Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6436 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

16.4.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen udspecificerer regningen for kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke og beder om, at størstedelen af pengene – et beløb på 20.000 rigsdaler specier – ikke bliver udbetalt til ham selv, men derimod indsat på en konto i Nationalbanken i Kjøbenhavn til datteren Elisa. Dette har han lovet sin svigersøn, Fritz Paulsen, straks efter parrets bryllup den 25.12.1832, og da Paulsen rykker for pengene, beder Thorvalsen om, at de må blive indsat hurtigst muligt.

Se original [Translation]

Afskrift

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin.
Min høitagtede Ven, kiære Hr. Conferentsraad Collin.

Modtag min hierteligste Tak for den varme Deeltagelse, som saa tydelig udtaler sig af Deres tvende sidste venlige Breve, og vær overbeviist om min ærede Ven, at jeg ogsaa tilfulde erkiender vor gode Konges ædle Sindelag imod mig. Hvor ondt giør det mig ved en fremmed Haand at sende Dem min Hilsen, istedetfor, som jeg haabede nu at have kundet omfavne Dem i Kiøbenhavn; men foruden andre Hindringer, har det usædvanlig kolde Foraar paadraget mig en Forkiølelsesgigt, der holder mig hiemme med en spansk Flue paa hver Arm, og saaledes ogsaa forsinker min Afreise.

Denne Hindring er mig saa meget mere ærgerlig fordi jeg stolede paa om føie Tid i Kiøbenhavn i Forening med min Ven at have kundet ordne den mig meget magtpaaliggende Indsættelse af 20,000 Spec: i Nationalbanken for min Datter. Efter Løfte til min Svigersøn skulde Sagen alt været afgiort strax efter Brylluppet og foraarsager mig ikke faa Plager. Jeg har efter min kiære Vens Brev desangaaende, tilskrevet Hr. Conferentsraad Hansen, og iblandt andet angivet Hovedarbeiderne hvoraf denne Sum kunde udredes, nemlig:

4re: Meadillons til Slotsportalet …........ 2000 Sp:
For Frisen og de 2de Charyatider ........... 14,000 –
Christus-Figur ........... 6000 –
Frontonen til Frue Kirke …........ 4000 – (ikkun mit eget Udlæg:)

Dertil komme endnu andre Arbeider, som jeg ved min Hiemkomst skal detaillere, ligesom jeg da ogsaa skal giøre Afregning for hvad jeg forud har modtaget. Maa jeg endnu engang anbefale denne Sag til min Vens Omsorg? jeg haaber, ikke at møde nogen Hindring, selv om jeg havde mindre at fordre, da mine mange andre Arbeider stedse tilbyde Godtgiørelse og Pengene desuden blive i Landet.

Med Hensyn til Valget af Obligationer, da erklærer jeg mig fuldkommen tilfreds med det Valg, som min kiære Conferentsraad i saa Fald vil giøre, da jeg tilfulde veed hvor trygt jeg kan overlade mig til Deres Godhed for mig, og Deres Indsigter. Lev vel min Ven! jeg haaber at mit Helbred snart vil tillade mig at omfavne Dem og takke Dem for al den Uleilighed mine Smaasorger give Dem

Deres ganske hengivne Ven

Rom d: 16 Apr. 1834. Albert Thorvaldsen
Generel kommentar

Originalbrevets nutidige placering kendes p.t. ikke og brevets opsætning er derfor foreløbigt et skøn.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 11
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher [+]

Koncipistkommentar

NB. Dette er en afskrift af originalbrevet.

Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 525-526.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Værker
Sidst opdateret 11.06.2020 Print