21.12.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et blåt segl.

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr: Professor Thiele / Sekretair ved det Kgl: Akademie for de / Skjønne Kunster. / per / Hambourg. / Copenhagne / Dannemarck.
Tilskrift: ST: Hr. Professor Thiele.
Brevet er poststemplet: “ROM”, “Stato Pontificio” og “T.T. HAMBURG 9. Jan. 34”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Takker for meldingen om sine kunstværkers ankomst til København med korvetten Galathea samt for Kunstakademiets omhyggelige håndtering af kasserne. Det er korrekt, at Alexanderfrisen er afleveret til Christiansborg Slot og Johannes Døberens prædiken til Vor Frue Kirke. Reliefferne Kristi dåb og Den hellige nadver indstiftes samt Dåbens engel knælende derimod tilhører endnu Thorvaldsen og bedes bringes tilbage hans professorbolig, indtil andet er aftalt. Thorvaldsen ønsker selv at opsætte Alexanderfrisen, hvoraf fem manglende stykker eftersendes, samt retouchere Kristus, når han kommer til København. Akademiet må gerne forsigtigt udtage beskadigede gipsafstøbninger, som Thorvaldsen selv vil samle. Man må også gerne udtage malerierne af kasserne og hænge dem op i hans lokale på akademiet.

Dokument

Kjære Hr Professor Thiele!

Af et Brev fra det Kongelige AkademieI, dateret 8d. Octobr: d:A.II modtog jeg Efterretning om, at mine hjemsendte KunstsagerIII lykkeligen vare ankomne til deres Bestemmelsessted. Denne Tidende var mig dobbelt behagelig, fordi Rygtet om de mange Uheld paa Søen ved hæftige Storme paa samme Tid, som den Kgl: CorvetteIV var underveis til Danmark, ikke lidet foruroligede mig. Ikke heller veed jeg, hvis en saadan Ulykke virkeligen havde funden Sted, om jeg havde havt Mod nok til at iværksætte min bestemte Hiemreise;V thi at komme tomhændet bagefter vilde nok have seet altfor besynderligt ud.

Nu, da Alt er gaaet efter Ønske føler jeg mig tillige taknemmelig forbundet for den Omhyggelighed, hvormed det Kgl: Akademie har behandlet de hjemsendte Gjenstande.

Man tillade mig iøvrigt at bemærke, at ligesom det har sit fuldkomne Rigtige med Afleveringen til ChristiansborgslotVI af de 10 Kister, som indeholde Friesen Alexanders TriumfindtogVII, og Afleveringen til Frue KirkeVIII af de Kasser, som indeslutte FrontonenIX, og til Slotskirken ChristusstatuenX, saaledes er nok en Vildfarelse indløben med Hensyn til de til Fruekirke afleverede 2de. Basreliefs Christi DaabXI og Nadverens IndstiftelseXII samt en DøbefontXIII, hvilke Arbeider endnu tilhøre mig, og som jeg ønskede hensatte i mit LocaleXIV til nærmere Bestemmelse. Med Hensyn til Friesen, da vil det vel være nødvendigt, at dens Opstillelse beroer indtil min Hjemkomst, da der dels er meget at iagttage i den Henseende, og da jeg desuden endnu har 5 Stykker af den tilbage her i Rom, men som snart vil blive færdige og hjemsendteXV. – Ogsaa Christusstatuen agter jeg at retuschere paa Stedet, hvor den er opstillet. – Hvad de beskadigede eller revnede GipssagerXVI angaar, da ønsker jeg at disse forsigtigen udtages, og at Stykkerne bevares samlede, da jeg ved min Ankomst agter selv at sammensætte disse Sager. – Slutteligen vilde det være mig kjært, om de af mig hjemsendte Malerier bleve optagne af Kasserne, hvor de let kan tage Skade, – og at man godhedsfuld vilde ophænge dem i det mig bestemte Locale. Det Kongelige Akademie, som jeg gjentagen maa takke for dets store Deltagelse og Opmærksomhed for mig, vil sikkert, som jeg haaber, velvilligen optage disse mine Smaa-Bemærkninger, og jeg glæder mig til snart mundtlig at kunde bevidne Enhver især min Agtelse og Hengivenhed. –

Kjære Hr Professor Thiele! Jeg henlever med Venskab

Deres ganske Hengivne
Alberto Thorvaldsen

Rom d: 21 Dcmbr 1833

Oversættelse af dokument

Professor Thiele, Sir,

In a letter from the Royal Academy of Fine Arts of October 8th this year I was informed that my works of art sent home had safely arrived at their destination. This piece of news was twice as pleasant to me, as the report about the many accidents at sea in violent gales at the time the royal corvette was on its way to Denmark made me rather unhappy. Neither do I know, if such an accident should have taken place, whether I should have had the courage to carry out my planned journey home; for to follow empty handed would surely have looked rather strange.

Now as everything has turned out as I wished it I also feel grateful for the care with which the royal academy has handled the objects sent home.

Permit me besides to point out that it was correct to deliver to Christiansborg Palace the 10 crates, which contain the Frieze Alexander’s Triumphal Entry as was the delivery to the Church of Our Lady of the crates which contain the Fronton and to the Palace Church the statue of Christ, but there seem to be a mistake as regards the two bas-reliefs delivered to the Church of Our Lady: Baptism of Christ and the Institution of Eucharist as well as a baptismal font. These works still belong to me and I wished to have them placed in my premises for further decision. As regards the Frieze. it will be necessary to wait with its placing for my return, as much is to be observed in that respect, and as besides I still have 5 pieces of it left here in Rome, but they will soon be finished and sent home. – I also intend to retouch in situ, where it has been placed, the statue of Christ. As for the damaged or cracked plaster objects I wish them to be carefully removed, and the pieces to be kept collected, as at my arrival I intend to put these together myself. – Finally I should like the paintings sent home by me to be taken out of the crates, where they might easily be damaged – and kindly to be hung up in the premises allotted to me. The Royal Academy of Fine Arts, which I must repeatedly thank for its great participation and attention in my affairs, is sure to take my little remarks kindly, I hope, and I am looking forward to showing my respect and devotion verbally to each soon. –

Professor Thiele, Sir, I am with friendship

Your much devoted,
Alberto Thorvaldsen

Rome, December 21st 1833


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er skrevet af en koncipist, men signaturen og teksten “Deres ganske Hengivne” er skrevet af Thorvaldsen selv.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

m35 I, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558
A112 Dåbens engel knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112

Kommentarer

 1. Dvs. Kunstakademiet i København.

 2. Jf. brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

 3. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 4. Korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 5. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 6. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 7. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503.

 8. Se også artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 9. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 10. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 11. Kristi dåb, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 12. Den hellige nadver indstiftes, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 13. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 14. Man havde allokeret to rum i forlængelse af Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg til at huse alle de hjemkomne kunstværker, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 15. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835.

 16. Der var blandt andet kommet revner i Hest, gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

Sidst opdateret 08.05.2017