Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tak

Takkelisten bliver løbende opdateret.

Først og fremmest bør vel, i et Arkiv-projekt som dette, Thorvaldsen selv og alle hans korrespondenter takkes for deres flid med pennen, der nu i endnu større omfang end tidligere kommer eftertiden til gode. Dernæst selvfølgelig i særdeleshed J.M. Thiele, der blev den første ihærdige indsamler af materiale til Arkivet. Uden disse var der intet arbejde at udføre, endsige at takke for hjælp til.

Projektets spæde start

Udgivelsen af Thorvaldsens arkiv har været længe undervejs, se Arkivets historie. De første skridt til nærværende digitale publikation blev taget i 1990’erne.

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) takkes varmt for samarbejdet i projektets fælles indledende fase med den første spæde planlægning, fondsansøgninger m.m. DSLs tidligere direktør Iver Kjær (1938-2002) og direktør indtil 2011, Jørn Lund viste projektet stor og levende interesse og takkes for støtte og opmuntring.
 • I 2005 modtog museet teknisk assistance fra DSL til udviklingen af den allertidligste prototype af den del af databasen, der har med præsentationen af det enkelte dokument at gøre. Redaktør Thomas Hansen takkes i denne forbindelse for den tid og opmærksomhed, han venligt og villigt viede projektet.
 • DSL takkes dybt for etableringen af kontakten til og den delvise aflønning af cand.mag. Jens Keld (1943-2006), der ydede en uvurderlig indsats 1996-2001 ved at afskrive og kollationere godt 4.300 breve. Herudover opsporede og afskrev Jens Keld flere hidtil uopdagede breve til samlingen. Arkivet drager daglig nytte af hans enorme og grundige indsats. Uden Jens Keld, intet digitalt arkiv. Pga. hans tidlige død, nåede han desværre ikke at opleve det virtuelle forum, hvori hans enestående arbejde nu lever videre, men takken til ham skal lyde fuldt ud alligevel.

Fonde

Uden både små og store fondsbevillinger havde Arkivet aldrig gennemgået den nødvendige metamorfose fra strålende ide til et yderst konkret og mangeårigt arbejde for adskillige medarbejdere.

 • I en mere historisk sammenhæng takkes på museets vegne Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Rask-Ørsted Fondet for støtte til det tidligere udgivelsesforsøg i 1942 og 1950 under daværende museumsdirektør Sigurd Schultz’ ledelse. Fondene takkes desuden for deres store tålmodighed under det tidlige publiceringsforsøgs ofte forlængede og til sidst strandede liv. Se artiklen om Arkivets historie for mere herom.
 • Direktør Werner Richter og Hustrus Legat samt Novo Nordisk Fonden takkes varmt for deres generøse bidrag til Jens Kelds arbejde i hhv. 1999 og 2000.
 • Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (tidligere Statens humanistiske forskningsråd) takkes for dækningen af vigtige lønudgifter til projektleder Ernst Jonas Bencard i en indledende fase i 2004-05.
 • Kulturstyrelsen (tidligere Kulturarvsstyrelsen) bærer æren for økonomien bag udviklingen af den endelige database, som blev udviklet i et samarbejde mellem Thorvaldsens Museum og firmaet Oncotype i 2006.
 • En dybtfølt tak rettes specielt til Velux Fonden, uden hvis storslåede bevilling (2006) arbejdet med udgivelsen af dokumenterne endnu engang med stor sandsynlighed ville være strandet undervejs pga. diskrepansen mellem enorme materialemængder på den ene side og manglende midler på den anden. Fonden sikrede Arkivet økonomisk arbejdsro i hele fem år, og takken herfor kan næppe fremføres tilstrækkeligt.

Oncotype

 • Firmaet Oncotype har i et strålende samarbejde med Arkivet med stor samvittighedsfuldhed udviklet hele det tekniske grundlag for den elektroniske udgivelse. Her skal særligt fremhæves interaktiv designer og udvikler Mattias Bodlund, der lydhørt har lyttet til stimer af ønsker og forventninger til databasens formåen og herefter formået at omsætte dem til praksis eller omarbejdet teknisk umulige ideer til gennemførlige. For dette enorme, stadigt pågående arbejde skal lyde en stor og dybfølt tak.

