No. 634 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

4.7.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev under udarbejdelse.

Rom d 4d Juli 1807

Høystærede kiæreste Hr Justisraad!

Efter at ieg saalænge ingen Efterretning har faaet og seneste Brev fra Kbhvn mælt mig om Deres Sygdom har ieg med usigelig Fornøyelse erfaret af Deres siste kiære Brev /af 19 Mai/ at De paa Landet føler Dem bædere[.] De ved at nyde Sommeren paa Deres kiære Spurveskiul. Og den stedse omhygelige Kones Pleje, giver os det rimelige Haab om kiære Hr Justisraadens sædvanlige gode Helbred –
Thorvaldsen lader Hr Justitsraaden paa det forbindtligste hilse; formedelst Deres Omhue haaber han sit Tilgodehavende –
[...]
Det Brev som Hr. Justitsraaden mælder om at have skrevet til Thorvaldsen i hvilket De sige at have underrettet ham om hans Faders Død og det andet paa samme Tid til mig ere begge tagte og følgelig Justitsraadens seneste kiære Brev til mig bragte Thsn en uventet Tidende –
[...]
Ifølge kiæreste Hr Justitsraadens meget venskabelige Opmuntring afsender ieg neste Post mit lidet Malerie /: Anacreon :/ tillige med Kaaberne til Academiet. Uagtet ieg troer at ieg temlig sikker veed hvad Hr Justrd: om dette vil dømme; /: de Mangler, De almindeligen beskylder mig for, frygter ieg at De som sædvanligen sporer:/ saa beder ieg dog at kiære Hr Justitsraaden som sædvanlig venskabeligen giør Academiet Opmærksom paa dets Fordeele; om mulig at ieg formedelst Deres Omhue kunde see mit Ønske i møde.
Dersom det skulde hende sig at dette mit lidet Malerie skulde behage Fruen Deres kiære kone vilde kiære Hr Justitsraaden have den Godhed at tilegne hende dette første hiemsendte Arbeide fra Deres stedse taknemmeligeste Elev.
[...]
Jeg veed at det altiid behager Hr Justitsraaden at høre Thorvaldsen angaaende: – han har den senere Tiid modelleret en Amor som spøgende staar i Begreb med at tage en Piil, og desuden en Gruppe Syche som venlig giver Amor Nectar, at disse sarte Figurer vil giøre nydelig i Marmor kan man ikke tvivle om – Hvad Kommissionen for Slottets Bygning i Kbhvn: haver forlangt og tilskrevet Tvlsn [Thorvaldsen] veed De rimeligen alt. Men hvad P:[rofessor] H:[ansen] har skrevet ham til veed De neppe; thi man skulde ikke troe at det var mulig at en Konstner kunde skrive saadant: han søger ikke en Gang at skiule sin Uvidenhed om hvad Konst er. Man har en Tiid lang giort sig megen Umage for at formaae Tvlsn [Thorvaldsen] til at paatage sig at være Directeur for Academiet i Carara, tilbudet ham fri Vaaning og 600 Scd: [scudi] aarlig og i fald han synes at dette ikke var passende behøvede han blot at forlange mere –
[...]
Jeg glæder mig nu til snar at faae Underretning om kiæreste Hr Justisraadens Velbefindende – Anbefalende mg stedse med dybeste Ærbødighed, Deres taknemligste og lydigste

Elev
CFHøyer

Generel kommentar

Af brevet citeres hovedsagelig kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Personer
Juliane Marie Abildgaard · C.F. Hansen · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.08.2010 Print