No. 94 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Malta, Palermo og Napoli

17.1.-14.2.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen, dog er den første dato 16.1.1797 ikke korrekt. Den første dag skal være den 17.1.1797, se kommentaren hertil.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Malta, Palermo og Napoli

Resumé

Thorvaldsens dagbog fra hans ophold på Malta, i Palermo og i Napoli.

Se original [Translation]

Malta

Den
16 Janua:
Om ettermiddagen Kl 5 tog ieg fra fregatten som gek til fra Malta til Tripolig. Det smertede mig at side i baaden og see den gaa fra mig[.] ieg havde unt ved at skiule min graad for vis Kunselen som sad i baden tilligge med Pilotten og en anden som ieg ikke kiende
Ieg kom i land og Pilotten viste mig til min kabeten for Speronaren som jeg skal gaae med[.] Han kom strax iem, Han vilde trøste mig da han saa ieg hvar bedrøvet og sagte non fors[.] ieg spiste hos til aften og siden viste han mig vor ieg skulde ligge som var Ret
17 Got[.] ieg latte mig og falt endeliggen [i] sønv[.] min vert kom og vonnede mig og Hegtor[.] Han faunede mig og kyste mig ieg gek ud og kom til Speronaren for at tage Nogget Rent paa og gek derfra til den danske brik for at tale med kabethennen men han var ikke ombord[.] ieg kek iem og paa Veien var Hegtor lysti og giode iat paa nogle geder som spran omkreng og Rev en pige om som havde et barn paa armen men det fek ikke noget skade[,] siden Rev den en Dreng overende som man lo af
18 i Dag sov ieg saae lenge som mulig for at giøre Dagen kort[.] ieg gek ned til Speron[aren] og derfra til brigen og traf kabethenen i land[.] Han sagt[e] der var kommen en Dansk brik i gard[.] Han bad mig o[m] ieg vilde følge med[.] Han vild[e] tale med kabitheænen ieg lod mig sette over men han var taget i land [h]vor vi traf ham paa tolbuden[.] Det lod til at verre en skegellig man den for løbende Tysker var alle Rede hos ham[.] Vi gek samen til et kaffe hus og drak en kop soggelade de gek derfra til et belleard vor ieg gek fra dem og gek til frangsua og Røgede en pibe dabak og gek iem og spiste til megdag[.] i efter mida[g] bliver ieg en for det ser ud til got ver[.] Der belv ikke noget af i aften men i morgen sagte han det skulde blivet for det klarede op i den ende vor han vilde havet det.
[23.2.] Mandagen den 23 om Eftermedagen Kl 18 og en Halv slet kom speronaren til Palermo ieg gek i land og viste mit Pas og gek derfra let om i byen til det blev mø[r]k[t] og til Fartøet og sov
24 om morgennen gek Cabe[thenen] og ieg til Mathe en bankeør som ieg havde et brev til fra konsulen i Malta[.] ieg blev vel modtaget Han bad en af sinne fulmegtig at gaa med mig som viste mig til en komesonner med en stor nese vel beprydet paa i kaffe hus[,] ieg gek derfra med ham til viskonsulen som ieg havde brev til[.] Han gav mig atest til at faae pas og Lak paa som koste 2 Tanai[.] Han viste mig sin søn[.] Han lovede mig at vise mig omk[ri]ng[.] om morgennen skal vi treffe verander hos Mathe
25 om morgennen kom ieg efter avtale og han kom siden Ef[t]er[.] Han og fulmetegen gek med mig til en palas som der var nole malerrier men da hans broder var i Napoli og havde nø[g]len til et Galeri [h]vor der var en del malerrier af Ruben[.] vi[?] gek derfra i do[m]kerke[n.] ieg var nylig malet af en Cecilian sesellianer som hed Vincenzo Manno[.] Han hafde malet blafonggen som var Ret smuk Der var ogsaa ande gode malerrier og en munome[n]t som [var] got[.] Vi gek derfra til Manno det var [en] arti mand og saae hans male[rier] en bedende Madelona som var Ret god, det kom paa tale om academiet som han lovede mig ieg skulde faae se i aften
