The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6433 of 10243
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

16.4.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen itemizes his bill for works for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady and asks that the greater part of the money – a sum of 20,000 species [40,000 rix-dollars] – not be paid to himself but deposited in an account in the National Bank in Copenhagen for his daughter Elisa. He promised this to his son-in-law, Fritz Paulsen, immediately after the couple’s wedding on 25.12.1832, and because Paulsen is pressing him for the money, Thorvaldsen wants it to be deposited as soon as possible.

See Original [Translation]

Afskrift

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin.
Min høitagtede Ven, kiære Hr. Conferentsraad Collin.

Modtag min hierteligste Tak for den varme Deeltagelse, som saa tydelig udtaler sig af Deres tvende sidste venlige Breve, og vær overbeviist om min ærede Ven, at jeg ogsaa tilfulde erkiender vor gode Konges ædle Sindelag imod mig. Hvor ondt giør det mig ved en fremmed Haand at sende Dem min Hilsen, istedetfor, som jeg haabede nu at have kundet omfavne Dem i Kiøbenhavn; men foruden andre Hindringer, har det usædvanlig kolde Foraar paadraget mig en Forkiølelsesgigt, der holder mig hiemme med en spansk Flue paa hver Arm, og saaledes ogsaa forsinker min Afreise.

Denne Hindring er mig saa meget mere ærgerlig fordi jeg stolede paa om føie Tid i Kiøbenhavn i Forening med min Ven at have kundet ordne den mig meget magtpaaliggende Indsættelse af 20,000 Spec: i Nationalbanken for min Datter. Efter Løfte til min Svigersøn skulde Sagen alt været afgiort strax efter Brylluppet og foraarsager mig ikke faa Plager. Jeg har efter min kiære Vens Brev desangaaende, tilskrevet Hr. Conferentsraad Hansen, og iblandt andet angivet Hovedarbeiderne hvoraf denne Sum kunde udredes, nemlig:

4re: Meadillons til Slotsportalet …........ 2000 Sp:
For Frisen og de 2de Charyatider ........... 14,000 –
Christus-Figur ........... 6000 –
Frontonen til Frue Kirke …........ 4000 – (ikkun mit eget Udlæg:)

Dertil komme endnu andre Arbeider, som jeg ved min Hiemkomst skal detaillere, ligesom jeg da ogsaa skal giøre Afregning for hvad jeg forud har modtaget. Maa jeg endnu engang anbefale denne Sag til min Vens Omsorg? jeg haaber, ikke at møde nogen Hindring, selv om jeg havde mindre at fordre, da mine mange andre Arbeider stedse tilbyde Godtgiørelse og Pengene desuden blive i Landet.

Med Hensyn til Valget af Obligationer, da erklærer jeg mig fuldkommen tilfreds med det Valg, som min kiære Conferentsraad i saa Fald vil giøre, da jeg tilfulde veed hvor trygt jeg kan overlade mig til Deres Godhed for mig, og Deres Indsigter. Lev vel min Ven! jeg haaber at mit Helbred snart vil tillade mig at omfavne Dem og takke Dem for al den Uleilighed mine Smaasorger give Dem

Deres ganske hengivne Ven

Rom d: 16 Apr. 1834. Albert Thorvaldsen
General Comment

The whereabouts of the original letter is not currently known, and therefore the layout of the letter is an estimate.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 11
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher [+]

Comment on amanuensis

NB. Dette er en afskrift af originalbrevet.

Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 525-526.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Works
Last updated 11.06.2020 Print