Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7475 af 10247
Afsender Dato Modtager
Hans Puggaard [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt segl med prikmønster.

7.4.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr Etatsraad Albert Thorwaldsen / & & & / Rom / f couvert

Resumé

Puggaard fortæller om alle de forberedelser, der er gjort for at få Thorvaldsen og hans værker hjem med fregatten Rota, der på kongens ordre sendes af sted til Livorno alene med dette formål. Han håber, at kunne få sine egne bestillinger hos Thorvaldsen med ved samme lejlighed, nemlig marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, samt en gipsafstøbning af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. Kunstforeningen har udskrevet en arkitektkonkurrence mhp. Thorvaldsens Museums udformning, og arkitekten G.F. Hetsch har lavet et forslag, der høster megen ros. Han forudser, at Thorvaldsen snart vil vende tilbage i stor triumf.

Se original

Kiære Herr Etatzraad!

Kiøbenhavn 7 April 1838.

Fregatten Rota ført af Capitain Dahlerup vil afseile herfra først i May Maaned til Livorno for at afhente hvad De maatte have at hiemsende. Hans Majestæt Kongen har givet Admiralitetet Ordre til at indrette Fregatten saa beqvemt som mueligt i Tilfælde at De skulde bestemme Dem til selv at ville reise med – og alle til Deres Følge hørende Personer; det er kongeligt og stort men intet mindre kunde Danmark tilbyde sin verdensberømte Landsmand. Fregatten vil paa Hiemreisen gandske være til Deres Disposition og anløbe hvad Havn De maatte ønske; dette har Etatzraad Wiborg sagt mig var Kongens Ordre til Admiralitetet. – De reiste fra Fædrelandet i en Orlogsmand – dengang kuns lidet bekiendt; – og hvis De nu bestemmer Dem til at reise hiem med Fregatten som ene er udrustet for Deres Skyld, kommer De i Triumph tilbage. Sikkert vil Dan[mark] ikke længere forgiæves vente at favne sin hæderkronte Søn!
Jeg skrev til Kückler om at bestille mig en Afstøbning af Deres Alexander Tog til min Sal – men har siden ikke hørt fra ham; – i denne Anledning bad jeg ham raadføre sig med Dem – og i ethvert Tilfælde faae samme saa betimelig færdig at det kunde hiemsendes med Fregatten hvormed jeg ogsaa glæder mig til at faae mine længe forventede 3 Gratier – da dette vil være den sidste Leilighed. Vil De tiene mig i at bede Kückler besvare mit Brev – ogsaa fra Kolb vilde det være mig kiert at høre. – Kunstforeningen har udsadt en Præmie af 500 Rbd for den bedste Tegning af et Museum for Thorwaldsens Værker. – Af Professor Hetsch er udarbeidet Plan og Tegninger til et saadant Museum i den meest grandiose Stiil hvortil Marmor Kirkens Substructioner skulle benyttes; – den er udstillet i Academiet og vinder almindelig Biefald og Beundring – en saadan Bygning vilde være Dem og Danmark værdig; men der kan ingen Bestemmelse tages før De kommer – o – maatte det skee snart

Deres H Puggaard

Min Kone og Maria hilse Dem venligst

Arkivplacering
m22 1838, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Store Kongensgade 62, København · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Kunstakademiets udstillinger · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Hans Birch Dahlerup · Frederik 6. · G.F. Hetsch · Karl von Kolb · Kunstforeningen af 1825 · Albert Küchler · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Værker
Sidst opdateret 22.10.2018 Print