Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 377 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

Efter 9. og før 16.7.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på oplysningen i brevet om, at Thorvaldsen befinder sig hos familien Schubart. Thorvaldsen kom antagelig til Montenero tidligst den 9. og senest den 16.7.1804, jf. brevudkast af efter 2.7.1804 fra Thorvaldsen til Schubart og J.L. Lunds brev til Thorvaldsen af 13.7.1804, der må være nået frem omkring 16.7.1804. Se dog også regning af antagelig ultimo juni 1804 og dateringsbegrundelsen for denne, da usikkerhederne omkring Thorvaldsens opholdsteder sommeren 1804 tydeligt udtrykkes her.

J.L. Lund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen glæder sig over, at J.L. Lund har fået sit stipendium forlænget med yderligere to år og dermed kan blive i Rom. Han fortæller, at han blev længere end forventet i Firenze og nu opholder sig hos Schubart for om nogen tid at rejse til Carrara. Han beder Lund om at holde opsyn med sit værksted, mens han er væk, og håber på brev fra sin ven.

Se original [Translation]
Gode Ven! Monte Nero d

Jeg har Med med stor Glæde har ieg erfaret her af Her Baron Shubart at De har faaet Deres Ønske opfyldt at kunde blive ennu to Aar lang i Rom som fornøeer mig Ret inderlig.
Jeg er ikke kommen længere end til Floren som ieg fandt saa mange smukke Ting her at jeg afslo Grev Molkte[s] Gode tilbud at Reyse vider med ham nu er j[eg] hos Baron Shubart og gaar om nogen tid herfra til Carara og beder Dem at see let efter mine Ting i min Fraværelse.
Kunde De finde Tiid til at skrive mig et par Or til saa vi[l]de [De] dermed Ret gl[æ]de Der[es] Ven

Thor

[Omvendt på siden i fht. ovenstående tekst:]
65 piastre

[På papirets bagside:]
Gode Ven!
Vil De bevise mig den tieneste at besørge dette Brev til Madam
jeg er ikke kommen lengere en til Florenz som har Glædet m[i]g saa meget at ieg avsloe at Reise viderre med Grev Moltke. nu er ieg paa Monte Nero hos Hr Baron Shubart hvor ieg med fornøelse har erfaret at De kan blive endnu [?] i Rom

Generel kommentar

Antagelig er det nederste brevudkast det først udførte, eftersom det øverste er langt mere flydende formuleret og tillige afsluttet.
Udkastene er to af i alt fem brevudkast til Lund under denne rejse, se udkast af juni-primo juli 1804, efter 16.7. og senest 6.8.1804 og 6.8.1804. Brevrækken viser med al tydelighed, hvor mange gange Thorvaldsen kunne forsøge at få et brev færdigt til afsendelse, inden det lykkedes. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog herom.

Udkastene er skrevet på bagsiden af en trykt reklamesag til rejsende i Firenze (tekst på italiensk og fransk, samt resumeer på tysk og engelsk), hvor det fremgår, at Pio Lombardi og Vincenzio Petrarchi udlejer værelser og tilbyder kost bl.a. i la Locanda dell’Aquila Nera. Samme pensionat omtales allerede i brev fra Johan Jacob Ekman af 24.2.1801. Måske har dette pensionat været stedet at bo i Firenze, og Thorvaldsen kan have boet der gennem det sidste af sit ophold i byen samme sommer? Se evt. regning af antagelig ultimo juni 1804.

Arkivplacering
m28, nr. 112
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 227.
Emneord
Montenero · Rejsebeskrivelser
Personer
Adam Gottlob Detlef Moltke · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · Maria Zoëga
Sidst opdateret 20.05.2015 Print