Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 743 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram samt teksten: “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: HAMBOURG 4 / 28 [XXXXX] 1809”

22.4.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Mons. Professeur Thorvaldsen / Schulpteur / a / Rome. / Fr. Grenze.
Tilskrift: Til / Hrr Professor Thorvaldsen / i Rom.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Pro Memoria –

I Anledning af det ved Hrr Professorens Brev dat: 4.Febr gjorte Tilbud af adskillige Statuer fra Deres Haand til det nye Slot, maae man herved anmærke: at saa gjerne Commissionen end ønskede at komme i Besiddelse af nogle af disse Figurer, gjør den nærværende Høye Cours og Umueligheden at kunne faae dem transporterede hertil, det betænkeligt nu at andrage paa sammes Kiøb, hvorfor man i Henseende til disse Arbeiders muelige Afsætning ikke tør indskrænke Dem, men skulde de til Conjuncturerne maatte tage en fordeelagtig Vending ey være afhændede, og man derom bliver underrettet, vil man søge Leylighed til at erholde disse eller andre Stykker af Dem til Slottets indvendige Prydelse.-
Hvad man for det første til de under Commissionens Bestyrelse opførende Bygningers udvendige Decoration maatte ønske at erholde, ere de bestilte 4 Medaillons i Slottets Portal mod Slotspladsen, hvis Fuldførelse man derfor tjenstligst maae bringe i Erindring. Ligesaa vilde det være meget behageligt, om man, naar Omstændighederne tillade det, maatte forvente hidsendt de belovede Modeller til Solons og Lycurgs Figurer for Indgangen til Raadhuset, paa det med Forarbeidelsen deraf efter disse Modeller her kunde skee Begyndelse; da det, efter Hrr Professorens Yttring i Brev til mig, Over bygnings Directeur Hansen, ey vil være fordeelagtig at lade dem forfærdige i Rom af Travertiner Steen, og Bekostningen for disse Figurer af 3 Alens Høyde dansk Maal i Marmor mueligen maatte blive for stor, hvorom man dog udbad sig Deres Betænkning; ligeledes maae man tillige bringe i behagelig Erindring det intenderende Bas relieff i Frontespidsen for Raadhuset, efter di Bygningen næsten er fuldendt og Stellagen ey kan borttages førend dette er anbragt. Jeg, Hansen, har ved at tilstille Hrr Professoren en Tegning af Slottets Portal mod Slotspladsen, givet mig den Fornøyelse at melde: at i de derpaa antydede 4 Nicher skulde anbringes 4 Figurer à 5 1/2 Alens Høyde, forestillende Retfærdighed, Sandhed, Klogskab, Tapperhed. Vel har det været Tanken, at lade disse Figurer her forarbeide af Sandsteen, men da de, fra Professorens Attelier, udførte i italiensk Marmor, meget vilde forskjønne denne Slottets entrée, kan man ey andet end ønske, naar Forskjellen i Bekostningen ey maatte være alt for stor, at de saaledes maatte blive forfærdigede, og maae derfor anmode Dem om behageligen at tilmelde Commissionen, hvad benævnte Figurer i Marmor vel paa Stedet omtrent kunde koste. –
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse den 22. April 1809. –

C.D.F. Reventlow Hauch Knudsen C.F.Hansen Larssen


/ Holm


[Tilføjet med anden hånd på brevets udskriftsside:]
Gierlew hilser sin Ven Thorwaldsen.

Arkivplacering
m2 1809, nr. 11
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, rykkere for
Sidst opdateret 10.05.2011 Print