Omkring 1.2.1804

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Tilskrift: A Sua Eccellenza / il Sigr Barone de Schubart / CavaliereI del’Ordine di Dannebrogue / Giambellano di S M il Re di Dan- / nimarca e Suo Menistro Plenipo- / tenziario alla Corta del Rè delle Due Sicilie / à Napoli

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret, men er svar på Schubarts brev af 21.1.1804. Det må antages, at Thorvaldsen sendte et færdigt brev umiddelbart efter modtagelsen af Schubarts brev fra Napoli, da Schubart udbeder sig et svar, og da Thorvaldsen ikke havde svaret på Schubarts første brev af 12.11.1803. Postekspeditionstiden mellem Napoli og Rom taget i betragtning – omkring en uges tid – kan en mulig datering af nærværende brevudkast altså foreslås til omkring 1.2.1804.

Abstract

Thorvaldsen takker Schubart og hans søster, Charlotte Schimmelmann for de initiativer, de tager på hans vegne. Han spørger, hvilket motiv han skulle vælge til et værk til Schimmelmann. Siden november har Thorvaldsen modelleret portrætbusterne af Jevdokija Ivanovna Golitsyna, jf. A304,, Ivan Vorontsov, A302, og Adam Gottlob Detlef Moltke, A212. Billedhuggeren er i gang med busten af A.P. Bernstorff, sandsynligvis A209, og planlægger derefter at modellere en figur. Jason med det gyldne skind, A822, venter på billedhuggerens finhugning, men pga. fugt i værkstedet tør Thorvaldsen ikke arbejde dér.

Document

Hoibaarne Herr Baron

Det er for mig umulig at udtrykke til Deres Eccellenza den Hengivenhed og Taknemmelighed ieg føler ved bestandig at see nye Frugter af Deres inderlige Godhed imod migII. Hvad min største Fornøielse skal være da ieg er saa Lykkelig at have Dem til min Velynder, er at søge saa vit som mulig at giøre mig Deres edle og fortreffelige Sindelag verdig. Den mig meddelte Oversættelse af de tvende BreveIII fra Deres Frue Søster Grevinde SchimelmannIV har inderlig rørt mig, ieg beder Deres Eccelenze at takke Grevinden i mit Navn. Det giør mig ont at de to BusterV som var i min forglemte KasseVI ikke har kundet komme hende tilVII, men nu venter jeg af Deres Godhed et Raad hvad Sujet jeg helst kunde udarbeide som maatte være til hendes Fornøielse. Med hiertelig Taknemmelighed imodtager jeg det tilbudne ForskudVIII, og naar jeg igien begynder at arbeyde noget for mig selv, saa skal ieg tage mig den Frihed at bede Deres Excelenza om sammes Udbetaling. Jeg er endnu ikke ret i gang men haaber at det snart skal gaaeIX. Siden Deres AfreiseX har ieg ei andet giort end modellere nogle Portræt Büster, nemlig Prin[c]esse de GalitzinXI Hendes Søster Søn, VorontzoXII og Grev MoltkeXIII[.] Deres BernstoffXIV har ieg under arbeide og naar den er færdig agter ieg modellere en FigurXV som ieg ennu ikke ret er eenig med mig selv hvad den skal blive. Min JasonXVI er saa vit at den venter paa migXVII men ieg tør ikke endnu vove at arbeyde i mit VerkstedXVIII formedels FugtighedenXIX. Deres Eccelenza maa forlade mig dette Smørerie da ieg af uvane i at skriveXX bebyrder Dem med et Brev som De mox[e]nXXI vil kunde lese. Jeg stoler paa Der[e]s Godhed som ieg har saa mange Beviser paa og saaledes henlever Dere[s]

AXXII

Oversættelse af dokument

Sir, high-born Baron,

It is impossible for me to express to your Excellency the devotion and gratitude I feel when continually seeing new fruits of your sincere goodness toward me. As I am so fortunate to have you as my patron, my greatest pleasure should be to seek, as far as possible, to make myself worthy of your noble and excellent disposition. The translation sent to me of the two letters from your sister, Countess Schimmelmann, touched me sincerely; I beg your Excellency to thank the Countess in my name. I am sorry that the two busts that were in my forgotten crate were not able to be delivered to her, but now I await advice, from your kindness, on what subject I best could work with that might grant her pleasure. I accept with gratitude the advance payment offered, and once I again begin to work on something for myself, I will take the liberty of asking your Excellency for payment for the same. I am not truly underway yet, but hope that will happen soon. Since your departure, I have done nothing other than modeled some busts, namely, of Princesse de Galitzin; her sister’s son, Vorontzo; and Count Moltke[.] I am at work on your Bernstorff, and when it is finished, I intend to model a figure that I am not entirely in agreement with myself about what it will be. My Jason is so far along that it is waiting for me, but I do not yet dare to work in my workshop on account of the humidity. Your Excellency must forgive me this mere scribbling, as because I am unaccustomed to write, I burden you with a letter that you will almost be able to read. I trust in your kindness, of which I have so many proofs, and so remain your

A


[Translated by David Possen]

General Comment

Brevudkastet er et svar på Schubarts brev af 21.1.1804. Det er det tidligst kendte brev fra Thorvaldsen til Schubart og sandsynligvis det første overhovedet.

