14.8.1806

Afsender

Nicolai Abildgaard

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Abildgaard fortæller, at Thorvaldsens løn som professor ved Kunstakademiet, kun bliver udbetalt ved hans tilstedeværelse i København. Abildgaard vil sørge for, at Thorvaldsen får overført penge for bogindkøb og et afdrag på portrætbusten af Jacob Baden, A863. Han spørger, hvad Thorvaldsen skal have i honorar for busten af Tyge Rothe, A225. Han beder ham hjælpe C.F. Høyer.

Dokument

Kiøbenhavn 14de Aug: 1806

Kiære Ven!

Først nu kan ieg besvare Deres senesteI min gode ærlige Ven. De har icke forstaaet Academiets BrevII rigtig, de 400rdIII som er Dem bestemte nyder De icke før De kommer Hiem, og intil den tid gaar de i Academiets Kasse for at raade boed paa hvad vi mangler, hvor gierne ieg havde ønsket De strax kunde hæve disse Penge, var det mig icke muligt, man maa liste sig gennem denne Verden, men naar der gives nogen leilighed skal ieg nok vaage for Deres vel der ligger mig om Hiertet.
Med forrige Post er der ved det Frøliske ComptorIV afgaaen Ordre at udbetale De[m] 80 Scudi for Museo Pio ClementinoV, da de fleste folk flacke omkring paa landet, har ieg for denne denne [sic] gang icke kundet udrette mere, men med det første skal De faa 100rd D.C.VI til avdrag paa Badens BüsteVII, som ieg saa gierne ønskede kunde være færdigVIII for at føres Hiem med det første Skib der til for aaret gaar til Dannemark da det nok er temmelig uvist at der gaar nogetIX i dette efteraaret. saa snart ieg kan faa fat paa RotheX skal ieg erindre om betalingen for Han[s] Faders BüsteXI, men ieg havde saa gierne ønsket De havde skreven mig hvad og hvormeget jeg skal kræveXII, imidlertid skal ieg giøre det saa got som muligt. Deres FaderXIII som nu lever lidt bedreXIV end forhen var hos mig for 8te Dage siden ieg var i byen, da ieg nu lever i mit lille Huus paa LandetXV; saalænge veiret vil tillade det. Tak for det det [sic] Blomster FrøeXVI ieg fik ved HøyerXVII, da han endnu er for nye i Rom til selv at udrette sligt indser ieg De har voren ham behielpelig, af de 8te forskielle sorter ieg fik ere de 7 opkomne, og har blomster. Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpeligXVIII i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting. Nu reiser Hor[n]bekXIX hiem, De kunde nok give ham en lille tegningXX med til mig. lev nu vel min gode ærlige Ven og hils alle som vil hilses fra Deres

oprigtige Ven
Nic: Abildgaard

P.S. Deres BüsterXXI staar endnu hos mig.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, August 14th 1806

Dear friend,

Only now can I answer your latest letter, my good, honest friend. You have not understood the letter from the Academy correctly. The 400 rd intended for you, you will not receive until you return home, and until then the money will go to the cash box of the Academy to make good what we miss. Much as I should have wished for you immediately to be able to draw this money, it was not possible for me. One must walk carefully through this world, but whenever an opportunity shows I shall take care of your welfare, which is a matter I feel very deeply about.
An order was sent in the last mail from the Frølich Commercial Firm to pay you 80 Scudi for Museo Pio Clementino. Because most people are out in the country I have not been able to do more for this time. But soon you will receive 100 rd Danish currency as an instalment on the bust of Baden, which I so much wished could be finished to be sent home by the first ship, which goes to Denmark in spring, as it is rather uncertain that one will go this autumn. As soon as I can come across Rothe I shall remind him of the payment for his father’s bust, but I should very much have liked you to write to me how much I must demand; however, I shall do it as well as possible. Your father, who now is in a little better situation than he used to be, visited me; 8 days ago I was in town as I am now living in my small house in the country; as long as the weather permits. Thank you for the flower seeds I received from Høyer. As he is still too new in Rome to achieve such things I realize that you have helped him; of the 8 different sorts I received 7 have come up and are in bloom. Høyer is a good honest person without guile, help him when you can, I am sure he will be grateful. It is a pity that he is too timid, what can be done by diligence, he will achieve, but you must instill a little courage and boldness in him, and do not let him spend too much time on the same painting. Hornbek will now return home, you might give him a small drawing for me. Take care of yourself my good, honest friend and give my regards to those who would like them, Your

Sincere friend
Nic: Abildgaard

P.S. Your busts are still at my place.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Selvom Abildgaard først døde i 1809, er dette brev det sidste bevarede brev fra Abildgaard til Thorvaldsen.

Arkivplacering

m2 1806, nr. 15

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 63-64.

Emneord

Personer

Værker

A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A752 Rafael, 1800, inv.nr. A752
A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A760
A761 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A761

Kommentarer

 1. Dvs. “Deres seneste Brev”, nemlig Thorvaldsens af 18.6.1806.

 2. Dvs. brev af 15.6.1805 fra Kunstakademiet med udnævnelsen af Thorvaldsen til professor efter Andreas Weidenhaupt.
  Det vides ikke, hvordan Abildgaard havde fået den opfattelse, at Thorvaldsen ønskede sin løn som professor på Kunstakademiet udbetalt, sådan som han tror i det følgende. I Thorvaldsens foregående brev bad han ikke om udbetalingen af professorlønnen, hvad han heller ikke var berettiget til, så længe han befandt sig i Rom. Han omtalte kun andre økonomiske mellemværender mellem sig selv og Akademiet / Abildgaard.
  Der er med andre ord tale om, at Abildgaard misforstod Thorvaldsen. Misforståelsen blev korrigeret i Thorvaldsens efterfølgende brev af 23.9.1806.

