No. 333 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Omkring 1.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret, men er svar på Schubarts brev af 21.1.1804. Det må antages, at Thorvaldsen sendte et færdigt brev umiddelbart efter modtagelsen af Schubarts brev fra Napoli, da Schubart udbeder sig et svar, og da Thorvaldsen ikke havde svaret på Schubarts første brev af 12.11.1803. Postekspeditionstiden mellem Napoli og Rom taget i betragtning – omkring en uges tid – kan en mulig datering af nærværende brevudkast altså foreslås til omkring 1.2.1804.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Tilskrift: A Sua Eccellenza / il Sigr Barone de Schubart / Cavaliere del’Ordine di Dannebrogue / Giambellano di S M il Re di Dan- / nimarca e Suo Menistro Plenipo- / tenziario alla Corta del Rè delle Due Sicilie / à Napoli

Resumé

Thorvaldsen takker Schubart og hans søster, Charlotte Schimmelmann for de initiativer, de tager på hans vegne. Han spørger, hvilket motiv han skulle vælge til et værk til Schimmelmann. Siden november har Thorvaldsen modelleret portrætbusterne af Jevdokija Ivanovna Golitsyna, jf. A304,, Ivan Vorontsov, A302, og Adam Gottlob Detlef Moltke, A212. Billedhuggeren er i gang med busten af A.P. Bernstorff, sandsynligvis A209, og planlægger derefter at modellere en figur. Jason med det gyldne skind, A822, venter på billedhuggerens finhugning, men pga. fugt i værkstedet tør Thorvaldsen ikke arbejde dér.

Se original [Translation]

Hoibaarne Herr Baron

Det er for mig umulig at udtrykke til Deres Eccellenza den Hengivenhed og Taknemmelighed ieg føler ved bestandig at see nye Frugter af Deres inderlige Godhed imod mig. Hvad min største Fornøielse skal være da ieg er saa Lykkelig at have Dem til min Velynder, er at søge saa vit som mulig at giøre mig Deres edle og fortreffelige Sindelag verdig. Den mig meddelte Oversættelse af de tvende Breve fra Deres Frue Søster Grevinde Schimelmann har inderlig rørt mig, ieg beder Deres Eccelenze at takke Grevinden i mit Navn. Det giør mig ont at de to Buster som var i min forglemte Kasse ikke har kundet komme hende til, men nu venter jeg af Deres Godhed et Raad hvad Sujet jeg helst kunde udarbeide som maatte være til hendes Fornøielse. Med hiertelig Taknemmelighed imodtager jeg det tilbudne Forskud, og naar jeg igien begynder at arbeyde noget for mig selv, saa skal ieg tage mig den Frihed at bede Deres Excelenza om sammes Udbetaling. Jeg er endnu ikke ret i gang men haaber at det snart skal gaae. Siden Deres Afreise har ieg ei andet giort end modellere nogle Portræt Büster, nemlig Prin[c]esse de Galitzin Hendes Søster Søn, Vorontzo og Grev Moltke[.] Deres Bernstoff har ieg under arbeide og naar den er færdig agter ieg modellere en Figur som ieg ennu ikke ret er eenig med mig selv hvad den skal blive. Min Jason er saa vit at den venter paa mig men ieg tør ikke endnu vove at arbeyde i mit Verksted formedels Fugtigheden. Deres Eccelenza maa forlade mig dette Smørerie da ieg af uvane i at skrive bebyrder Dem med et Brev som De mox[e]n vil kunde lese. Jeg stoler paa Der[e]s Godhed som ieg har saa mange Beviser paa og saaledes henlever Dere[s]

A

Generel kommentar

Brevudkastet er et svar på Schubarts brev af 21.1.1804. Det er det tidligst kendte brev fra Thorvaldsen til Schubart og sandsynligvis det første overhovedet.

Udkastet er skrevet med blyant af Thorvaldsen, mens Georg Zoëga må være ophavsmand til flere overstregninger, rettelser og tilføjelser med blæk. Rettelserne bærer umiskendelig præg af Zoëgas hånd som i fx breve af primo februar 1802 og 24.10.1797.
For at tydeliggøre forskellen mellem Zoëgas tilrettede version og Thorvaldsens oprindelige, er blyantsudkastet blevet skrevet af uden Zoëgas rettelser i referenceartiklen om Thorvaldsens brevskrivningsproces.
Selvom Thorvaldsen undskylder sit “Smørerie” med manglende skriverutine, og selvom der er en del fejl i det ikke-korrigerede blyantsudkast, så afkræfter det dog alligevel myten om, at billedhuggeren ikke havde nogle skriftlige formuleringsevner overhovedet.

Arkivplacering
m28, nr. 20
Dokumentstatus Koncipist
Egenhændigt udkast Georg Zoëga [+]

Koncipistkommentar

Georg Zoëga har ikke skrevet udkastet, men kun rettet i Thorvaldsens første udkast, se mere herom i den generelle kommentar.

Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 216-217.
Emneord
Brevkultur · Jason og Hopes bestilling · Mæcenvirksomhed · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Schubarts og Thorvaldsens økonomiske forhold · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Jevdokija Ivanovna Golitsyna · Adam Gottlob Detlef Moltke · Charlotte Schimmelmann · Ivan Vorontsov
Værker
Sidst opdateret 12.10.2015 Print