Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 116 af 10246
Afsender Dato Modtager
Georg Zoëga [+]

Afsendersted

Genzano

Afsenderinfo

Rødt laksegl med tre figurer.

24.10.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’Illmo Sig: / il Sig. Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Roma / con un fagottino.

Resumé

Zoëga sender Thorvaldsen en pakke med noget af det tøj, billedhuggeren har efterladt ved sit besøg hos familien Zoëga i Genzano. Zoëga klager over vejret i Genzano. Han har været en tur i Velletri og skal dertil igen. Hans søn er alvorligt syg. Han kan først vende tilbage til Rom i midten af november.

Se original

Genzano 24 8br. 97.

Kiere Ven. Endeligen har jeg funden en Leilighed at sende Dem af Deres efterladte Tøi hvad De sagde mig at være Dem mest magtpaaliggende. Mantelsækken faaer De nok neppe førend jeg selv bringer den med; thi disse Folk her er saa lidet oplagt til at bevise Fremmede nogen Tieneste, og tillige saa uefterrettelige, at lidet kan ventes af dem. Deres lykkelige Tilbagekomst har jeg erfaret af et Brev fra Sig. Francesca til min Kone. Hils Bassi og tak ham for sit Brev; Browne ligeledes. Jeg har ei svart nogen, som jeg mangler al Humeur til Brevvexel. Veiret siden De tog bort herfra, er værre en forhen: vi har ikkun havt to gode Dage, som jeg anvendte til at giøre en Tour til Velletri, uagtet det bestandigen truede med Regn og jeg ogsaa fik nogle Stenk paa Hiemveien. Aarstiden ligner mere December end October, det regner næsten fra Morgen til Aften, Viinhøsten isted for den Glæde, som man venter at skulde ledsage den, giver ikkun Anledning til Klage og Misfornøielse. Imidlertid trøster min padron di casa sig med sin professore, fra hvilken han er inseparable, saa vi andre sielden faae ham at see. Men Professoren har indpakket sine Instrumenter, og Musik og Dands er kommen ud af Brug i vores Huus. Min Tiid gaaer mest bort med at slæbe paa min Dreng, der paa nye er saa slet at jeg tvivler paa at bringe ham levende tilbage til Rom. Jeg ønsker at jeg ikke havde taget herud, og dersom Omstændighederne tillode det, kom jeg tilbage saa snart Veiret blev saa taaleligt at jeg kunde begive mig paa Reisen med min Familie. Nu maa jeg oppebie at Drengen enten døer eller kommer sig, thi i den Tilstand hvori han nu er kan jeg ikke transportere ham. Tillige er jeg nødsaget til at giøre en anden Tour til Velletri i Begyndelsen af November, saa jeg i alle Fælde ei kan komme til Rom førend i anden Uge af samme Maaned. Jeg tvivler ikke paa at De og vore Venner i Rom divertere sig ulige bedre end vi her, og længes meget efter at see Dem igien. Lad mig vide om Carstens er bedre. Hils Fernow. Lev vel.

Deres hengivne Ven
G. Zoega.

Generel kommentar

Thorvaldsen tilbragte ifølge et brev af 4.10.1797 (tidligere fejlagtigt dateret til 2.12.1797) fra Georg Zoëga til Friedrich Münter “otte Dage” hos Zoëga i Genzano.
Thiele II, p. 16-17, gengiver Zoëgas brev til Münter og korrigerer dermed, hvad han selv tidligere (i Thiele I, p. 109) fejlagtigt oplyser, nemlig at Thorvaldsen blev inviteret til at tilbringe “en Deel af Sommeren” 1797 hos Zoëga-familien.
Zoëgas brev til Münter findes i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1698 2°.

Arkivplacering
m1 1797, nr. 6
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 110-111.
Emneord
Rejsebeskrivelser · Selskabsliv i Italien
Personer
Charles Bassi · Baron Brown · Asmus Jacob Carstens · Carl Ludwig Fernow · Maria Zoëga
Sidst opdateret 10.05.2011 Print