Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 603 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

30.1.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Pisa

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Baron de Schubart / Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue / Chambellan de S.M. Danoise, son / Ministre plenipontenteaire et / Intendant général de Commerce / Danois en Italie / à / Pisa

Resumé

Thorvaldsen takker for modtagelsen af en veksel. Han har haft økonomiske problemer, fordi krigen forhindrer ham i at kommunikere med sine udenlandske bestillere. Busterne af A.P. Bernstorff, A207, Jacqueline Schubart, A220, og Herman Schubart, A219 er færdighuggede. De to sidste er blevet afstøbt i gips. Musernes dans på Helikon, A705 er halvt færdig, og hugningen af Døbefonten påbegyndes snart. Han foreslår ændringer hertil. Han har hugget Psyche, A821, i marmor, og er i gang med at modellere Hebe, A37. Herefter går han i gang med Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, mens Jason, A822, er vidt fremskreden.
Thorvaldsens helbred er godt. Han vil i det kommende år færdiggøre sine bestillinger og derefter rejse til Danmark. Han glæder sig over, at den tilsendte tegning Bacchus giver Amor at drikke, C715, faldt i Schubarts smag.

[Translation]

Rom d: 30e. Januari 1807

Deres Eccellenza! Det er for mig ubeskribelig den Glæde jeg har følet ved at igiennemlæse Deres kiære Breve af 9de og 16 Januari, da jeg deraf seer at De og Deres naadige Frue Gemalinde befinder Dem frisk og vel, og med Deres sædvanlige Godhed at have mig i Deres venskabelige Erindring som er mig saare Dyrebart.
Jeg takker Deres Eccellenza ærbødigst for den Vexel paa Sigr Pappiani som jeg var indkarssert og som iust kom mig tilpas saasom mine Finansser er paa nærværende tid meget maaadelige, da mine største Arbejder er for England Rusland og Kurland, som Krigen forhindrer at disse Folk ikke kan sendte mig Penge til rette tiid, og derfor er ofte i yderlig Forlægenhed. saa jeg er Dem meget forbunden for Deres Gode tilbud at kunde henvende mig til Dem naar jeg igen skulde komme i forlægenhed. jeg har ennu ikke andet af Deres Arbejder ganske færdig uden de tre Byster hvo[r]af jeg efter Deres forlangende har ladet forme de to, og af ethvær 3 afstøbninger som De vil have den Godhed at lade mig vide til hvem jeg skal levere dem. Bas riliefet med Musserne er halv færdig, og Daaben begyndes paa en af disse Dage, dersom det tillades mig at anvende noget mere der paa saa ønskede jeg at giøre to bas rilieve et til hver side paa Piedestallen, som kunde forestille en Gruppe der vilde følge Kristos exempel og bereder sig til at lade sig Døbe af Johannes, paa den anden side en Gruppe af Enler som fryder sig ved denne Høytid, saa den bageste Side alene blev glat til inskribsion, jeg vil nu forferdige den forderste side, saa der er tiid nok til at kunde bestemme om de andre to Sider skulle giøres eller ikke. Di Arbejder som jeg ikke tror at have underrette Deres Eccellenza om er meget lidet, dog det meste har jeg arbejdet i Marmor, og giord en liden Figure forstillende Psyche, og arbejder nu paa Gudinden Hebe for Kammerjunker Bielke, og derefter skal jeg giøre en Amor, saa er jeg færdig med at modellere de hos mig bestilte Arbejder, min Jason er temelig avansert saa jeg haaber inden et Aars forløb at see mine Arbejder fulendte
Det lidet Liv og Helbred som jeg ennu har og som jeg har Deres Eccellenzes venskabelige Omhu og Sunte Luft paa det yndige Montenero at takke for gaar det mig Gudskelov temmelig vel med. Det er mig smerteful at formode ikke at kunde profetere af Deres gode enbydelse til neste Sommer, da jeg maa overlekke, den Summa jeg ennu har at hæve paa minne Arbejder ikke er meget stor og udgifterne for at bestride Samme er betydelig, saa jeg ikke maa forsømme tiid dersom jeg skal komme redelig og æreful [ud] af det, og alsaa maa nødes til at opsette denne G[læde?] til bedre udsigter, eller til min tilbage Rejse.
At Tegning[en] jeg skikede til Fødselfestene har fornø[i]et Dem, er mig usigelig kjært, da det er den eeneste Pris som jeg setter derpaa. Vi havde en Glad aften i den 14 Januari hos Hr Matthei, jeg har drukke paa Deres Eccellenzes Sunhed med et oprigtig Hjerte Hvormed ieg forbliver Deres Eccellenzes

underdanigste Tiener
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til begyndelsen af dette brev. Selvom udkastet ikke er uden stavefejl, afslører det alligevel, at Thorvaldsen må have haft hjælp til stavningen og formuleringen af dette brev.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII, 190.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 73, men ikke kendt af ham.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Jason og Hopes bestilling · Montenero · Otto Reedtz-Thotts bestilling 1806 af Hebe · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Ropps bestilling 1804-05 · Schubarts og Thorvaldsens økonomiske forhold · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Tegninger, malerisk gennemførte · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Vorontsovas bestilling
Personer
Johan Christian August Bielke · Thomas Hope · Friedrich Matthäi · Domenico Pappiani · Theodor von der Ropp · Jacqueline Schubart · Irina Vorontsova
Værker
Sidst opdateret 08.09.2015 Print