Uvurderlig ad hoc hjælp

 • Lars Ammitzbøll, Glostrup takkes for informationer, som supplerer materialet i Arkivet.
 • Jesper Brandt Andersen, Vordingborg for generøst at have stillet sine afskrifter af breve fra P.O. Brøndsted til familien Halling Aagaard til rådighed for Arkivet.
 • Karen Ascani, Rom takkes for ved flere lejligheder venligt at have bistået ved opklaringen af forhold, der har med Georg Zoëga at gøre. Ascani er redaktør af: Georg Zöega: Briefe und Dokumente II-IV, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 2013.
 • Bakkehusmuseet, Frederiksberg ved afdelingsleder Gertrud With takkes varmt for generøst at have stillet adskillige fotografier af portrætter til rådighed som illustrationer til Arkivets biografier.
 • Mogens Bencard, Nakke pr. Rørvig takkes for hjælpsomt at have afskrevet en række breve.
 • Olene Bergman, København og andre efterkommere af krigsminister C.F. Hansen (1788-1873) takkes for meget venligt at have stillet materiale til rådighed om Thorvaldsens mulige datter Nicoline Marie Berggren.
 • Detlef Bockenkamm, Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), takkes for lynhurtigt at have tilvejebragt brevet fra den tyske billedhugger Friedrich Tieck af 28.7.1835 som digital kopi.
 • Maren Bramsen, cand.mag. i kunsthistorie, takkes for at scanne, redigere og uploade flere kildetekster om Thorvaldsen.
 • Bjørn Bredal, forskningsstipendiat, Det Kongelige Bibliotek, takkes for at have fundet et brev af febr.-dec. 1826 fra forfatteren m.m. Malthe Conrad Bruun til Thorvaldsen.
 • Niels W. Bruun, København takkes for meget venligt at have hjulpet med at finde afskrivere og for at have bistået med oversættelsen af forskellige filologiske termer.
 • Giovanna Capitelli, Professore Associato di Storia dell’arte moderna, Università della Calabria takkes varmt for entusiastisk hjælp med identificering af personer på Johan David Åkerblads liste over kunstnere i Rom 1798-99.
 • Renato Carozzi, professor ved Accademia di Carrara, takkes for hjælp ved fremskaffelse af biografiske data om brødrene Camillo og Giovanni Landini samt om G.B. Raggi.
 • Sofie Normann Christensen, cand.mag. i kunsthistorie, takkes for hjælp til udvikling af oeuvre-kataloget over Thorvaldsens værker og for flittigt og storartet bidrag til den samlede bibliografi over Thorvaldsen-litteraturen.
 • Lars Emanuelsson, Stockholm takkes for meget venligt og uopfordret at have tilsendt to svenske tekster om Thorvaldsen – den ene om et besøg hos billedhuggeren, den anden om Thorvaldsens død.
 • Eric Forster, Neston for generøst at have stillet sine afskrifter af breve fra brødrene John, Solomon og Benjamin Gibson til rådighed for Arkivet.
 • Christoph Frank, Mendrisio takkes varmt for uopfordret at have fotograferet Thorvaldsen-dokumenter i Ericsbergsarkivet i Stockholm og stillet dem til rådighed.
 • Douglas Gourlay, research fellow ved The Robert Gordon University, Aberdeen takkes for at gjort opmærksom på en tekst af den skotske jurist Andrew Jameson.
 • Mechthild Haas, Dr., Leiterin der Graphischen Sammlung, Hessisches Landesmuseum Darmstadt takkes for tilladelse til at publicere Henri Lehmanns blyantsportræt af Thorvaldsen.
 • Karen Husum, cand.mag., engelsk, takkes stort og varmt for at have oversat alle Thorvaldsens danske breve til engelsk.
 • Anne Gantzel Højslund, cand. mag., historie takkes for venligt at have korrekturlæst ocr-scanninger af flere artikler fra Meddelelser fra Thorvaldsens Museum.
