No. 6321 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et blåt segl.

21.12.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr: Professor Thiele / Sekretair ved det Kgl: Akademie for de / Skjønne Kunster. / per / Hambourg. / Copenhagne / Dannemarck.
Tilskrift: ST: Hr. Professor Thiele.
Brevet er poststemplet: “ROM”, “Stato Pontificio” og “T.T. HAMBURG 9. Jan. 34”

Resumé

Takker for meldingen om sine kunstværkers ankomst til København med korvetten Galathea samt for Kunstakademiets omhyggelige håndtering af kasserne. Det er korrekt, at Alexanderfrisen er afleveret til Christiansborg Slot og Johannes Døberens prædiken til Vor Frue Kirke. Reliefferne Kristi dåb og Den hellige nadver indstiftes samt Dåbens engel knælende derimod tilhører endnu Thorvaldsen og bedes bringes tilbage hans professorbolig, indtil andet er aftalt. Thorvaldsen ønsker selv at opsætte Alexanderfrisen, hvoraf fem manglende stykker eftersendes, samt retouchere Kristus, når han kommer til København. Akademiet må gerne forsigtigt udtage beskadigede gipsafstøbninger, som Thorvaldsen selv vil samle. Man må også gerne udtage malerierne af kasserne og hænge dem op i hans lokale på akademiet.

Se original [Translation]

Kjære Hr Professor Thiele!

Af et Brev fra det Kongelige Akademie, dateret 8d. Octobr: d:A. modtog jeg Efterretning om, at mine hjemsendte Kunstsager lykkeligen vare ankomne til deres Bestemmelsessted. Denne Tidende var mig dobbelt behagelig, fordi Rygtet om de mange Uheld paa Søen ved hæftige Storme paa samme Tid, som den Kgl: Corvette var underveis til Danmark, ikke lidet foruroligede mig. Ikke heller veed jeg, hvis en saadan Ulykke virkeligen havde funden Sted, om jeg havde havt Mod nok til at iværksætte min bestemte Hiemreise; thi at komme tomhændet bagefter vilde nok have seet altfor besynderligt ud.

Nu, da Alt er gaaet efter Ønske føler jeg mig tillige taknemmelig forbundet for den Omhyggelighed, hvormed det Kgl: Akademie har behandlet de hjemsendte Gjenstande.

Man tillade mig iøvrigt at bemærke, at ligesom det har sit fuldkomne Rigtige med Afleveringen til Christiansborgslot af de 10 Kister, som indeholde Friesen Alexanders Triumfindtog, og Afleveringen til Frue Kirke af de Kasser, som indeslutte Frontonen, og til Slotskirken Christusstatuen, saaledes er nok en Vildfarelse indløben med Hensyn til de til Fruekirke afleverede 2de. Basreliefs Christi Daab og Nadverens Indstiftelse samt en Døbefont, hvilke Arbeider endnu tilhøre mig, og som jeg ønskede hensatte i mit Locale til nærmere Bestemmelse. Med Hensyn til Friesen, da vil det vel være nødvendigt, at dens Opstillelse beroer indtil min Hjemkomst, da der dels er meget at iagttage i den Henseende, og da jeg desuden endnu har 5 Stykker af den tilbage her i Rom, men som snart vil blive færdige og hjemsendte. – Ogsaa Christusstatuen agter jeg at retuschere paa Stedet, hvor den er opstillet. – Hvad de beskadigede eller revnede Gipssager angaar, da ønsker jeg at disse forsigtigen udtages, og at Stykkerne bevares samlede, da jeg ved min Ankomst agter selv at sammensætte disse Sager. – Slutteligen vilde det være mig kjært, om de af mig hjemsendte Malerier bleve optagne af Kasserne, hvor de let kan tage Skade, – og at man godhedsfuld vilde ophænge dem i det mig bestemte Locale. Det Kongelige Akademie, som jeg gjentagen maa takke for dets store Deltagelse og Opmærksomhed for mig, vil sikkert, som jeg haaber, velvilligen optage disse mine Smaa-Bemærkninger, og jeg glæder mig til snart mundtlig at kunde bevidne Enhver især min Agtelse og Hengivenhed. –

Kjære Hr Professor Thiele! Jeg henlever med Venskab

Deres ganske Hengivne
Alberto Thorvaldsen

Rom d: 21 Dcmbr 1833

Generel kommentar

Brevet er skrevet af en koncipist, men signaturen og teksten “Deres ganske Hengivne” er skrevet af Thorvaldsen selv.

Arkivplacering
m35 I, nr. 42
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Kunstakademiet, København
Værker
Sidst opdateret 08.05.2017 Print