The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6239 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af planteornamentik i indramning.
Poststempel: T.T. HAMBURG 12. Nov. [33]

26.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, p.p.
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, / Commandeur af Dannebroge, Dan/nebrogsmand etc. etc. etc. / Copenhague / Dannemarc / Per / Hambourg.

Abstract

Thorvaldsen asks Collin to help him deposit a sum of 20,000 species [40,000 rix-dollars] in the National Bank in Copenhagen for his daughter Elisa on the occasion of her marriage with Fritz Paulsen. The money is to be deducted from the sum that the Danish state owes Thorvaldsen as payment for various works commissioned for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace.

See Original [Translation]

Kiære høitagtede Hr Conferentsraad Collin

De er maaskee underrettet om, at det var min Bestemmelse at tiltræde min Hiemreise til Danmark kort efter Kongelige Skibs Afgang fra Livorno med de indtagede Konstsager: da imidlertid uforudseete Hindringer have giort mig det umuligt og jeg endnu i nogen Tid maa forblive i Rom, saa tilgiv mig min ærede Ven, at jeg ved disse Linier udbeder mig Deres godhedsfulde Hielp i et Anliggende, som jeg haabede allerede nu at kunde have mundtlig raadført mig med Dem om. Jeg har nemlig ved min Datters Bryllup med Oberstlieutenant Paulsen bestemt hende en Medgift af 20,000 Species; hvilken Sum dog urokkeligen bør hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn og Renterne aarlig tilfalde hende og hendes Afkom, men i Tiden i Tilfælde at hverken hun eller Nogen af hendes Afkom existerer, bruges i Overeensstemmelse med hvad jeg i mit Testamente har fastsat.

Det er nu mit Ønske, at disse Penge maatte udredes af hvad jeg hiemme har tilgode hos den danske Regiering for de af mig forfærdigede Konstværker, af hvilke alene Frisen “Alexanders Triumf” og Statuen Christus overstiger den ovenanførte Sum. Det er derfor at jeg, ganske ubekiendt med Fremgangsmaaden i saa Henseende, tyer til min ærede Ven, med Bøn om, at De venskabelig vil indlede denne Sag for mig, da dens sikkre og betimelige Afgiørelse vilde glæde mig meget. Jeg ønsker af Hiertet en Leilighed, hvorved jeg kunde være istand til at vise Dem al venskabelig Gientieneste, og beder Dem kiære Hr Conferentsraad atter at undskylde den Uleilighed, som jeg foraarsager Dem. Jeg henlever med sand Agtelse og Venskab

Rom d: 26de October 1833.

PS: Jeg har i Dag i den Anledning Tilskrevet H:K: Høihed Prinds Christian

Deres ærbødige
Thorvaldsen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 3
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 495. Gengivet hos Thiele III, p. 496-497.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Christian 8. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Works
Last updated 24.02.2020 Print