The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6281 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været lukket med et blåt segl.

21.12.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr: Professor Thiele / Sekretair ved det Kgl: Akademie for de / Skjønne Kunster. / per / Hambourg. / Copenhagne / Dannemarck.
Tilskrift: ST: Hr. Professor Thiele.
Brevet er poststemplet: “ROM”, “Stato Pontificio” og “T.T. HAMBURG 9. Jan. 34”

Abstract

Thorvaldsen acknowledges receipt of the report on the arrival of his works of art in Copenhagen with the corvette Galathea, thanking the Academy of Fine Arts for their careful handling of the crates. The delivery of the Alexander Frieze to Christiansborg Palace and John the Baptist Preaching to the Church of Our Lady is correct. However, the reliefs The Baptism of Christ and The Institution of Eucharist and Baptismal Angel Kneeling still belong to Thorvaldsen, and he asks that they be returned to his rooms at Charlottenborg until other arrangements are made. Thorvaldsen wants to install the Alexander Frieze himself, five pieces of which will be shipped later, and retouch Christ when he comes to Copenhagen. The Academy of Fine Arts may carefully unpack damaged plaster casts, which Thorvaldsen will restore himself. They may also take the paintings out of the crates and hang them in Thorvaldsen’s room at the academy.

See Original [Translation]

Kjære Hr Professor Thiele!

Af et Brev fra det Kongelige Akademie, dateret 8d. Octobr: d:A. modtog jeg Efterretning om, at mine hjemsendte Kunstsager lykkeligen vare ankomne til deres Bestemmelsessted. Denne Tidende var mig dobbelt behagelig, fordi Rygtet om de mange Uheld paa Søen ved hæftige Storme paa samme Tid, som den Kgl: Corvette var underveis til Danmark, ikke lidet foruroligede mig. Ikke heller veed jeg, hvis en saadan Ulykke virkeligen havde funden Sted, om jeg havde havt Mod nok til at iværksætte min bestemte Hiemreise; thi at komme tomhændet bagefter vilde nok have seet altfor besynderligt ud.

Nu, da Alt er gaaet efter Ønske føler jeg mig tillige taknemmelig forbundet for den Omhyggelighed, hvormed det Kgl: Akademie har behandlet de hjemsendte Gjenstande.

Man tillade mig iøvrigt at bemærke, at ligesom det har sit fuldkomne Rigtige med Afleveringen til Christiansborgslot af de 10 Kister, som indeholde Friesen Alexanders Triumfindtog, og Afleveringen til Frue Kirke af de Kasser, som indeslutte Frontonen, og til Slotskirken Christusstatuen, saaledes er nok en Vildfarelse indløben med Hensyn til de til Fruekirke afleverede 2de. Basreliefs Christi Daab og Nadverens Indstiftelse samt en Døbefont, hvilke Arbeider endnu tilhøre mig, og som jeg ønskede hensatte i mit Locale til nærmere Bestemmelse. Med Hensyn til Friesen, da vil det vel være nødvendigt, at dens Opstillelse beroer indtil min Hjemkomst, da der dels er meget at iagttage i den Henseende, og da jeg desuden endnu har 5 Stykker af den tilbage her i Rom, men som snart vil blive færdige og hjemsendte. – Ogsaa Christusstatuen agter jeg at retuschere paa Stedet, hvor den er opstillet. – Hvad de beskadigede eller revnede Gipssager angaar, da ønsker jeg at disse forsigtigen udtages, og at Stykkerne bevares samlede, da jeg ved min Ankomst agter selv at sammensætte disse Sager. – Slutteligen vilde det være mig kjært, om de af mig hjemsendte Malerier bleve optagne af Kasserne, hvor de let kan tage Skade, – og at man godhedsfuld vilde ophænge dem i det mig bestemte Locale. Det Kongelige Akademie, som jeg gjentagen maa takke for dets store Deltagelse og Opmærksomhed for mig, vil sikkert, som jeg haaber, velvilligen optage disse mine Smaa-Bemærkninger, og jeg glæder mig til snart mundtlig at kunde bevidne Enhver især min Agtelse og Hengivenhed. –

Kjære Hr Professor Thiele! Jeg henlever med Venskab

Deres ganske Hengivne
Alberto Thorvaldsen

Rom d: 21 Dcmbr 1833

General Comment

The letter is written by an amanuensis, but the signature and the words “Your much devoted” are written by Thorvaldsen hinself.

Archival Reference
m35 I, nr. 42
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Kunstakademiet, København
Works
Last updated 08.05.2017 Print