Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 550 af 10247
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

18.6.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Listen, der er vedlagt brevet, skal højst sandsynlig dateres samtidig, se den generelle kommentar.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S. T / Her Justiceraad / Abildgaard

Resumé

Thorvaldsen takker Abildgaard for den hjælp, han har ydet Gotskalk Thorvaldsen. Krigsurolighederne har givet Thorvaldsen økonomiske problemer, og han beder om at få tilsendt det beløb, han skal have for busten af Jacob Baden, A863. Thorvaldsen beder Abildgaard sælge nogle af de buster, han har sendt til København. Han håber snart at modtage en bestilling til Christiansborg Slot.
Vedlagt en liste med priser på Thorvaldsens værker.

[Translation]

Rom 18 Juni 1806.

Tak gode Hr Justiceraad for al Deres beviste Godhed imod min Fader, hvilket er mig lige saa kiært som den Omhu De har havt for mig til min Befo[r]dring mit Ønske er kun i Fremtiden at kunde vise min Erkjænlighed og Taknemlighed imod Dem Hr Justiceraad som De fortiener og som jeg vist aldri skal glemme.
Da Roms Skiæbne er Hvad de Franske vil, og Krigen forhindrer ofte Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos mig saa jeg er i Forleægenhed for Penge og maa bede Dem værre af den Godhed at tilsende mig den Summa for Badens Byste som jeg nu har begyndt paa. Museum Pio Clementino har jeg betalt 80 Scudi for og giver det gærne til Academiet. Rothes saavel som de andre Byster kan De sælge for Hvad Justiceraaden vil[,] alt er velgiodt saa lidet det enog er, er det dog en Jelp i paakommende Tilfelder, da jeg nødig vil gribe til den Summa som er mig bestemdt af Academiet til min Tilbagerejse, og derfor ennu ikke har hævet samme. Om det Arbeide til Slottet som man har lovet mig, ønskede [jeg] at man ville giøre ende paa, og beder Dem gode Hr Justiceraad at tenkke paa mig desangaaende
Mine hjerteligste Ønsker for Deres Sundhed og Velgaaende beste Hr Justiceraad og troe mig med den sandest Høiagtelse forbliver jeg

Deres ærbødigste
og hengivne Tjener
B. Thorvaldsen


[bilag, skrevet af Christian Hornbech]
Professor Thorvaldsen i Rom
Dansk Billedhugger.
udarbeider i Marmor.
––––––––––––––––––––––––––––

En Figur af 6 Palmers Høide  
    for 600 Scudi. –
– – – 7 Palmers – 800 Scudi. –
– – – 8 Palmers – 1000 Scudi. –
– – – 10 Palmers – 2000 Scudi. –
I Basrelief koster hver Hovedfi=
gur
som er 2 1/2 Palme 100 Scudi
Et Brystbillede som er Portrait og
lidet over naturlig Størrelse
      200 Scudi
Et Brystbillede som er Copie efter
Antiker
og kolosalsk fra
      60 indtil 100 Scudi.

– – – – – – – – – – – –

Af Figurer som ere færdige kan
erholdes af 7 Palmers Høide
Hebe. –
af 6 Palmers Høide ––
Venus, Bachus, Ganymedes,
Apollo, Psyche, og Amor
.
Socrates Brystbillede til 60 Scudi
Justinians – – – – – – – 80 Scudi.

[næste side]
En Figur som er 6 Palmer
koster 60 Scudi for Formen
og siden 10 Scudi for
hver Afstøbning i Gyps.

Generel kommentar

Der findes tre udkast til dette brev – et fragment, der kun kendes i afskrift, et andet fragment bag på tegningen C10r og et lidt mere udarbejdet brevudkast bag på tegningen C12r.

Den vedlagte liste kunne strengt taget høre til et andet brev, da listen er opført på et selvstændigt stykke papir. Imidlertid er der flere forhold, der taler for, at listen sandsynligvis er fremsendt sammen med nærværende brev og dermed kan dateres samtidig med brevet: For det første er både brev og liste skrevet på ret små stykker papir (hhv. 18,5×11,2 cm og 16,5×10,1 cm), som har tydelige foldemærker, der godtgør, at de har kunnet sendes sammen. Da Thorvaldsens brev ikke bærer nogen udskrift, må det have været sendt inden i et andet brev. Det er nærliggende at gætte på, at brevet fra samme dag, 18.6.1806, fra Thorvaldsens bofælle C.F. Høyer, også stilet til Abildgaard, har fungeret som konvolut for Thorvaldsens brev og listen. Høyers brev er foldet på en måde, så det præcis har kunnet rumme Thorvaldsens brev og listen i sammenfoldet stand.
For det andet er listen tidligst skrevet efter 26.5.1806, hvor den omtalte Hebe, A37, blev bestilt, og senest i november-december 1806, hvor Christian Hornbech, der har skrevet listen, rejste fra Rom, jf. breve af 18.11.1806 og 30.1.1807. Disse dateringsmæssige grænser for listen øger yderligere sandsynligheden for, at listen blev fremstillet og afsendt i forbindelse med det brev, som listen opbevares sammen med i Håndskriftafdelingen.
Listen må utvivlsomt være fremstillet i forlængelse af Thorvaldsens bemærkning ovenfor i brevet om en mulig bestilling af værker til Christiansborg. Vha. listen kunne rette vedkommende i Danmark se, hvad billedhuggeren kunne levere. Med listen kunne Thorvaldsen endvidere signalere, at han stod til rådighed for den danske konge / stat, hvad han – som den enevældige konges undersåt og kongelig akademistipendiat – formelt set var forpligtet til, se mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt egenhændigt dokument Christian Hornbech [+]

Koncipistkommentar

Selve brevet er skrevet af Thorvaldsen, men den tilføjede liste er formodentlig skrevet af arkitekten Christian Hornbech, hvilket sammenligninger med Hornbechs skrift mere end antyder. Hornbech stod i øvrigt i nær kontakt med Abildgaard og har antagelig derfor gerne har villet være Thorvaldsen behjælpelig med et brev til deres fælles mentor.

Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 59-60, bortset fra den tilføjede liste.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Kunstakademiet, stipendium · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Revolutions- og Napoleonskrigene · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens økonomi
Personer
Jacob Baden · Tyge Rothe · Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 21.08.2015 Print