Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6435 af 10248
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Poststempel: T. T. / HAMBURG / 6. Mai 34 samt ROMA / xx / A[resten af stemplet ulæseligt]. Desuden stemplet: Stato Pontificio.
Der er skåret et rundt hul på 3 cm i brevet, hvor lakseglet har været.

16.4.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S: T: / Hr. Conferentsraad, Overbygnings – / Direkteur Hansen, Comman / deur / af Dannebrog et etc etc / Copenhague. / Dannemarc. / Par Hambourg
Tilskrift: Høivelbaarne Hr: Conferentsraad, Overbygnings – / Direkteur Hansen, Commandeur af / Danebrogen etc etc.

Resumé

Thorvaldsen ligger i sengen med en svær forkølelse. De fem sidste stykker af Alexanderfrisen er fuldendte og klar til at blive sendt til København. Skitser til fire profeter er udført, og Thorvaldsen beder om målene på de nicher i Vor Frue Kirke, hvor de skal stå. Han udspecificerer regningen for kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke og beder om, at størstedelen af pengene – et beløb på 20.000 rigsdaler specier – ikke bliver udbetalt til ham selv, men derimod indsat på en konto i Nationalbanken til datteren Elisa. Dette har han lovet sin svigersøn, Fritz Paulsen, straks efter parrets bryllup den 25.12.1832, og da Paulsen rykker for pengene, beder Thorvalsen om, at de må blive indsat hurtigst muligt. Thorvaldsen vil gerne være tilstede ved opsætningen af Johannes Døberen Prædiken, jf. A59-A70, i Vor Frue Kirkes trekantgavl. Af et medsendt kobberstik kan Hansen se, at figurerne står på et klippestykke, der bliver monteret således, at det ikke tynger på gesimsen.

Se original [Translation]

Kjære Hr Conferentsraad, min meget ærede Ven!

Rom: 16 April 1834.

Istedet for, som jeg haabede, nu at have kunnet omfavne Dem i Kiøbenhavn, maa jeg nøjes med ved en fremmed Haand at sende Dem min hjerteligste Hilsen, idet jeg selv ligger til Sengs, med spanske Fluer paa Armene for om mueligt at forjage en Forkjølelsesgigt hvoraf mit Bryst lider. Den vedholdende kolde Luft er vel Skyld deri, og Folk gaar her endnu i deres Kapper midt i April Maaned, noget, som jeg i Rom neppe erindrer Mage til. Denne Upasselighed sinker naturligviis min Afreise, og da jeg har adskjelligt Nødvendigt at meddele, henvender jeg mig skriftlig til min gamle Hædersven.

Af Friesen Alexanders Triumf har jeg nu fuldendt de sidste 5 Stykker, som i disse Dage blive overgivne Hr Consul Chiaveri til Afsendelse, og mit Ønske er at min Ven vilde træffe en passende Leilighed til dette Arbeides Befordring til Danmark. –

Til de fire Profeter ere Skitzerne fra min Haand færdige og jeg ønskede nu nøje at vide Høiden, Breden og Dybden af Nitscherne, da disse Figurer ikke kunne hensættes frit paa Pjedestalen uden at hindre Passagen. –

Da jeg ved min Datte[r]s Bryllup har givet min Svigersøn Løfte om strax at indsætte 20,000 Species i Kjøbenhavns Nationalbank, er det mig meget magtpaaliggende at dette uden Forhaling kunde skee, og idet jeg ønsker denne Sum udredet af hvad jeg for allerede afleverte Værk og andre Arbeider vil have tilgode i Hjemmet, tilskikker jeg min ærede Ven en Liste over samme, med Bøn om, at De venskabeligen vil hjelpe til saa hurtig som mueligt at fremme mit Ønske, da det fra min Svigersøns Side foraarsager mig nogen Urolighed. Af allerede leverte Arbeider ere:

4re. Medaillons til Slotsportalet ........... 2000 Sp.
Friesen og de 2de. Chariatider ............. 14000 –
Christus-Figur ....................................... 6000 –
Frontonen til Frue Kirke …................... 4000 – (ikkun mit eget Udlæg)

Dertil komme endnu andre Arbeider, som jeg ved min Hjemkomst skal detaillere, ligesom jeg da ogsaa skal gjøre Afregning for hvad jeg alt har modtaget forud. Jeg ønsker, som sagt denne Sag hurtig afgjort, da den allerede strax efter Bryllupet skulde være skeet, og haaber ikke at møde nogen Hindring, selv om jeg ikke havde saa meget at fordre, da mine mange andre Arbeider stedse tilbyde Godtgjørelse, og Pengene desuden blive i Landet. Endnu engang anbefaler jeg denne Sag ret varmt til min ærede Vens Omsorg, beredtvillig fra min Side til at vise enhver Gjentjeneste. –

Udgifterne for de af mig hjemsendte Gibsafstøbninger af Antiker og egne Arbeider, skal jeg ved min Ankomst give Forklaring over, som ogsaa i Henseende til hvad jeg af Büster og Andet har hjemsendt for der at fuldendes. Ogsaa er det vel godt at jeg selv er tilstæde ved Opsætningen af Friesen paa Frontonen af Frue Kirke. Af Kobberstikket vil min Ven see, at Figurerne komme til at staa paa en Klippe, der som et Stykke bliver befæstet saaledes i Muren at det ikke trykker paa Gesimpset, og overmales med en passende Oliefarve. Dog – bedre vil det være at tale mundtlig med Dem om dette og andet for mit Fædreland, end som nu skriftlig ved en fremmed Haand og sengeliggende og med Smerte i Arm og Bryst. Lev vel kjære Hr Conferentsraad! jeg haaber at dette Brev vil blive det sidste fra Rom, og at mit Helbred vil tillade mig at opfylde min Længsel efter snart at see og omfavne Dem.

Med Høiagtelse! Deres Hengivnest
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Den 16.4.1834 sendte Thorvaldsen også et brev til Jonas Collin med selv samme regnskab.

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m28A I, nr. 18
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak) · Christiansborg Slot, Tronsalen · Elisa Paulsens medgift · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Regninger fra Thorvaldsen · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Luigi Chiaveri · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Værker
Sidst opdateret 28.06.2021 Print