Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 619 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

København

15.5.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Slotsbygningskommisionen vil sende et forskud på 1000 scudi til Thorvaldsen. Hansen foreslår, at statuerne af Solon og Lykurgos til Råd- og Domhusets facade udføres i travertin i fuld størrelse. Han beder Thorvaldsen sende en tegning af statuerne og en pris til godkendelse. Hansen udbeder sig også modeller til facadereliefferne.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn den 15de May 1807

Høÿstærede Herr Professor,

Med Dags Posten vil De bekomme et Brev fra Commissionen, vor i Dem bliver tilkiende givet, at efter Deres til mig yttrede Ønske, haver det Kongelige Banko Contoir truffet den Foranstaltning, at hos en Banquie i Rom, bliver Aabnet Dem en Credit af 1000 Schudi, som De Sucsesive kan hæve. Jeg talte nyelig med Grev Schimmelmann, som sagde mig, at Herr Professoren havde yttret det Ønske, at de omskrevne 2de Statuer til Raadhuuset, Solon og Lecourbe, maatte blive af Marmor i Stæden for af Sandsteen, hvilken Konstner vilde eÿ være af samme Meening, naar man ey behøvede at tage den Størere Bekostning i Betragtning, vie maa immer tænke paa gode Herr Professor, at det lille, men lykkelige Danmark, er vores Fædreneland, ieg som Architect er glad ved naar ieg til Prydelse paa denne Bygning, kan opnaa at faa disse Figurer af Sandsteen. i sær naar de kommer fra Deres Haand. Men der er siden min sidste Skrivelse faldet mig den Tanke ind, at i stæden for Modellerne, Ønske ieg at De vilde paatage Dem at forfærdige Figurerne efter den Opgivne Størelse, af den saakaldete Travertin Steen. Det er mig eÿ ubekiendt, den haver mange Poris, og Smaahuller, mens disse vilde let lade sig tilstoppe. i sær naar den bestskikkede blev udsøgt. De som staar paa Colonaden af Petri Kirke, er jo af denne Steen. og saa vidt ieg Errindrer er der nogen i Mellem, der er temmelig Vel Arbeydede Man vilde nok kunde finde en Leÿlighed, at faa dem fra Livorno hertil, de kan jo giøres af flere Stykker, Og maaske naar en af vore Fregatter gik til Middelhavet, kunde man paa denne maade faa dem her til. Der haver De dog alle tidsens bedre Leÿlighed at faa dem Arbeÿdete, end vie her, saaledes at De blodt behøver, at ligge Deres Mester Haand paa dem til sidst, Og de bliver derfor vist eÿ kostbarere, med Transport og alt, end de vilde komme os, naar vie efter Deres Modeller lod dem giøre her. Dersom De finder denne min Tanke rigtig, saa behøver De ey at sende Modeller herover til den. Men i dette tilfælde vilde en liden Tegning være tilstrækkelig for Commissionen for at erholde Kongelig Aprobation derpaa. Og med samme maatte ieg tillige udbede mig den Ongefære Pries, som De troer at de vilde komme til at Koste. Modellet til Basrilieffen i den Store Frontespids som skal forfærdiges af Stuck, længes ieg meget efter, da Portalet vil til Efter Aaret være Opført. De runde Basrilieffer Over Figurerne, Ønskede ieg og at De efter Deres Opgivne Idé vilde giøre i Rom, jeg frygter kuns for at det vilde være forlænge, og i dette tilfælde udbeder ieg mig blot et paar smaa Modeller hertil, heller blot en Tegning som der kunde Arbeyes efter. Nu havde ieg for denne gang eÿ mere paa Hiertet end at forsikkre Dem om at ieg med sand Hoÿagtelse haver den Ære at forblive Herr Professorens

erbødigste Tienere
C F Hansen

Generel kommentar

Dette brev affødte stærk modvilje fra Thorvaldsen og er sandsynligvis årsag til, at facadeudsmykningen til Domhuset på Nytorv i København aldrig blev til noget.
Se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Arkivplacering
m2 1807, nr. 7
Thiele
Thiele II, p. 82-84.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Ernst Schimmelmann · Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 20.05.2019 Print