Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 629 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 15.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brevudkast må være skrevet umiddelbart efter, at Thorvaldsen modtog det brev af 15.6.1807 fra J.C. Ulrich, som billedhuggeren nævner i begyndelsen af nærværende udkast.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen har modtaget forskud for arbejderne til Christiansborg Slot og Københavns Råd- og Domhus. Han planlægger at sende modellen til Råd- og Domhusets gavlfelt i efteråret. Han beklager Hansens skrabede budget, men påpeger, at prisen på et værk afhænger mere af kunstnerens løn end af materialet. Han foreslår, at udføre modeller til Solon og Lykurgos i Rom.

Se original [Translation]

Høystærede kiære Her Pr-

Jeg har i Følge Deres Forlangende af den Høye Commission faaet giennem det Kgl: Bankekontor i Altona ved S: T: Consul Ulrich i Livorno udbetalt; den fornødne Sum: Sc 1000. Og finder ieg mig her ved sadt i stand til at begiønde de ønskede Arbeider. Vær forsikret om Høytærede Hr Pro[fe]ssor at det ikke skal mangle fra min Side at opfylde Deres Forlangende; – Jeg vil til den Ende stræbe at kunde til Efteraaret afsende: det til Frontespitzen ønskede Værk. Og snarest mulig at faae flere Arbeider begiøndte[.] Jeg er forvisset om at De, som en berømt Architect finder en sand Fornøyelse i at kunde see Deres Palatser prydede med Konstsager. Og at De virkelig attraaer saadant seer jeg af Deres Virksomhed strax at drive det igiennem, at den forlangte Summa er mig bleven udbetalt, men beklager ieg blot, / i følge Deres ærede af 15 May: / at De saa meget maae tage det Ekonomiske i Bet[r]agtning[.] Men siden det nu ikke anderledes kan være saa troer ieg: det at være passende at giøre Hr Professoren opmærksom paa følgende: nemlig, da det ikke er Materialeerne men Konstnerens Arbeide som giør et Konstværk kostbar, følgelig – vil man her bruge Ekonomie da maae man viide at lette Konstneren i Arbeidet nemlig at han kan bruge andre til det mekaniske – Konstner[en] bruger der fore her i Rom / hvor man ikke mangler gode Arbeidere / at modellere Figuren sin fulde Størrelse og saa udført som mulig saaledes at Udførelsen i Marmor kan blive for det meste ganske Mekanissk –
Jeg troer der fore at opfylde den H P og den Høye Commissions Ønske og Forlangende naar jeg saaledes paa omnævnte Maade modellerer de Forlangte Figurer Solon og Lycurg Thi ieg føler at skylde mit Fæderneland som Konstner: at mit Arbeide bør være min Konge værdig og mig selv altid at bevare min Konstner Ære – Jeg anbefaler mig med sand Høyagtelse Høystærede Her Professorens ærbødigste Tiene –

Bygninger

Generel kommentar

Dette udkast er svar på C.F. Hansens brev af 15.5.1807. Udkastet beskæftiger sig hovedsagelig med Hansens forslag om at udføre de to statuer af Solon og Lykurgos i travertin. Thorvaldsen var ikke villig til at gå ind på dette, se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.
Der findes fire korte brevudkast, som handler om samme sag, og hvor Thorvaldsen formulerer sin utilfredshed mere direkte end her.


Det afsendte brev kendes ikke, men at Thorvaldsen fik sendt noget afsted til Hansen og/eller Slotsbygningskommissionen i København, vides med sikkerhed fra det næst kendte brev i korrespondancen, som er dateret 22.4.1809.

Arkivplacering
m28, nr. 104
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 85, men kun sidste del.
Emneord
Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Stridigheder med Thorvaldsen · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Christian 7. · Det kongelige bankkontor, Altona · Frederik 6. · Slotsbygningskommissionen · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 19.04.2021 Print