The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 629 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 15.6.1807 [+]

Dating based on

Dette brevudkast må være skrevet umiddelbart efter, at Thorvaldsen modtog det brev af 15.6.1807 fra J.C. Ulrich, som billedhuggeren nævner i begyndelsen af nærværende udkast.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen has received his advance for the works for Christiansborg Palace and Copenhagen town hall and courthouse. He plans to ship the model for the pediment to Denmark in the autumn. He regrets that Hansen’s budget is tight and points out that the price of the works depends more on the fee of the artist than on the price of the materials. He suggests that the models for the statues of Solon and Lycurgus should be made in Rome.

See Original [Translation]

Høystærede kiære Her Pr-

Jeg har i Følge Deres Forlangende af den Høye Commission faaet giennem det Kgl: Bankekontor i Altona ved S: T: Consul Ulrich i Livorno udbetalt; den fornødne Sum: Sc 1000. Og finder ieg mig her ved sadt i stand til at begiønde de ønskede Arbeider. Vær forsikret om Høytærede Hr Pro[fe]ssor at det ikke skal mangle fra min Side at opfylde Deres Forlangende; – Jeg vil til den Ende stræbe at kunde til Efteraaret afsende: det til Frontespitzen ønskede Værk. Og snarest mulig at faae flere Arbeider begiøndte[.] Jeg er forvisset om at De, som en berømt Architect finder en sand Fornøyelse i at kunde see Deres Palatser prydede med Konstsager. Og at De virkelig attraaer saadant seer jeg af Deres Virksomhed strax at drive det igiennem, at den forlangte Summa er mig bleven udbetalt, men beklager ieg blot, / i følge Deres ærede af 15 May: / at De saa meget maae tage det Ekonomiske i Bet[r]agtning[.] Men siden det nu ikke anderledes kan være saa troer ieg: det at være passende at giøre Hr Professoren opmærksom paa følgende: nemlig, da det ikke er Materialeerne men Konstnerens Arbeide som giør et Konstværk kostbar, følgelig – vil man her bruge Ekonomie da maae man viide at lette Konstneren i Arbeidet nemlig at han kan bruge andre til det mekaniske – Konstner[en] bruger der fore her i Rom / hvor man ikke mangler gode Arbeidere / at modellere Figuren sin fulde Størrelse og saa udført som mulig saaledes at Udførelsen i Marmor kan blive for det meste ganske Mekanissk –
Jeg troer der fore at opfylde den H P og den Høye Commissions Ønske og Forlangende naar jeg saaledes paa omnævnte Maade modellerer de Forlangte Figurer Solon og Lycurg Thi ieg føler at skylde mit Fæderneland som Konstner: at mit Arbeide bør være min Konge værdig og mig selv altid at bevare min Konstner Ære – Jeg anbefaler mig med sand Høyagtelse Høystærede Her Professorens ærbødigste Tiene –

Bygninger

General Comment

This draft is an answer to C.F. Hansen’s letter of 15.5.1807. The draft deals mainly with Hansen’s proposal to execute the two statues of Solon and Lycurgus in travertine. Thorvaldsen was unwilling to accept this, see more about this in the Commission for the Town Hall and Courthouse.
There exist four short drafts, which deal with the same topic, and in which Thorvaldsen expresses his dissatisfaction more directly than here.


The finished letter is not known, but it is known with certainty that Thorvaldsen did send something to Hansen and/or the Building Commission for Christainsborg Palace in Copenhagen from the next known letter in the correspondence, dated 22.4.1809.

Archival Reference
m28, nr. 104
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 85, men kun sidste del.
Subjects
Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commissions, not Accepted and Unrealized · Controversies with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Christian 7. · Det kongelige bankkontor, Altona · Frederik 6. · Slotsbygningskommissionen · J.C. Ulrich
Last updated 14.10.2015 Print