ieg kom da som han klæde sig paa Han hafde hel krigers udeform paa som han var bleven given af stor Messteren for det han havde malet en Kerke[.] Han gek med os til Academiet som bestod i 3 Claser ieg saa Modellen som ikke var god ieg gek derfra til baaden
26 om morgenen gek ieg ud og traf min tolk hos Mathe vi gek med den Chevaller som er kommen fra Malta til ligge med mig og spasere[,] vi kom til kaderdal kirken som er under arbeide[.] saa tilligge en billethugger versted[,] der stoed nole figure som var ferdi voraf ieg saae kun en som var meget slet, ieg kom omkreng i ander kerke[.] om aftenen paa orbra som var got der var 2 a 3 som sang fortreflig
27 i Dag kom ieg i den store gade og traf den som gaar om med mig[.] Han fortalte mig at ieg kom til at Reise i Daeg som gledede mig meget[.] vi gek der fra og til Manno og bad ham om der var noget han vilde Rekoma[n]dere mig at see som han lovede mig[.] ieg kom til ham om eftermedagen og i steden for at vise mig om[,] gav han mig en Rekomedasion til hans broder som var nok saa got. i aften skal jeg lig[g]e paa Paketten som skal gaae[.] om aftennen kom ieg med stor beserv ombord der var en vremel af paseser saa dersom ieg [ikke] hafde den gode mand saa havde ieg ikke kommet ombord[.] der var saadan støi saa ieg kunde ikke forstaa et ord deraf[.] ieg kom og fek mit tøig la[g]t ned i larsten til en oppasser og lade i hans kiøie[?] vi kom ikke til at seile herfra[?] i Nat[,] ieg var saa keed af den sverm
Den 28
løverdag
gek Paketten om moggennen Kl 7 tillige med den Niapolitanske Fregat som skulde Covoiere den for tørgerne[.] Det var got Ver[,] da vi kom udenfor nole mile fra Palermo blev Venden Contrerig og fergaten og et stort skib gav senal til at vende om men kabetenen sinal der paa[,] mens som de stod og talede belv Venden bedre. ieg har her den besste leiglihed til at tenge paa fregatten Thetis[.] Her paa den niapolitanske ved siden af Paketten der staar ieg og errendre min forrige Reise
[29.1.] den anden dag vilde di see Napoli da de var kund en 80 mile derfra
[30.1.] om mogenen kunde vi see land og det got og inden aften tenger ieg vi kommer til Napoli[.] ieg begynder at finde mig bedre i dette komers en[d] som før[.] der er nogle smuke Frutømmer og den smugeste taler tysk. Der er børn gamle kellinger og andre saadane go[d]s[.] man siger ieg skal betale for min hund som knap kan faae saa meget plas hand kan ligge paa for bare pasiegere de er stuede i lasten som salte siel
Kl 10 kaste de anker paa Napoli Reed
[31.1.] om onsdagen den 1 februarius stoed ieg og kelde mig paa Kl 7[,] der var lige saadanne mas med at komme i land som der var at komme ombord, ieg gek i lan og der kom en og sporte mig om ieg vilde have nogen tiener men vortil ieg svarede nei[,] men bad han velde vise mig til alla piazsa Francese som han og gord men han sagte mig han vilde vise mig et bedre[,] dette var fatti det saa det og ud til[.] vi gek i ma[n]ge gader og kom til et traterhus [h]vor han akoderede for 4 ka[r]oliner om daggen[,] 2 for at sove og 2 for at spise[,] ieg var tilfres at ieg haft Noget at spise da jeg var saa sulden som nogen kan vere