 • Karen Jelved, ph.d., engelsk, takkes stort og varmt for uopfordret at have tilbudt sin hjælp med oversættelse af resuméer, kommentarer og Kronologien til engelsk.
 • Finn Gredal Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, takkes for beredvilligt at have foretaget en professionel bedømmelse af tidsbehovet til afskrift af adskillige uafskrevne dokumenter.
 • Birgitte Bøggild Johannsen, redaktør, mag.art., takkes for venligt at have peget på velegnede afskrivere.
 • Thomas Kappel, kunsthistoriker, mag.art., takkes for at have påtaget sig det store arbejde med systematisk nedskrivning af Thorvaldsen-data til Kronologien fra bl.a. J.M. Thieles Thorvaldsen-biografi fra 1851-56 samt Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. På et mere prosaisk plan takker Arkivet herudover varmt for det årlige is-legat tilstilet os af samme betænksomme Kappel.
 • Ann-Charlotte Knockenhauer, bibliotekar ved Kungliga Biblioteket, Stockholm, takkes for at have formidlet os den svenske orientalist Johan David Åkerblads liste over kunstnere i Rom.
 • Kristian Kofoed, læge, Ph.d., takkes for storartet lægelig vurdering og hjælp med tydning af de latinske udtryk i Thorvaldsens obduktionsrapport.
 • Jonathan Levy, ph.d-studerende takkes meget varmt for uopfordret og ulønnet at have læst korrektur på alle afskrifterne af de fransksprogede dokumenter i Arkivet.
 • Josephine Nielsen-Bergqvist, cand.mag. i kunsthistorie, takkes for at scanne, redigere og uploade flere kildetekster om Thorvaldsen.
 • Federico Piscopo, forfatter til Echi canoviani, Crespano 2016, for at have bidraget med oplysninger om den tidligere uidentificerede Friederike von Unruh.
 • Francesca Porreca, konservator, Musei Civici di Pavia, takkes varmt for at have givet oplysninger om versionen af Alexanderfrisen i Pavia.
 • Katie Sambrook, Special Collections Librarian, Foyle Special Collections Library, King’s College London, takkes for at have henledt opmærksomheden på Joseph Humes omtale af Thomas Maitland, jf. Hansard, Great Britain, House of Commons, Hansard’s parliamentary debates, Commons Sitting of Thursday, June 7, 1821, George IV year 2, Column 1129, Second Series, Volume 5.
 • Skanningscentralen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, Københavns Rådhus takkes for at have forestået scanning af hundredevis af dokumenter.
 • Michael St. John-McAlister, curator ved The British Library (Departure of Manuscripts), London, takkes for sin venlige rådgivning angående den optimale oversættelse af ordet koncipist til engelsk.
 • Tobias Sørensen, skulpturkonserveringstekniker Fælleskonserveringen, Kronborg, takkes for at have bidraget med opklarende oplysninger omkring spørgsmålet om, hvor længe en lermodel kan holdes fugtig uden at tage nævneværdig skade.
 • Davide Tolomelli, PhD, Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia, takkes varmt for at have givet oplysninger om versionen af Alexanderfrisen i Pavia.
 • Hans Tybjerg, professor emeritus, takkes for at have henledt Arkivets opmærksomhed på to hidtil uopdagede breve vedr. Thorvaldsens bo.
 • Jan Zahle, seniorforsker, dr. phil. takkes for fortløbende og produktiv dialog, henvisninger til meget relevant materiale og tilgang til hans uvurderlige indsamling af materiale om danskere i Rom.
 • Forlaget Ørby, København takkes for beredvilligt og venligt at have stillet oversættelsen af Jørgen Dalhoffs erindringer om Thorvaldsen til rådighed for Arkivet. Oversættelsen er publiceret her.

