Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 357 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Napoli

24.4.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Koncept til brev af 24.4.1804, som svar på brev af 6.3.1804. Konceptet er, som det fremgår af indholdet, skrevet i Napoli, hvortil Thorvaldsen var rejst mellem den 10. og den 19. april 1804. Antagelig er konceptet skrevet samme dag eller umiddelbart før det afsendte brev af 24.4.1804. Konceptet er altså senere end konceptet til af medio april 1804 til samme brev, der må være skrevet i Rom.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen takker varmt for legatet og beder fondens direktion om at overbringe kronprinsen og kongen sin dybeste tak. Han lover engang ad åre at hellige sine evner til sit fædreland i forsøget på at betale den gæld tilbage, som deres tillid og stipendier har bragt ham i. Thorvaldsen vil straks hæve de anviste penge.

Se original [Translation]

Til Den Højkongelige Directjon for Fonden ad usus publicos

Underdanig P.M.

Med en Følelse af Glæde og Erkjendtlighed, som det vil være mig umueligt at fortolke ved Pennen har jeg modtaget Den Høje Directjons Naadige Skrivelse af 6te Mart. sidstl., som underretter mig om at det har behaget Hs Kongel. Majest. allernaadigst at tilstaae mig en Gratifikatjon af 300 rd.
Det være mig tilladt herved at bevidne for bønfalde Den Høje Directjon om at vilde nedlægge for Hs Majestæt og Hs Kongel. Høihed Kronprindsen min allerunderdanigste Tak for en Velgjerning Gave som er mig saameget kjærere meere smigrende, da jeg i samme vover at see Vor Danmarks tilbedede Regjerings Biefald med den Fremgang jeg hidindtil har kundet gjort paa den Kunstes Bane, til hvilken jeg har opoffret mig, og som tillige giver mig et betydeligt Middel til at fortsætte samme, gjøer mig værdig til en Kongelig Naade og tillige opliver hos mig det stedse oprigtige Ønske engang at kunne hellige mine svage Evner til mit elskede Fædrelands Ziir, og til nogenledes at afbetale den Gjeld som Regjeringen s Velgjerninger har paalagt mig.
Ifølge den mig naadigst givne Tilladelse har jeg under N Dato agter jeg at udstede Vexel paa Bankcomptoiret i Altona stor NN i Faveur DHr Cuttler & Heigelin her i Neapel, som jeg da tør haabe vil blive accepteret

underdanigst
Thorw:

[I højre margin: ubetydelige penneprøver]

Generel kommentar

Se også det endelige brev af 24.4.1804 og et andet koncept hertil af medio april 1804.

Arkivplacering
m28, nr. 136
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN [+]

Koncipistkommentar

Koncipisten er endnu uidentificeret, men kaldes af hensyn til senere sammenligning nr. 3.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Jürg Arnold: Christian Heigelin (1744-1820). Bäckersohn aus Stuttgart, Bankier in Neapel, Freimaurer, Vermittler italienischer Kultur, Ostfildern 2012, p. 9.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian 7. · Jonas Collin · Frederik 6. · Christian Heigelin · Christian Ditlev Reventlow · Ernst Schimmelmann
Sidst opdateret 13.05.2015 Print