No. 92 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Malta

Januar 1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dag og måned fremgår af dagbogsfragmenterne, og året er 1797, da der er tale om kladder til Thorvaldsens dagbogsindførsler fra 16.-18.1.1797.
Det første fragment er ganske vist dateret 18. december, hvilket er 1796, men da dette fragment er Thorvaldsens afskrift af skibspræsten Peder Pavels’ dagbog, gælder 18.12.1796 ikke som en datering af disse fragmenter. Det er mere sandsynligt, at Thorvaldsen har foretaget afskriften i januar 1797 som en indledende øvelse til sin egen dagbog, som han just skulle til at påbegynde. Da Pavels og Thorvaldsen tog afsked med hinanden 17.1.1797, stammer det første fragment fra før denne dag.
Kladden til Thorvaldsens egen dagbog synes dateret 23.1.1797, så det er derfor sandsynligt, at Thorvaldsen gik igang med disse dagbogsfragmenter tidligst denne dag.
Alt i alt må fragmenterne på arket altså stamme fra januar 1797.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Malta

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kopi af Peder Pavels dagbog samt kladder til Thorvaldsens dagbog fra Malta 1796-97.

Se original [Translation]
18
Søndag
December
En saa deylig Morgenstund man kunde tenke sig bebudede os i dag Renhed og Frihed – det er ikke fuldt saa kolt som en smuk efteraaars Morgen i Høstens Tid hos os – den samme Chevalier, som første gang vi kom til Malta forkyndt[e] os vor 40 Dages Quarantain kom i dag Kl 8 med en af sine Colleger ombord. Han var der neppe før en[d] syv Baade med Musigkanter af alle Slags leyrede sig paa Vandet under Kahytten og gav os vendelig af de skiønneste sager de kunde frembringe. Skiønt var det vel ikke, dog heller ey saa slet[.] men denne deylige Morgenstund dette nye, det Tilsyneladende Had og Fryet hos Maltheserne forandret til Venskab og fortrolighed, men fremfor alt det gamle Ideade om italiensk Musik i baade paa Vandet her paa nogen Maade realiseret giort[e] det til den Liflig[st]e Musik i mine Øren skiø[n]t det meste var Serenadespil som vel her just ikke blev anvendt paa rette Sted og Tid – Capt: Blom og lieut[:] Grove blev siden alle ombor[d] da Chefen med de øvrige oft: gik i første ombord paa det Malthesiske Orlogskib derfra i land og giorde Visit hos Ordenens hoved Gran Mastro spiste hos Consulen. Vores Masalianske Coffardi Kapitain har i dag forladt os for at blive i land og derfra gaa hiem til sit Frankrig – der blev nu varpet op mellem adsklilige Skibe til Pladsen hvor vi skulde ligge og kiølhales


[på arkets anden side:]

Den 23
Januarius
Den 16 Januarius om aftenen Kl 5 tog ieg fer frigatten som gek til helt[?] [xxx] Tripoli, og det smertede mig at side i baaden og see frigaten gaa fra mig ieg havde unt ved at skiule min g[r]aad for vis Conselen som sad med vaares gamle[?] Pilot og en anden som ieg ikke kiende.
Ieg kom da i land og Piloten viste mig hen til min kapiteins Hus som kom strax iem og trøste mig og sagte no fors[.] ieg spiste hos ham om aften en fleske kage og han viste mig [xxxx] paa vor ieg skulde ligge som var megeet[?] got[.] ieg lagte mig med et tung sind[?] og sov [xxx gex] om morgenen kom kabithein[en,] ieg satte[?] op og ønskede mig en god Morgen.
Hector [pxx] favnede mig og [kexste?] mig[.]
Siden gik jeg med Capi til Speronare for at tage noget Rent paa og gek derfra til den danske brik for at tale med Capi[?] [om?] han ikke var ombord. ieg gek derfra[?]
[papiret mangler] [p]aa Veien var Hetor lysti og
[papiret mangler] geder og [xxxx] og Rev en
[papiret mangler] havde et barn paa armene
[papiret mangler] [b]lev meget bange for barnet[?]
[papiret mangler] [xx]t sig men det gik got
[papiret mangler] en Dreng over ende og
[papiret mangler] [xxx xxx nu?] er ieg
[papiret mangler] [xxx] annujere[?] mig meget[?]
[papiret mangler] saa lenge som mulig
[papiret mangler] dagen saa kort som
[papiret mangler] [g]ik ud til Speronare og der
[mellem linjerne:] Speronar
[papiret mangler] gav sig[?] kabiten var i[?]
[papiret mangler] [xx]gen hag kabete[in?] vor i[?]
[papiret mangler] [xx]n for talte mig at det
[papiret mangler] [xx]n en Dansk brik i gaard
[papiret mangler] [o]m ieg vilde følge med
[papiret mangler] med kabethenen ieg fulde
[papiret mangler] en [kexxae?] til borgen[?]


