No. 354 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Medio april 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkast til brev af 24.4.1804, som svar på fondens brev af 6.3.1804. Brevet må være skrevet inden Thorvaldsens afrejse til Napoli april 1804, jf.den generelle kommentar.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen takker varmt for legatet, der har opmuntret ham i en svær tid, og han lover at ville arbejde bedst muligt for sit fædreland. Han er overbevist om, at dette endnu i nogle år fremover sker bedst i Rom, hvor fagets vilkår er langt bedre end i Danmark. Derefter vil han vende hjem for at leve og dø. Thorvaldsen vil straks hæve de anviste penge.

Se original [Translation]

Jeg har modtaget et Brev fra den (høystærede) Komission, som jeg virkelig ikke veed hvorledes jeg skal kunne svare paa. Komissionen viser ej blot det første Forsøg af et Udkast til et Kunststykke, som jeg vovede at fremstille offentlig, en Opmærksomhed, der overgaaer selv mine lykkeligste Øyeblikkes Forhaabninger, men rejser ved Ære og Belønninger endog mit Mod just nu, da ej blot Begynderens Ufuldkommenhed og Frygtsomhed, men ogsaa mit Helbreds Svaghed trykkede det. Selv Hans Kongelige Høyhed Kronprindsens Bifald, Hans Majestæts Naade har den erhvervet mig.
Sikkerlig! ingen Bestræbelse skal blive mig vigtigere end at fortjæne saa ædel en Lykke og, om mine Kræfter ville tillade det, at arbejde for et Fædrenelands Ære, der saaledes elsker sine Børn. Jeg troer som (den høystærede) Komission at det er bedst jeg for det første bliver nogle Aar i Rom, hvor Midlerne saavel til min Uddannelse, som til Udførelsen af Kunstværker i mit Fag ere flere og lettere mindre kostbare end i mit langt kjærere Fødeland, og hvor den større Sammenkomst af Kunstnere og Kunstelskere lettere kunne gjøre mig bekjændt. Men at leve og døe ønsker jeg kun i mit langt kjærere og lykkeligere Fødeland, og nu kun saa meget mere, som jeg tør haabe min elskede Regjerings Gunst.
En Avista Vexel paa 240 rd tager jeg mig den Frihed med denne Post at sende til
Anbefalende mig fremdeles til den høystærede Komissions gunstige Erindring henlever jeg

Komissionens
underdanigste Tjæner

Generel kommentar

Konceptet må være skrevet i Rom umiddelbart før Thorvaldsens afrejse til Napoli, der fandt sted mellem den 10. og 19. april 1804, eftersom koncipisten er den samme som i brevudkastet til Herman Schubart af medio april 1804, der med sikkerhed er skrevet i Rom. I brevet til Schubart ses sætninger enslydende med ovenstående, og Thorvaldsen erklærer desuden at ville skrive til Fonden ad usus publicos straks med første post, hvilket underbygger antagelsen af, at de to breve er skrevet umiddelbart efter hinanden. Nærværende udkast resulterede dog ikke umiddelbart i et brev, og først efter endnu et udkast af senest 24.4.1804, skrevet i Napoli, kom den afsendte brev af 24.4.1804 afsted. Dette første brevudkast er langt mere umiddelbart og mindre glatpoleret i sin tone end det afsendte.

Arkivplacering
m28, nr. 118
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN [+]

Koncipistkommentar

Koncipisten er endnu uidentificeret, men kaldes af hensyn til senere sammenligning nr. 2 og er identisk med koncipisten i brevudkastet til Herman Schubart af medio april 1804.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian 7. · Frederik 6.
Sidst opdateret 29.04.2015 Print