The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 603 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Laksegl med slyngmonogram.
Poststempler: ROMA og HAMBURG.4 / B.G.D. 20 Fevr.1807.

30.1.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsr N: Abildgaard / Directeur de l’Academie Royale= / des beaux arts / Copenhague / fr: Trento

Abstract

Høyer writes that Thorvaldsen has received an instalment of 100 rix-dollars for the portrait bust of Jacob Baden, A863. He asks that the sculptor be paid the last part of his travelling scholarship from the Academy of Fine Arts. Thorvaldsen is modelling Hebe, A37. Høyer tells news about Danish artists in Rome and makes very critical comments on Antonio Canova’s Dancing Girl with Hands on Hips.

Rom d 30e Jan. 1807.

Kiæreste Hr Justisraad!
Jeg har modtaget Deres ærede af 22e Dec: men har ikke været saa lykkelig at bekomme det andet Brev, som Justisraaden mælder om at være afsendt før 3 Uger tilforn –
Hr Thorvaldsen, som altiid føler sig at være Hr Justisraaden forbunden, beder Dem mange Gange hilset og takker for de bekomne 100 [tegn for rigsdaler] fra Baden – Uagtet at Cursen er, som Hr Justisraaden anmærker ikke gunstig, ønsker han dog: at De vilde have Omsorg for: at Frølich udbetaler ham hans tilgodehavende 300 [tegn for rigsdaler] nemlig hans 3 siste Quartalers Reise-Stipendium; Saasom denne Summa tillige med det lovede for Bysterne vilde i denne Tiid komme tilpas[,] Thi han behøver daglig Penge til at fortsætte sine Arbeider[,] han vil deruden hellere tabe formedelst den slette Curs, end han nenner at give nogen af sine Folk Afsked. –
Jeg skal sikkert efter Forlangende kiøbe for Academiet hvad efter Rafael udkommer som nogenledes kunde være tienlig. 3e Blade efter Transfig: i Kridmaneer bringer Hornbeck. NB: i denne Maneer bliver det ikke fortsat. Senere er ikke udkommen noget – Hr Justisraaden er besørget for at betale mig hvad Udlæg ieg haver giort. det er alleneste nemlig: Blyhvidt 3 Sc: Blomst: 1 Sc: Kaaberst: 6 R[?]: Jeg skulde med Fornøyelse have sendt mere Blomster Sorter dersom ikke Hornbek medbragte en ganske Quantitet. – Wahl haver havt Brev fra Wallich i Mailand han lever vel men finder sig ikke fornøyet der, han mælder at Hornbek er reist til Paris sist i Dec: – Kalleberg og Trane haaber ieg nu at være komne hiem saasom de allerede den 13e Dec: var lykkeligen ankomne til Ausburg
Paa samme Tiid som ieg modtog Hr Justisraadens Brev modtog ieg Brev fra min Moder, hun som altiid er meget dybsindig veed at betragte en hver Begivenhed fra den rigtige Side[,] sigende: man maae være tilfreds at den ærlige dydige Mand har opnaaet saa lykkelig en høy Alder og at hun fandt sig meget trøstet ved dette at flere agtværdige Mænd haver ham værdiget høyagtelse – At kiære Hr Justisraaden haver bivaanet hans Jordefærd – De undskylder mig at ieg denne Gang har indlagt et lidet Brev til min Moder: en Igienerindring om noget hende i denne Tiid angaaende. –
Kiæreste Hr Justisraad! De viiser idelig Deres Velvillighed imod mig saaledes at ieg endog maatte være utaknemlig naar ieg ikke benyttede mig samme. – Jeg skal sikkert sende noget af mit Arbeide hiem – Thi uagtet ieg har Vanskelighed ved at finde mig tilfreds med hvad ieg giøre[,] vil ieg dog haabe at i Betragtning af den korte Tiid ieg har været her og ifølge Hr Justisraadens venskabelige Overbærelse at De ikke skal finde Dem utilfreds med samme[.]
Jeg har copiered, som ieg tilforn har sagt efter Dominichin en Gruppe af 4re Figurer i St Gregore. At det var bædere at copiere efter Olie: det har ieg rigtig nok tænkt men saa mange Forhindringer der i saafald haver mødt, giorde ht ieg fandt mig ret vel ved at kunde uden minste Uleilighed arbeide der ude – Jeg maae ret takke Thorvaldsen for et net Studium som ieg har faaet inrettet i Huuset hvor vi bor – Thorvaldsen modellerer fornærværende Tiid en Hebe som Justisraaden forhaabentlig vil faae at see / Thi den er for langt af Kammerjunker Bielke :/ ieg vil des aarsag ikke sige noget om samme[,] Thi uagtet Deres høye Tankker om ham vilde De moske troe at Venskab bedømte Samme i sær naar ieg fortæller Dem at Canova som har den Feil at giøre formeget, har nylig ladet see en Figur en Ballarina som vel ikke er uden Fortieneste men er ham dog næsten lige saa uværdig som alle hans Baserelief[fer]. Jeg vil ikke beskrive Figuren thi naar ieg untager Hovedet veed ieg ikke hvad der er taalelig paa samme – Jeg er ret vred paa Canova; at han som en Autor til den fortreffelige Gruppe Amor og Syche ikke skammer sig eller ikke kan see hvad der er ham saa ganske uværdig. Han skal giøre 4re Figurer for Kongen af Spanien hvoraf omnævnte er den første ferdige og faaer til Betaling for disse Sum: 36000 Sc: –– Det har interesseret mig at see en Tegning efter et Maleri af Benve[nuti i] Florents, dersom Maleriet er saa got udført so[m Teg]ningen saa gad ieg see det, Thi den er behandlet me[d en Fin?]hed som et Kaaberstik af Morgen; der viises en mængde Figurer, forestiller Judit som viiser Folket Holifernis Hoved, Compositionen er mere studeret end følt – Politiske Nyheder veed man intet her med Vished, Man ønsker her som man vel ønsker over alt : en Ende paa disse ødeleggende Krigs Tiider –
Jeg beder min ærbødigste Hilsen formældet Fruen og haaber venskabeligst unskyldt om den bekomne Recept skulde findes noget manglende – Jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed, kiæreste Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev

C.F. Høyer

General Comment

I den sidste del af brevet mangler papiret pga. lakseglets bortfjernelse. De manglende ordstykker er markeret med gråt.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Artistic Environment in Rome · Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Canova
Persons
Juliane Marie Abildgaard · Jacob Baden · Torkel Baden · Pietro Benvenuti · Johan Christian August Bielke · Antonio Canova · Christian Hornbech · Sophie Dorothea Høyer · Andreas Dobert Kalleberg · Raphael Morghen · Bertel Thorvaldsen · J.L. Thrane · Johan Georg Wahl · Arnold Wallick
Works
Last updated 01.12.2015 Print