The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7475 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt segl med prikmønster.

7.4.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Etatsraad Albert Thorwaldsen / & & & / Rom / f couvert

Abstract

Puggaard writes about all the preparations made in order to get Thorvaldsen and his works home with the frigate Rota, which the King has ordered to be sent off to Leghorn for that purpose alone. He hopes that his own commissions from Thorvaldsen can be included in the shipment, i.e. the marble relief The Graces Listening to Cupid’s Song, A601, and a plaster cast of the frieze Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A503. The Art Society in Copenhagen has arranged an architectural competition for Thorvaldsens Museum, and the architect G.F. Hetsch has submitted a proposal that is much praised. He anticipates that Thorvaldsen will soon return in great triumph.

See Original

Kiære Herr Etatzraad!

Kiøbenhavn 7 April 1838.

Fregatten Rota ført af Capitain Dahlerup vil afseile herfra først i May Maaned til Livorno for at afhente hvad De maatte have at hiemsende. Hans Majestæt Kongen har givet Admiralitetet Ordre til at indrette Fregatten saa beqvemt som mueligt i Tilfælde at De skulde bestemme Dem til selv at ville reise med – og alle til Deres Følge hørende Personer; det er kongeligt og stort men intet mindre kunde Danmark tilbyde sin verdensberømte Landsmand. Fregatten vil paa Hiemreisen gandske være til Deres Disposition og anløbe hvad Havn De maatte ønske; dette har Etatzraad Wiborg sagt mig var Kongens Ordre til Admiralitetet. – De reiste fra Fædrelandet i en Orlogsmand – dengang kuns lidet bekiendt; – og hvis De nu bestemmer Dem til at reise hiem med Fregatten som ene er udrustet for Deres Skyld, kommer De i Triumph tilbage. Sikkert vil Dan[mark] ikke længere forgiæves vente at favne sin hæderkronte Søn!
Jeg skrev til Kückler om at bestille mig en Afstøbning af Deres Alexander Tog til min Sal – men har siden ikke hørt fra ham; – i denne Anledning bad jeg ham raadføre sig med Dem – og i ethvert Tilfælde faae samme saa betimelig færdig at det kunde hiemsendes med Fregatten hvormed jeg ogsaa glæder mig til at faae mine længe forventede 3 Gratier – da dette vil være den sidste Leilighed. Vil De tiene mig i at bede Kückler besvare mit Brev – ogsaa fra Kolb vilde det være mig kiert at høre. – Kunstforeningen har udsadt en Præmie af 500 Rbd for den bedste Tegning af et Museum for Thorwaldsens Værker. – Af Professor Hetsch er udarbeidet Plan og Tegninger til et saadant Museum i den meest grandiose Stiil hvortil Marmor Kirkens Substructioner skulle benyttes; – den er udstillet i Academiet og vinder almindelig Biefald og Beundring – en saadan Bygning vilde være Dem og Danmark værdig; men der kan ingen Bestemmelse tages før De kommer – o – maatte det skee snart

Deres H Puggaard

Min Kone og Maria hilse Dem venligst

Archival Reference
m22 1838, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Store Kongensgade 62, Copenhagen · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsens Museum on the site of the Marble Church, proposal for · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Hans Birch Dahlerup · Frederik 6. · G.F. Hetsch · Karl von Kolb · Kunstforeningen af 1825 · Albert Küchler · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Works
Last updated 22.10.2018 Print