Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 630 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 15.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Disse fire udkast er skrevet som svar på C.F. Hansens brev af 15.5.1807, sandsynligvis samtidig med et andet udkast efter 15.6.1807, da det også er svar på samme brev fra Hansen. Dette andet udkast kan sikkert dateres til efter 15.6.1807, se dateringsbegrundelsen dér.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til brev: Thorvaldsen afslår at udføre statuerne Solon og Lykurgos til Råd- og Domhuset i travertin. Han foreslår i stedet modeller i halv størrelse, som så kan fremstilles i sandsten i fuld størrelse i København.

Se original [Translation]

[øverst s.1, skrevet af Thorvaldsen]
at de tvende Lovgivere Solon og Lycurgus at giøre dem af Travertin Steen er for mig den samme umage som i Marmor, da jeg maa giøre modellerne og likke den siste Haand paa dem saae der kuns er alene spart ved Stenens indkiøb og ved Arbejderne for at hugge dem ud af det grove; for at inkaseringen og Trasporten er det samme, saa jeg ikke med god samveteghed kan Raade at lade giøre nogen Figur som Konstværk betragte her, af slættere Sten endsom man har hos os. Jeg vil derfor

[nederst s. 1, skrevet af C.F. Høyer]
De undskylder mig der fore at ieg fraraader at lade nogen Figur udføre her af Travertin Steen fordi det ikke er ekonomisk at lade noget her udføre af en slet Steenart – Modellerne, og ligge den siste Haand paa

[øverst s.2, skrevet af C.F. Høyer]
Jeg haaber her ved at have giort mig Hr Professoren forstaaelig at ieg afslaar at udføre ovenanførte Figur[er] af Travertinsteen fordi det ikke er ekonomisk at lade noget udfø[re] her af en slet Steen Art hvor den bædere Steen kan haves, Arbeidet og Transporten koster det samme. Jeg vil derfore hellere sende Dem Modeller til disse af halv størrelse hvor efter De i Kbhvn kan lade dem udføre i Sandsteen

[nederst s.2, skrevet af C.F. Høyer]
Arbeidet maae ieg selv giøre, Arbeidet, Inkasseringen, Transporten er det samme der er følgelig ikke andet spart end den mindre Betaling for Stenen og at Arbeiderne have lidet mindre at bestille med at hugge det udaf det grove. Jeg haaber der fore at De finder det mere passende at ieg sender Dem Modellen til Disse i halv Størrelse hvorefter De i Kbhv kan lade Dem udføre i Sandsteen

Generel kommentar

Disse fire brudstykker er udkast til svar på C.F. Hansens brev af 15.5.1807 vedrørende hans bestilling på to statuer til Råd- og Domhusets facade. Som det fremgår, var Thorvaldsen stærkt utilfreds med, at Hansen af økonomiske grunde havde foreslået at udføre statuerne i travertin, og ikke i marmor. Thorvaldsens utilfredshed var årsagen til, at statuerne aldrig blev til noget, se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Thorvaldsen har tydeligvis diskuteret sagen med sin bofælle C.F. Høyer, som har ført pennen i tre af de fire udkast her. At Høyer var forarget over Hansens spareiver, fremgår af hans brev af 4.7.1807 til Nicolai Abildgaard. Høyers synspunkter afspejler utvivlsomt Thorvaldsens.


De fire brudstykker er sandsynligvis samtidige med et andet, mere færdigt udkast efter 15.6.1807 til samme brev, som Høyer også har nedfældet på papiret for Thorvaldsen.

Arkivplacering
m28, nr. 100
Dokumentstatus Koncipist
Egenhændigt udkast C.F. Høyer [+]

Koncipistkommentar

Høyer har ikke skrevet hele udkastet, men kun tre af dets fire dele.

Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 84-85 (kun to af fragmenterne).
Emneord
Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Koncipister · Stridigheder med Thorvaldsen · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter
Sidst opdateret 14.10.2015 Print