet mig – Stedse ihukommende vor sidste Samtale ved Afskeden paa Veien fra la Storta nordpaa, har jeg strax ved min Ankomst hertil lagt an paa at bane Dem kiere Thorvaldsen! Veien til Kiøbenhavn i Selskab med vor Ven Eckersberg. Alles Ønske fandt jeg stemt for at see Dem især Prinds Christian og Etatsr. Hansen – kun vidste man ikke ret hvorledes – Jeg opgav dem mine Ideer derom og Et. Hansen foredrog dem for Kongen som velvilligen samtykkede. Planen er neml denne:
Forudsat at De maatte vedligeholde Deres Boelig og Værksteder i Rom som Hovedpunct for Deres og Vores Kunsthæder i Udlandet, indbydes De til Besøg paa saa lang Tid det maatte behage Dem selv – og De kunde være fraværende Deres Arbeider i Rom og for at see Dem snarest ønsker man De reiste i Selskab med Ven Eckersberg som venteligen maatte være den første beqvemme Leilighed der tilbød sig – Man indrømmer Dem frie Reise frem og tilbage og anviser Dem i Rom førend De afgaaer en Sum til at bestride Reiseomkostningerne med. Ved Deres Ankomst hertil Staden aftræder De paa Charlottenborg hvor en velindrettet Boelig med rummelige Værkstæder staae bered til at modtage Dem.
Endeel interessante Opgaver til Slottet Raad- og Domhuset og Frue Kirke vente Dem som efter hvad jeg kiender til Deres rige Phantasie og Lethed i at realisere den maae aabne Dem en høist behagelig Beskiæftigelse og give os Leilighed til at yde Dem vor Beundring og Erkiendtlighed. For den Tid De opholder Dem her i Khvn er man betænkt paa at give Dem en anstændig fast Gehalt i Sølv. Til Modelleren og Afformen kan De her finde den fornødne Hielp. Nærmere kunde det aftales hvad man i Marmor ønskede udført som da bedst lod sig udføre i Rom ved Deres Tilbagekomst. Prinds Christian skriver Dem til og De modtager Brev fra Slots Commissionen i denne Anledning.
Døbestenen i Marmor som her paa Salonen var udstilt – Deres Triumph paa Monte Cavallo som jeg i Kaaber ved Prinds Christian tilstillede Kongen og Dronningen samt Academiets første Æresmedlemmer – har givet Dem end høiere Interesse som Landsmand og Kunstner. De vil modtages her med Deeltagelse – Kongen selv har yttret sin personlige Høiagtelse for Dem og erklæret at ville biedrage sit til at giøre Dem Deres Ophold her behageligt. Overalt maae man indrømme at Regieringen giør hvad den kan for at opmuntre Kunsten. Naar vi her alle samles De Hansen, Eckersberg Hetsch da haaber jeg vi skulle vække endmere Aanden hos dem af Publicum der har Evnen til at biedrage til Academiets Opkomst og Kunstens Fremme i Almindelighed. Hetsch bliver ansadt ved Academiet han overtager sig Bestyrelsen af den nye oprettede 1ste Orneringsskole til hvilken han imod Betaling overlader et complet Exemplar af hans Opmaalinger af flere rommerske Monumenter men beholder sine i Rom samlede Materialier. Han har god Udsigt til en egen Virkekreds der giver ham Leilighed til at giøre sit Talent gieldende.
Eckersberg har ikke mindre gode Udsigter end jeg i Fremtiden – han staaer høit anskrevet som hans Flid og Talent fortiener – Deres Portrait af ham malet og de 3 Qvinder ved Graven har vundet almindeligt Biefald især Portraitet – hav min varme Hilsen nærmere tilskriver jeg ham
Hetsch og Huth hilse – sidste har modtaget Ecks Brev med vedføiet Note af Baron Brown som han nu agter at besvare – han og hans Familie befinde sig vel, han staaer i Begreb med at arrangere sine Pengesager – nærmere herom og om vort Mellemhavende – endnu har jeg ikke havt Leilighed til at bekymre mig om denne Sag for den høiere Interesse jeg følte ved at indlade Deres Komme hertil og faae Hetsch ansadt og givet Udsigt i Fremtiden. Mine egne Sager maae jeg nu til alvorligen at tænke paa – Embedet overtager jeg 1 December.
Formodentlig har De havt Efterretning fra Berlin om at jeg rigtig har udført mine Kommissioner for Overbech Brødrene Schadow Md. Ceudi som jeg med andre mig hilsede. Frue Humboldt Schadow og Rauch gav jeg hver et Exemplar af Deres Triumf –-
Meget havde jeg at fortælle men her er ikke Tid dertil, Hovedsagen har jeg refereret. Lev vel beste Thorwaldsen, snart haaber jeg at favne Dem her ligesaameget sporet af Deres Tilbøjelighed til at giensee Fædrelandet som af Lyst til at virke til dets Kunsthæder

Med Høiagtelse og oprigtig Hengivenhed
Deres P. Malling

Jeg beder Dem undskylde mig hos den gode Baron Brown at jeg ikke har tilskrevet ham endnu – hans Commissioner haver jeg udrettet til Md Cabot Brønstedt og Engelstoft hvorom han venteligen af Vedkommende er underrettet – hans Brev til Snell & Co. i Norge har jeg afgivet paa Posten – han hilses paa det venskabeligste fra mig og mit Reis[e] Selskab – nærmere forbeholder jeg mig at tilskrive ham.
Den 16 October ankom vi i Khvn altsaa 2½ Maaned underveis fra Rom Dem vil jeg raade at anskaffe en egen beqvem 2.sædig Reisevogn for Dem og Eckersberg med Extra gaaer det raskt – man vinder Tid undgaaer Kiedsommelighed – er sin egen Herre og det koster i Betragtning af den vundne Tid kun lidet mere – Rauch vil herom kunne underrette Dem – han er vel nu i Rom ? – hils ham hierteligen, jeg glædede mig ved ham og hans Arbeide i Berlin – Lund vil De see i Rom – jeg beklagede at vi ikke traf hinanden i Holsteen – men dog jeg bliver allene aldrig færdig – en anden Gang mere –
Brønsteds har venteligen meldt til Rippentrauserne Modtagelsen af de 2de Tegninger – en vakker Hilsen til Freu[n]d Gartner og Berger – Stern og Chiavery glemmer De ikke – jeg skylder dem begge Forbindtlighed –
Værer endnu en Gang hilset og favnet
Lev vel

[i margen s.4] Høier befinder sig vel men er utilfreds
Lundbye har jeg endnu ikke seet.
[i margen s.1] Jeg haaber De snart glæder mig med Svar.

Arkivplacering
m4 1815, nr. 15
Thiele
Thiele II, p. 273-275
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Baron Brown · P.O. Brøndsted · Luigi Chiaveri · Christian 8. · C.W. Eckersberg · Laurits Engelstoft · Frederik 6. · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · Caroline von Humboldt · Wilhelm von Huth · C.F. Høyer · J.L. Lund · Henrik Vilhelm Lundbye · Marie Sophie Frederikke · Johann Friedrich Overbeck · Christian Daniel Rauch · Brødrene Riepenhausen · Johann Gottfried Schadow · Rudolf Schadow · Wilhelm Schadow · Raffaele Stern
Sidst opdateret 10.01.2020 Print