The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 333 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Omkring 1.2.1804 [+]

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret, men er svar på Schubarts brev af 21.1.1804. Det må antages, at Thorvaldsen sendte et færdigt brev umiddelbart efter modtagelsen af Schubarts brev fra Napoli, da Schubart udbeder sig et svar, og da Thorvaldsen ikke havde svaret på Schubarts første brev af 12.11.1803. Postekspeditionstiden mellem Napoli og Rom taget i betragtning – omkring en uges tid – kan en mulig datering af nærværende brevudkast altså foreslås til omkring 1.2.1804.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Tilskrift: A Sua Eccellenza / il Sigr Barone de Schubart / Cavaliere del’Ordine di Dannebrogue / Giambellano di S M il Re di Dan- / nimarca e Suo Menistro Plenipo- / tenziario alla Corta del Rè delle Due Sicilie / à Napoli

Abstract

Thorvaldsen thanks Schubart and his sister Charlotte Schimmelmann for the efforts they are making on his behalf. He asks for advice on the subject of a work for Schimmelmann. Since November Thorvaldsen has modelled the portrait busts of Jevdokija Ivanovna Golitsyna, cf. A304, Ivan Vorontsov, A302, and Adam Gottlob Detlef Moltke, A212. Presently he is working on the bust of A.P. Bernstorff, probably A209. After this he plans to model a figure. Jason with the Golden Fleece, A822, is awaiting the sculptor’s fine carving, but due to damp in his studio he does not dare to work there.

See Original [Translation]

Hoibaarne Herr Baron

Det er for mig umulig at udtrykke til Deres Eccellenza den Hengivenhed og Taknemmelighed ieg føler ved bestandig at see nye Frugter af Deres inderlige Godhed imod mig. Hvad min største Fornøielse skal være da ieg er saa Lykkelig at have Dem til min Velynder, er at søge saa vit som mulig at giøre mig Deres edle og fortreffelige Sindelag verdig. Den mig meddelte Oversættelse af de tvende Breve fra Deres Frue Søster Grevinde Schimelmann har inderlig rørt mig, ieg beder Deres Eccelenze at takke Grevinden i mit Navn. Det giør mig ont at de to Buster som var i min forglemte Kasse ikke har kundet komme hende til, men nu venter jeg af Deres Godhed et Raad hvad Sujet jeg helst kunde udarbeide som maatte være til hendes Fornøielse. Med hiertelig Taknemmelighed imodtager jeg det tilbudne Forskud, og naar jeg igien begynder at arbeyde noget for mig selv, saa skal ieg tage mig den Frihed at bede Deres Excelenza om sammes Udbetaling. Jeg er endnu ikke ret i gang men haaber at det snart skal gaae. Siden Deres Afreise har ieg ei andet giort end modellere nogle Portræt Büster, nemlig Prin[c]esse de Galitzin Hendes Søster Søn, Vorontzo og Grev Moltke[.] Deres Bernstoff har ieg under arbeide og naar den er færdig agter ieg modellere en Figur som ieg ennu ikke ret er eenig med mig selv hvad den skal blive. Min Jason er saa vit at den venter paa mig men ieg tør ikke endnu vove at arbeyde i mit Verksted formedels Fugtigheden. Deres Eccelenza maa forlade mig dette Smørerie da ieg af uvane i at skrive bebyrder Dem med et Brev som De mox[e]n vil kunde lese. Jeg stoler paa Der[e]s Godhed som ieg har saa mange Beviser paa og saaledes henlever Dere[s]

A

General Comment

The draft is an answer to Schubart’s letter of 21.1.1804. It is the earliest known letter from Thorvaldsen to Schubart and probably the first altogether.

The draft is written in pencil by Thorvaldsen while Georg Zoëga must be the author of several deletions, corrections, and additions in ink. The corrections bear the unmistakable impress of Zoëga’s hand as, for instance, in letters of Beginning of February 1802 and 24.10.1797.
In order to elucidate the difference between Zoëga’s corrected version and the original by Thorvaldsen, the pencilled draft has been copied without Zoëga’s corrections in the related article about Thorvaldsen’s Letter-Writing Process.
Even though Thorvaldsen excuses his “scribbling” on the plea of lack of writing routine, and even though there are a number of mistakes in the uncorrected pencilled draft, it still weakens the myth that the sculptor did not have any writing skills at all.

Archival Reference
m28, nr. 20
Document Type Amanuensis
Draft, autograph Georg Zoëga [+]

Comment on amanuensis

Georg Zoëga har ikke skrevet udkastet, men kun rettet i Thorvaldsens første udkast, se mere herom i den generelle kommentar.

Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 216-217.
Subjects
On Letters and Writing · Jason and the Hope Commission · Patronage · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Schubart's and Thorvaldsen's Economic Relation · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Jevdokija Ivanovna Golitsyna · Adam Gottlob Detlef Moltke · Charlotte Schimmelmann · Ivan Vorontsov
Works
Last updated 12.10.2015 Print