Udkastet er skrevet med blyant af Thorvaldsen, mens Georg Zoëga må være ophavsmand til flere overstregninger, rettelser og tilføjelser med blæk. Rettelserne bærer umiskendelig præg af Zoëgas hånd som i fx breve af primo februar 1802 og 24.10.1797.
For at tydeliggøre forskellen mellem Zoëgas tilrettede version og Thorvaldsens oprindelige, er blyantsudkastet blevet skrevet af uden Zoëgas rettelser i referenceartiklen om Thorvaldsens brevskrivningsproces.
Selvom Thorvaldsen undskylder sit “Smørerie” med manglende skriverutine, og selvom der er en del fejl i det ikke-korrigerede blyantsudkast, så afkræfter det dog alligevel myten om, at billedhuggeren ikke havde nogle skriftlige formuleringsevner overhovedet.

Document Type

Egenhændigt udkast

Amanuensis

Georg Zoëga

Comment on amanuensis

Georg Zoëga har ikke skrevet udkastet, men kun rettet i Thorvaldsens første udkast, se mere herom i den generelle kommentar.

Archival Reference

m28, nr. 20

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 216-217.

Subjects

Persons

Works

A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822
A209 A.P. Bernstorff, Primo 1804 - april 1804, inv.nr. A209
A304 Jevdokija Ivanovna Golitsyna, november 1803 - januar 1804, inv.nr. A304
A302 Ivan Vorontsov (?), november 1803 - januar 1804, inv.nr. A302
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, november 1803 - januar 1804, inv.nr. A212

Commentaries

 1. Schubart’s titler mentioned in the address were: “White Knight” of the Order of Dannebrog (appointed 1803), “Kammerherre” (Chamberlain) (appointed 1786), and ambassador to the Court of Naples (appointed 1801).

 2. Thorvaldsen is referring to Schubart’s very active engagement at the turn of 1803-04 in securing commissions from official sources in Denmark which he could execute in Rome, see more about this in the related article about Thorvaldsen’s Continuance in Rome 1803-1804.

 3. Two letters of 10.12.1803 and 15.12.1803 from Charlotte Schimmelmann to her brother Herman Schubart, which the latter had quoted in his letter of 21.1.1804 to Thorvaldsen.
  Schimmelmann’s two letters are only known from Schubart’s letter.

 4. The Danish salon hostess Charlotte Schimmelmann.

 5. It is not clear precisely which two busts Thorvaldsen is referring to. However, he is trying to answer the letter of 21.1.1804 from Schubart in which Schimmelmann’s letters were quoted. Here she first mentions the bust of A.P. Bernstorff, (1797, Brahetrolleborg, cf. A208), then the bust of Raphael, A752. After that she writes: “Now 3 Roman emperors remain…”, thus referring to Thorvaldsen’s marble busts of Agrippa, A759, and the two versions of Cicero, A760 and A761. Thorvaldsen may reasonably have regarded these three busts as just two, so it must be assumed that the sculptor is referring to this passage when he mentions the “two busts”.
  He sent busts to Copenhagen on several occasions. See the related article about Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1798 and 1802.

 6. The busts were packed not in one but in two crates that were left uncollected at the custom house in Copenhagen from December 1802 to the middle of December 1803 at the latest, see Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1798 and 1802.

 7. Thorvaldsen must be referring to Schimmelmann’s letter of 15.12.1803 to her brother, in which she writes that she has “unfortunately not seen any of the beautiful [busts] as you know that I am always shut up in my house.” It is not known why she was confined to her home. The passage is reproduced in letter of 21.1.1804 from Schubart to Thorvaldsen.
  He is clearly annoyed that such an interested person had not seen the busts, especially as they had been executed with a view to being sold. In his letter of 25.2.1804 to Abildgaard, he wrote : “The bust were all made on speculation…”

 8. As a consequence of Thorvaldsen’s petition of 7.11.1803 to Schimmelmann, she asked Herman Schubart in her letter to pay the sculptor “…one or two hundred rix-dollars… just arrange it so that he will be freed from his oppressive circumstances which would have a harmful effect on his health.” Thus the amount was apparently to be regarded as a present.
  Nevertheless, Thorvaldsen gallantly chose to regard the money as an advance on an unspecified commission and therefore asks what “subject” would be suitable.
  However, it is not known whether Thorvaldsen ever received the money.
  Regarding the financial relations between Schubert and Thorvaldsen, see ...the Only Price I Charge.