nu kom der bued op til mig om ieg vilde spise[,] ieg gek da ned og der saed en hel hoben folk offersere og prester det var meget slet og svinsk[.] min hund spiser det messte[?] [h]vor sulden ieg var[,] skal dette vere de besste saa Gud ielpe de daalige[.] ieg tør snart ikke gaa ud for ieg er bange for ieg ikke skal finde iem igen
endeligen vovede ieg at gaa ud og tog mine merke paa husset og paa gaderne som ieg gek igennem og saae paae veien en kirke og ærreport met en smuk bafung[.] ieg gek til bakete for at faae mit tøeg. Da ieg kom ombord og vilde [hente det?] blev der fordret paa en udbeskeden made 12 Caroliner som ieg betalte[.] Der stod en baaed ved skibet som skulde fersentere og saa der var bøge[r.] Det skulde veset i land [h]vor de blev taget fra mig, og skude formodellig lesset igennem for at se om der ikke var nole aristokradigske bøgger iblant[.] ieg blev meget fortrydelig der over da det var slet Veir[,] i morgen skulde ieg faa dem igen
[1.2.] Den 1e Feeb. klede ieg mig paae for at gaae til Ministerren ieg gek fø[r]st [til] fesentiren for at faa mine bøger men han sagte ieg fek dem ikke førren paa Mandag[.] ieg gek derfra til miit logije for at faa en til at vise mig vej[?] hvor[?] ieg fek en gammel kelling som heller ikke visste vor det var men sporde sig for hos en glashanler[.] Han kunde talle Tysk som ieg tro at alle Glas Hanler kan[.] Han visst ikke heller Ret [h]vor det var[.] den gamle kellen maatte da spørge sig for[.] inden ieg kom til Minist. havde ieg tre og nole damer[?] som skulde vise mig til huset[.] ieg kom til ham og thyskede med en tienner som satte han spiste[.] ieg vilde nødi gaa med uforrette[t sag] tilbage men bad han vilde melde mig som han og giode
Ministerren kom ud og talte mig til paa franks som ieg sva[r]te paa dansk som han snat havde glemt[.] ieg gav ham brevet og fortalte ham vorledes det var gaaet mig ved tolbuden med mine bøger[.] Han satte det var gaaet ham ligge saa danne med en kalender som havde ligget i 6 Maaneder[.] ieg sagte vilde de beholde mine saa lenge saa kom de til at beholde dem
Han bad mig ieg vilde give ham en forteinelse paa dem saa sku[l]de han skafe dem[.] Han unskyld[t]e han ikke kunne talle med mig lengerre da han hav[d]e den fornøielse at talle med mig i overmorgen om ieg vilde spise hos ham til midag, gek derfra tilbage igennem den storre ale [h]vor der stod en grupe af marmur[.] ieg gek iem og Røgede mig en pibe tobak og vilde gaa paa obra[.] ieg gek til Glar Hanleren og bad han vilde vise mig [h]vor komedi husset var[.] Han sagte der ikke blev spilt paa det store førren at prinsessen kom til Napolis og da skulde der vere stor stas[.] ieg kom paa til komed huset og fek en belet for 4 karolin[.] Det var Ret smuk at høre den sang som ieg hørte[?] Her er fortreffellig men ieg lengdes for at komme iem da klokn den var mange[.] da det var forbi løb ieg iem og traf dem oppe[.] Det glede mig meget[,] det kunde havet veret stor uleilihed for mig at faa et andet loci saa sedig[.] Da ieg kom iem fek ieg let at spise
den
2 febr.
ieg gek omkreng og saa en del kerger og huse he[r] og fant Heliodorus som Røvede Skatkameret i Julesalem