 3. Dvs. den årlige løn til professorer på Kunstakademiet på 400 rigsdaler.

 4. Dvs. handelshuset Frølich & Co., København, som havde med overførslen af Thorvaldsens stipendium fra Danmark til Italien at gøre, se breve af 20.3.1802 og 23.9.1806.
  Frølich er omtalt i Carl Bruun: Kjøbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie, Mindesmærker og Institutioner, København 1901, vol. 3, p. 805 og 844.

 5. Tre bind af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i det såkaldte Museo Pio-Clementino, oprettet af Clemens XIV (Ganganelli, 1769-1774) og Pius VI (Braschi, 1775-1799).
  Katalogets titel er: Il Museo Pio-Clementino, descritto da Giambattista e Ennio Qvirino Visconti, vol. I-VI, Roma 1782-96, (eksemplar på Thorvaldsens Museum, M134).
  Abildgaard bestilte disse kataloger første gang i brev af 3.12.1799. Thorvaldsen nævnte i brev af 18.6.1806, at han havde lagt de omtalte 80 scudi ud for de tre bind.
  Thorvaldsen sendte katalogerne til København i 1802, se brev af 20.3.1802 og referenceartiklen om Hjemsendelse af kasser.

 6. Dvs. 100 rigsdaler dansk courant, se evt. referenceartiklen om møntenheder.

 7. Thorvaldsens buste af Jacob Baden, A863, bestilt af Abildgaard på vegne af Badens enke i brev af 29.12.1804. De nævnte 100 rigsdaler var afdrag på prisen for busten, der var aftalt til 200 rigsdaler, se brev af 28.7.1805.
  Se i øvrigt referenceartiklen om priserne på Thorvaldsens værker.

 8. Busten blev faktisk ganske hurtigt færdig. Thorvaldsen kunne allerede i sit næste brev af 23.9.1806 melde, at marmorbusten var klar til afsendelse. Til gengæld varede det længe, før busten kom videre til København: Først med en skibstransport i 1825 lykkedes det, se brev af 2.7.1825.

 9. Det har sandsynligvis været krigsurolighederne i det daværende Europa, der besværliggjorde skibstransporten.

 10. Dvs. den danske jurist Andreas Bjørn Rothe.

 11. Dvs. Thorvaldsens portrætbuste af Tyge Rothe, A225.

 12. Abildgaard havde allerede i sit brev af 31.1.1805 spurgt Thorvaldsen: “…Rothes Buste hvad skal den koste, saa vil ieg tale med Sønnen derom for at faa den betalt…” Det havde Thorvaldsen besvaret i sit brev af 18.6.1806 med: Rothes buste “…kan De sælge for Hvad Justiceraaden vil…” Dette svar var tydeligvis lidt for upræcist for Abildgaard, men Thorvaldsen kom ikke ind på sagen igen i sit svarbrev af 23.9.1806. Muligvis er dette forklaringen på, at Thorvaldsen, så vidt vides, aldrig modtog noget honorar fra familien Rothe.
  Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 forærede Tyge Rothes søn dog busten til billedhuggeren.

 13. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen

 14. Gotskalk Thorvaldsen var i løbet af 1805 blev optaget som fattiglem på Vartov-stiftelsen i København. Det gav ham et vist økonomisk sikkerhedsnet, se referenceartiklen herom.

 15. Dvs. Spurveskjul ved Frederiksdal nord for København. Abildgaard havde ladet huset opføre efter egne tegninger 1804-05.

 16. Se C.F. Høyers brev af 18.6.1806 til Abildgaard, hvori han medsendte nogle blomsterfrø.

 17. Den danske maler C.F. Høyer.

 18. Det er karakteristisk, at Abildgaard beder Thorvaldsen vejlede Høyer både i praktiske og kunstneriske forhold. Over for Thorvaldsen selv fremkom Abildgaard ikke med råd om kunstneriske anliggender, men over for Høyer var Abildgaard tilsyneladende ulig mere pædagogisk, som det fremgår af det følgende og af fx brev af 18.6.1806, hvor Høyer takker for et af professorens gode råd.

 19. Den danske arkitekt Christian Hornbech, der i efteråret 1806 var på vej mod Danmark via Milano og Paris, se brev af 30.1.1807.

 20. Det vides ikke, om Thorvaldsen sendte en tegning til sin gamle lærer. Emnet bliver ikke berørt i Thorvaldsens svarbrev af 23.9.1806.

 21. Dvs. de marmorbuster, Thorvaldsen havde sendt hjem i to omgange 1798 og 1802: Tyge Rothe, A225; Homer, A751; Rafael, A752 Agrippa, A759; Cicero, A760 og Cicero, A761. Når Abildgaard bemærker, at busterne befinder sig hos ham, skal det forstås sådan, at de endnu ikke var blevet solgte, sådan som Thorvaldsen håbede, se fx hans foregående brev af 18.6.1806.
  Se evt. referenceartiklen om hjemtransporten af disse buster.

Sidst opdateret 12.02.2018