7.4.1838

Afsender

Hans Puggaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt segl med prikmønster.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T.I / Hr Etatsraad Albert Thorwaldsen / & & & / Rom / f couvert

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Puggaard fortæller om alle de forberedelser, der er gjort for at få Thorvaldsen og hans værker hjem med fregatten Rota, der på kongens ordre sendes af sted til Livorno alene med dette formål. Han håber, at kunne få sine egne bestillinger hos Thorvaldsen med ved samme lejlighed, nemlig marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, samt en gipsafstøbning af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. Kunstforeningen har udskrevet en arkitektkonkurrence mhp. Thorvaldsens Museums udformning, og arkitekten G.F. Hetsch har lavet et forslag, der høster megen ros. Han forudser, at Thorvaldsen snart vil vende tilbage i stor triumf.

Dokument

Kiære Herr EtatzraadII!

Kiøbenhavn 7 April 1838.

Fregatten Rota ført af Capitain DahlerupIII vil afseile herfra først i May Maaned til Livorno for at afhente hvad De maatte have at hiemsende. Hans Majestæt KongenIV har givet AdmiralitetetV Ordre til at indrette Fregatten saa beqvemt som mueligt i Tilfælde at De skulde bestemme Dem til selv at ville reise medVI – og alle til Deres Følge hørende Personer; det er kongeligt og stort men intet mindre kunde Danmark tilbyde sin verdensberømte Landsmand. Fregatten vil paa Hiemreisen gandske være til Deres Disposition og anløbe hvad Havn De maatte ønske; dette har Etatzraad WiborgVII sagt mig var Kongens Ordre til Admiralitetet. – De reiste fra FædrelandetVIII i en Orlogsmand – dengang kuns lidet bekiendt; – og hvis De nu bestemmer Dem til at reise hiem med Fregatten som ene er udrustet for Deres Skyld, kommer De i TriumphIX tilbage. Sikkert vil Dan[mark] ikke længere forgiæves vente at favne sin hæderkronte Søn!
Jeg skrev til KücklerX om at bestille mig en Afstøbning af Deres Alexander TogXI til min SalXII – men har siden ikke hørt fra ham; – i denne Anledning bad jeg ham raadføre sig med Dem – og i ethvert Tilfælde faae samme saa betimelig færdig at det kunde hiemsendes med Fregatten hvormed jeg ogsaa glæder mig til at faae mine længe forventede 3 GratierXIII – da dette vil være den sidste Leilighed. Vil De tiene mig i at bede Kückler besvare mit Brev – ogsaa fra KolbXIV vilde det være mig kiert at høre. – KunstforeningenXV har udsadt en Præmie af 500 Rbd for den bedste Tegning af et Museum for Thorwaldsens VærkerXVI. – Af Professor HetschXVII er udarbeidet Plan og Tegninger til et saadant Museum i den meest grandiose Stiil hvortil Marmor KirkensXVIII Substructioner skulle benyttes; – den er udstilletXIX i AcademietXX og vinder almindelig Biefald og Beundring – en saadan Bygning vilde være Dem og Danmark værdig; men der kan ingen Bestemmelse tages før De kommer – o – maatte det skee snart

Deres H Puggaard

Min KoneXXI og MariaXXII hilse Dem venligst

Arkivplacering

m22 1838, nr. 23

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.

 3. Dvs, den danske kaptajn Hans Birch Dahlerup.

 4. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 5. Dvs. Admiralitets- og Commissariats Collegiet.

 6. Thorvaldsen ankom efter mange års tøven virkelig med fregatten Rota til København 17.9.1838. Se hertil også referenceartiklerne Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 og Rejsen til Danmark, august-september 1838.

 7. Dvs. den daværende assessor og admiralitetskommissær og senere departementsdirektør i Marineministeriet Niels Viborg [Wiborg] (1785-1863).

 8. Puggaard refererer her til Thorvaldsens første afrejse som 26-årig fra København mod Rom 29.8.1796.

 9. Det blev en ikke siden set triumf, se hertil emneordet Thorvaldsens hjemkomst 1838, der samler omtalerne af de talrige fejringer af Thorvaldsen.

 10. Dvs. den danske maler Albert Küchler.

 11. Dvs. Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, oprindelig udført til Palazzo Quirinale i Rom.

 12. Dvs. spisesalen i ægteparret Puggaards lejlighed i Store Kongensgade 62 i København, jf. Nørregaard Pedersen, op. cit., p. 106-148.

 13. Dvs. marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, der i dag findes på Thorvaldsens Museum. Puggaard fik først relieffet udleveret efter Thorvaldsens død og måtte tilmed nøjes med den i marmoret plettede udgave, der i dag befinder sig på Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0449. Se hertil Puggaards korrespondance med eksekutorerne for Thorvaldsens bo vedr. udleveringen af marmorrelieffet: 9.4.1844, 10.4.1844, 13.8.1844, 13.8.1844, 12.7.1845, 14.7.1845, 2.8.1845 og 4.12.1845.

 14. Dvs. den i Rom bosiddende tyske bankier m.m. Karl von Kolb.

 15. Dvs. Kunstforeningen af 1825.

 16. Dvs. Thorvaldsens Museum i København, jf. emneordet Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Puggaard må have glemt, at han allerede i sit forrige brev til Thorvaldsen af 20.2.1838 havde informeret Thorvaldsen om dette.

 17. Dvs. den tyske arkitekt G.F. Hetsch. Se hans forslag til Thorvaldsens Museum i Kataloget eller i Danmarks Kunstbiblioteks samling af arkitekturtegninger.

 18. Dvs. den da nedbrændte og endnu ikke genopførte Marmorkirke i Frederiksstaden, København. Grunden og fundamentet var blandt de muligheder, der blev fremlagt ift. det kommende Thorvaldsens Museum, se evt. emneordet Forslag til Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund.

 19. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838, kat.nr. 263, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

 20. Dvs. Kunstakademiet i København, hvor Hetsch var professor.

 21. Dvs. hustruen og maleren Bolette Puggaard.

 22. Dvs. datteren Marie Puggaard, der overfor Thorvaldsen brugte den italienske variant af navnet Marie, nemlig Maria.

Sidst opdateret 22.10.2018