Publiceringstilladelser

Ydermere takkes følgende institutioner, arkiver, private samlinger m.m. varmt for velvilligt at have givet Thorvaldsens Museum de fornødne tilladelser til at kunne publicere dokumenter i deres besiddelse:

 • Accademia di S. Luca, Rom.
 • Akademie der Künste, Berlin.
 • Archiv f. Bild. Kunst im Germanischen Nationalmuseum (Germanisches Nationalmuseum), Nürnberg.
 • Archivio di Stato di Roma, Rom.
 • Archivio Storico Città di Torino, Torino.
 • Archivio Storico di Forlì, Forlì.
 • Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München.
 • Bayerische Staatsbibliothek, München.
 • Biblioteca Angelica, Rom.
 • Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatikanstaten.
 • Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza.
 • Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna.
 • Biblioteca Labronica ‘F.D. Guerrazzi’, Livorno.
 • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze.
 • Biblioteca Statale di Lucca, Lucca.
 • Biblioteca Universitaria di Pisa, Pisa.
 • Biblioteka Narodowa, Zaklad Rekopisów, Warszawa.
 • Bibliothèque Polonaise, Musée A. Michiewicz, Paris.
 • Burgerbibliothek Bern, Bern.
 • Chatsworth House Trust, Bakewell.
 • Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris.
 • Das Bayerische Hautpstaatsarchiv, München.
 • The Devonshire Collection, Bakewell.
 • The Duke of Devonshire.
 • Det Kongelige Bibliotek, København.
 • Deutsches Literaturarchiv Marbach, Marbach am Neckar.
 • Freies Deutsches Hochstift (Goethe Haus), Frankfurt am Main.
 • Hamburger Kunsthalle, Hamburg.
 • Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Stuttgart.
 • Hertfordshire Archives and Local Studies, Hertford.
 • Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel.
 • Historisches Archiv der Stadt Köln, Köln.
 • Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main.
 • Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig.
 • Landsbiblioteket, Reykjavik.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth.
 • Liverpool Record Office, Liverpool Libraries, Liverpool.
 • Liverpool Royal Institution Archive, University of Liverpool, Liverpool.
 • Lytton Archive at Hertfordshire Archives and Local Studies, Hertford.
 • Gutsarchiv Nehmten, Schloss Nehmten.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego, Tarnow.
 • Museum Narodowe, Poznan.
 • Nasjonalbiblioteket, Oslo.
 • National Art Library, Victoria and Albert Museum, London.
 • Northumberland Archives, Northumberland.
 • Odense Bys Museer, Odense.
 • Gert Posselt, Hellerup.
 • Rhode Island Historical Society Library, Providence.
 • Rigsarkivet, København.
 • Riksarkivet, Stockholm.
 • Rossijskij Gosudarstvennij Istoricheskij Arkhiv, St. Petersburg.
 • Staatsarchiv Hamburg, Hamburg.
 • Stadtarchiv Frankfurt am Main, Frankfurt am Main.
 • Stadtarchiv Hannover, Hannover.
 • Stadtarchiv, Stuttgart.
 • Stadt-und Landesbibliothek, Dortmund.
 • Stiftung Weimarer Klassik, Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar.
 • Staats- und Universitätsbibliothek, Carl von Ossietzky, Hamburg.
 • Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin.
 • The British Library, London.
 • Universitetsbiblioteket, Amsterdam.
 • Universitetsbiblioteket, Bergen.
 • Universitetsbiblioteket, Tartu.
 • Universitetsbiblioteket, Trondheim.
 • Videnskabernes Selskab, Krakow.
 • Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
 • Zentral- und Landesbibliothek, Berlin.
 • Österreichische Nationalbibliothek, Wien.

Støtte til tidligere projekter

Nærværende takkeliste omfatter (med undt. af ovennævnte fonde) kun personer, institutioner m.v., der har bidraget med støtte til det igangværende udgivelsesprojekt. For oplysninger om bidragydere, der har hjulpet tidligere udgivelser på vej, se under Bidragydere.

Sidst opdateret 23.05.2022