The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 602 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

30.1.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Baron de Schubart / Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue / Chambellan de S.M. Danoise, son / Ministre plenipontenteaire et / Intendant général de Commerce / Danois en Italie / à / Pisa

Abstract

Thorvaldsen thanks Schubart for a bill of exchange. He has had financial problems because the war has put a stop to foreign commissions. The busts of A.P. Bernstorff, A207, Jacqueline Schubart, A220, and Herman Schubart, A219 have been completed. The last two have been cast in plaster. The Dance of the Muses on Helikon, A705, is half finished, and the carving of Baptismal Font will soon begin. He suggests some changes for this. He has carved Psyche, A821, in marble and has begun modelling Hebe, A37. After that he will start Cupid Holding a Butterfly to Hurt it with an Arrow, while Jason, A822, is far advanced.
Thorvaldsen’s health is good. During the coming year he will finish his commissions and then return to Denmark. He is pleased that the drawing he sent to Schubart, Bacchus Offering Cupid a Drink, C715, pleased him.

[Translation]

Rom d: 30e. Januari 1807

Deres Eccellenza! Det er for mig ubeskribelig den Glæde jeg har følet ved at igiennemlæse Deres kiære Breve af 9de og 16 Januari, da jeg deraf seer at De og Deres naadige Frue Gemalinde befinder Dem frisk og vel, og med Deres sædvanlige Godhed at have mig i Deres venskabelige Erindring som er mig saare Dyrebart.
Jeg takker Deres Eccellenza ærbødigst for den Vexel paa Sigr Pappiani som jeg var indkarssert og som iust kom mig tilpas saasom mine Finansser er paa nærværende tid meget maaadelige, da mine største Arbejder er for England Rusland og Kurland, som Krigen forhindrer at disse Folk ikke kan sendte mig Penge til rette tiid, og derfor er ofte i yderlig Forlægenhed. saa jeg er Dem meget forbunden for Deres Gode tilbud at kunde henvende mig til Dem naar jeg igen skulde komme i forlægenhed. jeg har ennu ikke andet af Deres Arbejder ganske færdig uden de tre Byster hvo[r]af jeg efter Deres forlangende har ladet forme de to, og af ethvær 3 afstøbninger som De vil have den Godhed at lade mig vide til hvem jeg skal levere dem. Bas riliefet med Musserne er halv færdig, og Daaben begyndes paa en af disse Dage, dersom det tillades mig at anvende noget mere der paa saa ønskede jeg at giøre to bas rilieve et til hver side paa Piedestallen, som kunde forestille en Gruppe der vilde følge Kristos exempel og bereder sig til at lade sig Døbe af Johannes, paa den anden side en Gruppe af Enler som fryder sig ved denne Høytid, saa den bageste Side alene blev glat til inskribsion, jeg vil nu forferdige den forderste side, saa der er tiid nok til at kunde bestemme om de andre to Sider skulle giøres eller ikke. Di Arbejder som jeg ikke tror at have underrette Deres Eccellenza om er meget lidet, dog det meste har jeg arbejdet i Marmor, og giord en liden Figure forstillende Psyche, og arbejder nu paa Gudinden Hebe for Kammerjunker Bielke, og derefter skal jeg giøre en Amor, saa er jeg færdig med at modellere de hos mig bestilte Arbejder, min Jason er temelig avansert saa jeg haaber inden et Aars forløb at see mine Arbejder fulendte
Det lidet Liv og Helbred som jeg ennu har og som jeg har Deres Eccellenzes venskabelige Omhu og Sunte Luft paa det yndige Montenero at takke for gaar det mig Gudskelov temmelig vel med. Det er mig smerteful at formode ikke at kunde profetere af Deres gode enbydelse til neste Sommer, da jeg maa overlekke, den Summa jeg ennu har at hæve paa minne Arbejder ikke er meget stor og udgifterne for at bestride Samme er betydelig, saa jeg ikke maa forsømme tiid dersom jeg skal komme redelig og æreful [ud] af det, og alsaa maa nødes til at opsette denne G[læde?] til bedre udsigter, eller til min tilbage Rejse.
At Tegning[en] jeg skikede til Fødselfestene har fornø[i]et Dem, er mig usigelig kjært, da det er den eeneste Pris som jeg setter derpaa. Vi havde en Glad aften i den 14 Januari hos Hr Matthei, jeg har drukke paa Deres Eccellenzes Sunhed med et oprigtig Hjerte Hvormed ieg forbliver Deres Eccellenzes

underdanigste Tiener
B. Thorvaldsen

General Comment

There exists a draft of the beginning of this letter. Even though the draft is not without spelling mistakes, it is clear that Thorvaldsen must have had help with the spelling and the wording of this letter.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII, 190.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 73, men ikke kendt af ham.
Subjects
Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Jason and the Hope Commission · Montenero · Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Ropp's Commission 1804-05 · Schubart's and Thorvaldsen's Economic Relation · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Drawings, Painterly Executed · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Vorontsova's Commission
Persons
Johan Christian August Bielke · Thomas Hope · Friedrich Matthäi · Domenico Pappiani · Theodor von der Ropp · Jacqueline Schubart · Irina Vorontsova
Works
Last updated 08.09.2015 Print