 9. Thorvaldsen may be referring to the illness, haemorrhoids, which seriously debilitated him in 1803-04, see the related article Thorvaldsen’s Illness 1803-04.

 10. Schubart left Rome in November 1803 and arrived in Naples 12.11.1803, as appears from his letter of this date. He stayed in Naples until around 1.5.1804.

 11. I.e. Thorvaldsen’s portrait bust of the Russian Princess Jevdokija Ivanovna Golitsyna, (marble version A304).
  The passage provides a reliable dating of the bust.

 12. I.e. Thorvaldsen’s portrait bust of Ivan Vorontsov, son of the Russian Countess Irina Vorontsova, who also commissioned five statues from Thorvaldsen during the vinter of 1803-04, see more about this in the related article Vorontsova’ Commission.
  The bust of Ivan Vorontsov has not been positively identified, but Else Kai Sass has suggested that the plaster bust, A302, might represent the then 13-14-year-old boy. See Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, Copenhagen 1963, p. 90-96.
  The passage provides a reliable dating of the bust whether it is A302 or some other portrait bust.

 13. I.e. Thorvaldsen’s bust of the Danish-German Count Adam Gottlob Detlev Moltke, cf. A212. The passage provides a reliable dating of the bust.

 14. Probably the bust of A.P. Bernstorff, A209, which Herman Schubart commissioned in 1803, see letter of 12.11.1803 from Schubart to Thorvaldsen. The bust was finished in marble, A207, in a reduced version in the summer of 1806, see letter of 8.8.1806 from Thorvaldsen to Schubart. However, it never ended up with Schubart, probably for financial reasons, and today it is in Thorvaldsens Museum.

 15. It is not known what figure Thorvaldsen is referring to. It could be one of the statues which had been commissioned at this time by the Russian Countess Vorontsova. It is known that Thorvaldsen began the modeling of Ganymede Offering the Cup (cf. A41) in March at the latest , see the related article about Vorontsova’s Commission.

 16. The marble version of Jason with the Golden Fleece, A822.

 17. This must mean that the block of marble for Jason had already been rough-hewn by the marble sculptors Finelli & Keller at that time and was now ready for Thorvaldsen to do the fine carving, cf. Stig Miss: ‘Tilblivelsen af Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003, Copenhagen 2004, p. 14.
  That the carving of the statue should have come so far that it had been carved in the main, i.e. “out of the points”, fits in very well with the expression “that it is waiting for me” – cf. C.F.F. Stanley’s comment in letter of 7.9.1805 concerning the sculptures in Thorvaldsen’s workshop that have been roughly carved: “…these will soon be waiting for your polishing…”
  See more about the making of Jason in the related article about Jason and the Hope Commission.

 18. Thorvaldsen’s workshop on the corner of Vicolo della Cantena and Piazza Barberini, see the related article about Thorvaldsen’ Workshops.
  During their stay in Rome from the autumn of 1802 to 12.6.1803, Friederike Brun and the Swiss author Karl Victor von Bonstetten visited Thorvaldsen’s workshop “dans un coin obscur du palais Barberini”, where they saw Jason with the Golden Fleece, A52, being carved, see Aimé Steinlen: ‘Charles-Victor de Bonstetten, étude biographique et littéraire’, in C.-A. Sainte-Beuve (ed.): Causeries du lundi, vol. 14, Paris 1858, p. 462-463.

 19. It must be assumed that Thorvaldsen’s illness, cf. above, made him wary of exposing himself to a damp workshop.

 20. Thorvaldsen was not known as a great letter writer even though the Archives contain several of his letters, see the related article Thorvaldsen’s Spoken and Written Language or the subject heading Thorvaldsen’s Unwillingness to Write.

 21. Thiele I, p. 217 misreads the word as hardly.

 22. The A must be for Alberto, which Thorvaldsen used together with Bertel, see the related article on this. Thorvaldsen, however, was not on a first-name basis with Herman Schubart, so the A may just indicate that he intended to use the signature Alberto Thorvaldsen in the finished letter. See also the related article On Familiar Terms with Thorvaldsen.

Last updated 12.10.2015