[ved siden af ovenstående passage:]
traf vi ham ikke ombord men Folkene[?]
sagte han var tagget i land vor vi ogsaa traf [ham]
paa tolbuden tillige med den forløbende
Tysker[.] Cabitenen saa ud til en Fleg[?] mand[.]
baa[de?] kabetenen og tyskeren og Jeg gek sammen til
et kaffe hus og dark sogkelade og siden
derfra til billar hvor ieg gik fra dem
og gek til fransuar, og derfra gik ieg hiem
og spiste til midag[.] efteredag blever ieg hiem[me]
for det ser ud til god ver og ieg maaske
kunde komme væk
anden Juledag var Pavels Smet Hansen
Forvalderen og ieg ude paa
en Generalle[?] og saa Caderdal kerken
og Palle støte og disse[?] Underværker[?] [papiret mangler]

Generel kommentar

Dette er tre udkast til dagbogsindførsler fra Thorvaldsens ophold på Malta omkring nytår 1796-97, hvortil han ankom ombord på den danske orlogsfregat Thetis.


Det første dagbogsfragment er en nøjagtig afskrift af skibspræsten, Peder Pavels’ dagbog for 18.12.1796, (jf. den trykte udgave p. 42). Thorvaldsen var ordblind og var sandsynligvis af den grund ikke særligt inklineret til at nedfælde sine tanker på skrift, jf. Thorvaldsens tale- og skriftsprog. Men han har åbenbart følt behovet for – eller blev opfordret til – at skrive sin egen dagbog, og det må derfor antages, at billedhuggeren har villet øve sig i dagbogsgenren og selve skrivningen og da har bedt sin ven og rejsefælle om at udlåne sin dagbog til formålet.

De næste to stykker er kladder til Thorvaldsens egen dagbog, nemlig indførslerne for den 16.-18.1.1797 (skal egentlig være 17.-19.1.1797).
Der er flere sproglige forskelle mellem disse kladder og den færdige dagbog, men indholdet er det samme.
Yderligere kommentarer til indholdet af de to kladder findes ved den færdige dagbog.

De sidste fire linjer har ikke med begivenheder fra 17.-19.1.1797 at gøre, men vedrører en tur, som Thorvaldsen og Pavels i selskab med tre medlemmer af Thetis’ besætning foretog 26.12.1796 til nogle af Maltas seværdigheder, bl.a. den gamle hovedstad Mdina. Denne tur er beskrevet af Pavels i hans dagbog (jf. den trykte udgave, op. cit., p. 50-55).

Dagbogsfragmenterne er særdeles vanskelige at tyde, især fordi Thorvaldsen pga. sin ordblindhed ind imellem stavede ret kreativt.

På arket findes også to blyantsskitser af malerier, som Thorvaldsen så på Malta: Den ene er Thorvaldsens rids af figurgruppen i Caravaggios berømte Johannes Døberens halshugning og den anden et rids af Den bodfærdige Magdalene, efter Correggio, begge stadig i dag i St. John’s Co-Catheddral, Valletta, jf. Sørensen & Schirò (ed.), op. cit., p. 91-93.

Der er revet et stort stykke af papirarket med teksttab til følge.

Arkivplacering
m30 I, nr. 5-8
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Første del gengivet hos Thiele I, p. 72; de sidste fire linjer, gengivet Thiele I, p. 74.
Andre referencer

  • Peder Pavels: Reisejournal 1796-1797, Ms.8º 709, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo (kopi på Thorvaldsens Museum); delvis publiceret på engelsk i ‘The Malta Diary of Peder Pavels’, in: Sven Sørensen and Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996, p. 31-74.
  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.
Emneord
Rejsebeskrivelser · Rejsen til Italien 1796-1797 · Tegninger, kristen mytologi · Thetis · Thorvaldsens dagbog 1797 · Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens ringe skrivelyst
Personer
Claus Hvidtfeldt Blom · Lorens Henrich Fisker · Laurits Jensen Grove · Christian Georg Hansen · Hector · Peder Pavels · G.F. Rørbye · H.A. Schmidt
Sidst opdateret 27.08.2017 Print