Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6239 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af planteornamentik i indramning.
Poststempel: T.T. HAMBURG 12. Nov. [33]

26.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, p.p.
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, / Commandeur af Dannebroge, Dan/nebrogsmand etc. etc. etc. / Copenhague / Dannemarc / Per / Hambourg.

Resumé

Beder om Collins hjælp til at indsætte en sum af 20.000 rigsdaler specier i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa i anledning af dennes giftermål med Fritz Paulsen. Pengene skal trækkes fra det beløb, den danske stat skylder Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

Se original [Translation]

Kiære høitagtede Hr Conferentsraad Collin

De er maaskee underrettet om, at det var min Bestemmelse at tiltræde min Hiemreise til Danmark kort efter Kongelige Skibs Afgang fra Livorno med de indtagede Konstsager: da imidlertid uforudseete Hindringer have giort mig det umuligt og jeg endnu i nogen Tid maa forblive i Rom, saa tilgiv mig min ærede Ven, at jeg ved disse Linier udbeder mig Deres godhedsfulde Hielp i et Anliggende, som jeg haabede allerede nu at kunde have mundtlig raadført mig med Dem om. Jeg har nemlig ved min Datters Bryllup med Oberstlieutenant Paulsen bestemt hende en Medgift af 20,000 Species; hvilken Sum dog urokkeligen bør hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn og Renterne aarlig tilfalde hende og hendes Afkom, men i Tiden i Tilfælde at hverken hun eller Nogen af hendes Afkom existerer, bruges i Overeensstemmelse med hvad jeg i mit Testamente har fastsat.

Det er nu mit Ønske, at disse Penge maatte udredes af hvad jeg hiemme har tilgode hos den danske Regiering for de af mig forfærdigede Konstværker, af hvilke alene Frisen “Alexanders Triumf” og Statuen Christus overstiger den ovenanførte Sum. Det er derfor at jeg, ganske ubekiendt med Fremgangsmaaden i saa Henseende, tyer til min ærede Ven, med Bøn om, at De venskabelig vil indlede denne Sag for mig, da dens sikkre og betimelige Afgiørelse vilde glæde mig meget. Jeg ønsker af Hiertet en Leilighed, hvorved jeg kunde være istand til at vise Dem al venskabelig Gientieneste, og beder Dem kiære Hr Conferentsraad atter at undskylde den Uleilighed, som jeg foraarsager Dem. Jeg henlever med sand Agtelse og Venskab

Rom d: 26de October 1833.

PS: Jeg har i Dag i den Anledning Tilskrevet H:K: Høihed Prinds Christian

Deres ærbødige
Thorvaldsen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 3
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 495. Gengivet hos Thiele III, p. 496-497.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Elisa Paulsens medgift · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Christian 8. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Værker
Sidst opdateret 24.02.2020 Print