Antagelig 21.6.1834

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Museet ejer en fotografisk kopi af brevet, men af denne fremgår det ikke, om brevet er forsynet med udskrift, forsegling mm.

Dateringsbegrundelse

Thorvaldsen skrev 21.6.1834 et brev til Kunstakademiet i København med delvist samme indhold som i nærværende brev. Det er derfor rimeligt at antage, at begge breve til Danmark er skrevet på eller omkring denne dato.

Resumé

Ved en fejl har det romerske postvæsen forhalet leveringen af nogle af Thorvaldsens breve. Det er således først syv måneder senere, at Thorvaldsen med dette brev takker for udnævnelsen til Dannebrogsmand. Thorvaldsen beklager, at han endnu ikke har haft mulighed for at rejse til Danmark. Datteren Elisas medgift ligger Thorvaldsen stærkt på sinde, og han beder om Christian (8.) Frederiks hjælp til at løse sagen.

Dokument

Min naadigste Prinds!

Det smerter mig særdeles, at jeg først nu seer mig istand til at udtrykke Deres Kongelige Høihed min dybeste Tak for Deres naadigste Skrivelse af 15de November 1833I, hvori Deres Kongelige Høihed med Deres sædvanlige Bevaagenhed meddeler mig Hans Majestæt KongensII udmærkede Naade i at udnævne mig til DannebrogsmandIII. Ved en ubegribelig Feiltagelse af det herværende Postvæsen, er jeg først i disse Dage kommet i Besiddelse af den Paquet, som indesluttede saavel Deres Kongelige Høiheds Skrivelse, som og de øvrige høie MeddelelserIV om dette nye Beviis paa Hans Majestæts Naade; jeg har saaledes i flere Maaneder været berøvet saavel den Glæde at læse Deres Skrivelse, som og den mig kjære Pligt paa det underdanigste og taknemmeligste at besvare Samme. –

Desværre har mine ArbeiderV som ogsaa mit HelbredVI endnu ikke tilladt mig at tiltræde Reisen til FædrelandetVII, men jeg beder Deres Kongelige Høihed at være overbeviist om at jeg arbeider daglig til dette Maal, som er blevet mig dobbelt dyrebart ved den høie Velvillie, hvormed jeg seer at jeg ventes i mit Hjem. –

Deres Kongelige Høiheds gunstige UdtrykVIII over mine hjemsendte ArbeiderIX ere mig saameget mere kjære da de komme fra en smagfuld Kjender af Kunsten; jeg har i Anledning af disse Arbeider tidligere tilskrevet saavel Hr Conferentsraad HansenX som og det Kongelige AkademiesXI SecretairXII, og bør formode at Deres Kongelige Høihed er bleven underrettet om disse Breves Indhold.

Jeg aflægger Deres Kongelige Høihed min underdanigste Tak for Høisammes Forsorg med Hensyn til mit Ønske om 20,000 SpeciesXIII Indsættelse i NationalbankenXIV til Fordeel for min DatterXV. Da min SvigersønsXVI bestandige Paamindelse i denne Pengesag skaffer mig en idelig UroXVII, vilde det være mig yderst kjært at see samme tilendebragt

Jeg har for ikke længe siden tilskrevet de Herrer Conferentsraader HansenXVIII og CollinXIX desangaaende, og detailleret saavel hvad jeg troer at have tilgode hjemme, som og den Sikkerhed Den Kongelige Danske Regjering stedse ville kunde have i mine andre Arbeider og ved den af mig fastsatte BestemmelseXX at Pengene forblive i Landet selv. Jeg vover endnu engang at anbefale dette Anliggende til Deres Kongelige Høiheds naadigste Opmærksomhed. –

Jeg slutter, min naadigste Prinds! med saavel mit, som alle danske Kunstneres inderligste Ønsker for Deres høje Vel, og henlever

Deres Kongelige Høiheds
underdanigste og taknemmeligste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most Gracious Prince,

I am terribly sorry that I only now am in a position to express to Your Royal Highness my most sincere thanks for your gracious favour of November 15th 1833 in which Your Royal Highness with your usual good grace informs me of His Majesty the King’s good favour to award me the Silver Cross of the Order of the Dannebrog. By an incomprehensible mistake from the postal service here, I have only these days got possession of the parcel containing the letter from Your Royal Highness as well as other messages about this new proof of His Majesty’s grace; so for several months I have been deprived of the pleasure of reading your letter as well as the pleasant duty most humbly and gratefully to answer the same. –

Unfortunately my works as well as my health have not yet permitted me to begin the journey to my native land, but I beg Your Royal Highness to be convinced that I work daily for this object, which has become twice as precious by the goodwill with which I can see that I am expected at my home. –

Your Royal Highness’ favourable expressions about the works I have sent home are so much dearer to me as they come from a connoisseur of taste; in connection with these works I have earlier written to Konferensråd Hansen as well as the Secretary of the Royal Academy of Fine Art, and I should think that Your Royal Highness has been informed about the content of these letters.

I give my most humble thanks to Your Royal Highness for the care you have taken as regards my wish to have 20,000 Species placed in the National Bank for the benefit of my daughter. As the constant reminder from my son-in-law in this money matter gives me perpetual anxiety, it would be rather pleasant to see this finished.

Not long ago I wrote to Konferensråd Hansen and Collin about this, and in details about what I think I am owed from home as well as the security the royal Danish government constantly will have in my other works and by my stipulation that the money must remain in the country itself. I venture once more to recommend this matter to the gracious care of His Royal Highness. –

I finish, Gracious Prince, with my wish, as well as the most sincere wishes from all Danish artists for your health and am

Your Royal Highness’
Most humble and grateful
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Jf. brev af 15.11.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 2. Den danske kong Frederik 6.

 3. Jf. Thorvaldsen-kronologien 22.10.1833.

 4. Jf.:
 5. Thorvaldsen arbejdede intensivt på rytterstatuen Maximilian 1., bronze, 1839, Wittelbachers Platz, München, jf. A128 (hesten) og jf. A762 (rytteren).
  Se også dokumenter vedrørende emnet Rytterstatuen af Maximilian 1.

 6. Jf. dokumenter tilknyttet emnet Thorvaldsens helbred.

 7. Thorvaldsen planlagde at rejse til København, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.
  Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 8. Jf. brev af 15.11.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 9. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 10. Jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 11. Dvs. Kunstakademiet i København.

 12. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 13. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 14. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 15. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 16. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 17. Fritz Paulsen var meget forhippet på, at formalia omkring Elisas medgift blev bragt i orden hurtigst muligt, og han var konstant på nakken af Thorvaldsen for at få det gjort, jf. dokumenter vedrørende emnerne Elisa Paulsens medgift og Elisa og Fritz Paulsens giftermål.

 18. Jf. 16.4.1834 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 19. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 20. Thorvaldsen havde bestemt, at de 20.000 rigsdaler specier til Elisas medgift skulle trækkes fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, og disse indsat i Nationalbanken i Kjøbenhavn.

Sidst opdateret 12.06.2020