3 Spiste ieg hos Ministeren og giorde bekenskab med profess[or] Tischein og Gre[ve] … og som bad mig komme til sig i morg[en] saa vilde han vise mig om
4 ieg kom om morgennen og traf ham ikke iemme men en af hans skolare som ogsaa talede Tysk[.] ieg saa hans maler[i]er og en del af hans teiningger som var Ret got[.] Han kom iem og han bad en vilde vise mig om i alli Studi[.]
ieg kom fort en i billehuger Versted som der var mange smuge te[n]g[?] ieg [saa] en kopi der[?] og andre store figure af marmur[.] ieg gek derfra hen paa et andet sted [h]vor der var mange antiger den store Herkules med mange flere[.] det var saa kolt at ieg ikke kunde opholde mig lenge men i morgen tager ieg min kavei med[.] Naar det bliver opsat saa vel det ikke have sin mage i hele verden[.]
i eftermidag gek ieg ud og spasere og traf den Kiømand[?] som bad mig en i sin butik[.] Han bad mig spise hos sig i morgen til midag[.] Han vilde komme til mig i mogen tilig og spasere med mig og vise mig omkreng[.] ieg gek derfra og let om i gaderne[,] der kom en tysk offeser og talte med mig og sagte mig askillig om Huse og Palas[.] pa[a] Veien kom en Dreng og spurte mig om ieg vilde have nole smuge piger[.] ieg spude tyskeren vad han sagte og han gav ham en paa øret
[5.2.] i Dag kom den tyske Gla[s] Han[ler] til mig og vi gek ud samen og saa en del kerker og den kerke med de ma[n]ge marmurfigur og kaderdalkrigen og derfra iem og spiste[.] Vi gek sammen ud paa landet og saa en del af deg figurre som er opgravet paa lyst slotet[.] ieg saae de to Reden figure som er fortrefellig[.] Vi gek sammen iem og der var ellemenason for den kesserlige prinsesse[s] nekomst
[6.2.] i Dag gek ieg til ministeren for at se bellegalleriet men traf ham ikke iemme[.] ieg gek derfra og til tolbuden for at faa mine bøge[r] som ieg og fek og derfra til Tischbey[n] og han var gaaet ud med meneste til Galler Reret[,] ieg bad at en vilde følge med mig[.] ieg kom til jost som de gek og fek ikke meget at see Der blev tal[t] med ham som viser fo[l]k om[,] at han vilde vise mig en anden Dag som han lovede[.] ieg gek derfra til alli studi og saa antiggerne genem og derfra iem[.]
ieg gek paa orbra de havde den samme som de spilde sent
7. i Dag saa ieg Capo di Monte og Hr Andre var saa god og viste mig omkreng[.] det var fortrefellig di mange skiøn sager der var af Malerier af Rafel og andre store mestere og af etrusigske Vaser mønter og mosaiek[.] Det var skade at ieg maatte løbe det saa snart igennem men ieg vil gaa en anden dag
8 [i] Dag Gek ieg omkreng og saa en del kerger og spiste hos ministeren [...] iemme og maatte tale Italiensk
9 i Dag var ieg hos Thisbein og gek derfra til kabo de Monte og saa Gallerriet bedre igenem og spiste hos Andrea som er en fortreffellig Mand og om eftermedagen op paa Gallerriet og derfra spasere i haven og saae Minasariet
[12.2.] søndagen den 12 spiste ieg til medag hos glashanleren
13 Var ieg paa frabrigen som var smut[.] Der stod mange antiger og en stor grube som forrestillede Jopeter som derver kenpperne af Postilin som var ret smuk
[14.2.] Den 14 formidag var ieg hos konsulen som er en tysker og en Libhaber af konsten
[her skrevet mellem linierne med anden blæk:] Mandagen den 14 Februa:
og traf der en koberstekker som som var temlig god
  i da spist hos ministeren[under de sidste linjer to utydelige linjer med blyant:]
Trattoria delle guardavi[?]
S. [xxxxx] delle Piose[?]

[Herunder en bogliste]
1 stamgebog
En Italiens og Tysk lexsikon
En ditto Tysk og Italien
En Italiæns gramadica
1 fransk ditto
2 tomer af Krebel Reisebeskri[velse]
Bagesen labyrint 2 tom
stærk aader af Pram 1
ildegerte
2 bøger
1 manu[skript]
nole breve

[Dagbogen rummer herefter flere tegnede figurstudier, antagelig efter malerier. På p. 15 nogle løsrevne fragmenter:]
Dem som kom til Rom for medels[t][?]
saa var det gaelt[?]
men der [s]kal altid

[På dagbogens sidste side en svært læselig liste med navne]
Lantone[?] Medina
Geist[?] bygninger il douduomo

Cadedral[?] Kirken il Tojoro
[xxxla] med kirgen[?] hellig[?]
en marmur obellisk Jannuari
S. Domenico Soriano
La Gesu[?] Nuovo
[dx xx xxxfaldigxed bxxxx]
al Gesu vecchio[?] S Giovanni / a Carbonara
della Salute da Pauliner[?] kirke[?]
Santta Maria dell’ Annonciada
S. Chiara S. Giuseppe S Gaetano[?]
Sa Maria del Carmini
S Gennaro di Cimetreo

Generel kommentar

Dette er Thorvaldsens dagbog, som han førte under sin rejse fra Malta via Palermo til Napoli for tidsrummet 17.1.-14.2.1797.
Rejsedagbogen er den eneste kendte fra Thorvaldsens hånd. Den beskriver omtrent en måneds tid af billedhuggerens liv på hans vej fra Malta til Napoli under den store rejse fra København til Rom 1796-97. Han drog afsted fra Danmark 30.8.1796 ombord på krigsskibet Thetis og gik i land på Malta 18.12.1796. Her lå Thetis for anker indtil 17.1.1797, hvor skibet og dets besætning tog afsked med Thorvaldsen. Fra denne dag førte billedhuggeren dagbog med regelmæssige mellemrum. Indførslerne i dagbogen slutter den 14.2.1797 under Thorvaldsens ophold i Napoli, men han blev dog i byen indtil den 6.3., hvor han rejste videre mod Rom. Forklaringen på dagbogsoptegnelsernes ophør kan være, at de blade af dagbogen, der dækker den sidste del af Thorvaldsens ophold i Napoli, er gået tabt.
Dagbogen blev fundet som løse ark af Just Mathias Thiele i sommeren 1844 blandt kunstnerens efterladte papirer, se Thiele I, p. 90.


Dagbogen er meget vanskelig at læse, hvilket Thiele også bemærker. Skriften står småt og flere steder utydeligt, og desuden anvender Thorvaldsen meget kreative stavemåder, som skyldes hans ordblindhed, der ikke er blevet bedre af en mangelfuld skolegang.
Thiele publicerede dagbogen i vol. I, p. 91-98, men hans version er både tilrettet ortografisk, ikke helt fuldstændig og er også tydet galt nogle steder. Nærværende afskrift bygger stort set på en ældre maskinskrevet afskrift af Øjvind Andreasen o. 1950 i arkivet på Thorvaldsens Museum. Denne afskrift er blevet sammenholdt med originalen og med cand. phil. D.E. Rugaards afskrift 1922, renskrevet af ingeniør Vilhelm Marstrand, 1923, også i museets arkiv.
Thorvaldsens stavemåde er bibeholdt overalt, så vidt det er muligt at tyde den, det er fx ret vanskeligt at se forskel på e og i. I de tilfælde, hvor stavningen er svært forståelig, eller hvor der mangler ord eller bogstaver i et ord, er det nødvendige føjet til i kantede parenteser på nutidsdansk. Thorvaldsens interpunktion er også vældig liberal. De steder, hvor et manglende komma eller punktum skaber forståelses- og læsevanskeligheder, er det nødvendige føjet til i kantede parenteser.

Der findes et udkast til indførslerne for den 16.-18.1.1797 (dvs. faktisk 17.-19.1.1797). Der er flere sproglige forskelle mellem kladden og nærværende tekst, men indholdet er det samme.

Som det fremgår af de enkelte kommentarer, havde Thorvaldsen ikke helt styr på dateringerne af de enkelte indførsler i dagbogen. Denne usikkerhed mht. datoerne og det faktum, at han skrev kladde til dagbogen dokumenterer, at han hverken førte den færdige dagbog eller kladden dag for dag, men skrev stoffet sammen i større portioner ad gangen.
At nedfælde sine tanker hver dag har med andre ord ikke faldet Thorvaldsen naturligt. Det peger kraftigt på, at han blev opfordret til at føre dagbog, eller måske skulle han som kongelig rejsestipendiat ved hjemkomsten kunne redegøre for – eller måske var han ligefrem forpligtet til at føre optegnelser over – hvad han så og oplevede på sin statsunderstøttede efteruddannelsesrejse.
Uanset hvad, så opgav Thorvaldsen hurtigt dagbogsprojektet, sandsynligvis fordi vanskelighederne ved at udtrykke sig på skrift var for store.

Arkivplacering
Arkivet, Thorvaldsens Museum
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet i tilrettet form hos Thiele I, p. 91-98
Andre referencer

  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit. Based on the unpublished diary of Peder Pavels, Malta 1996.
Emneord
Rejsebeskrivelser · Rejsen til Italien 1796-1797 · Thetis · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsens dagbog 1797 · Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Edmund Bourke · Hector · Christian Heigelin · Francesco Manno · Vincenzo Manno · Jørgen Scheel · Wilhelm Tischbein
Sidst opdateret 05.10.2022 Print