Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6238 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

26.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det fremgår ikke af Thorvaldsens Museums fotokopi af brevet, om der findes en udskrift på brevet.
Tilskrift: Deres Kongelige Høihed Prinds Christian til Danmark.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han endnu ikke har tiltrådt sin planlagte rejse til København; arbejdet med rytterstatuen af Maximilian 1. tager endnu noget tid. Beder derudover Christian Frederik om hjælp til at indsætte en sum af 20.000 rigsdaler specier i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa i anledning af dennes giftermål med Fritz Paulsen. Pengene skal trækkes fra det beløb, den danske stat skylder Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

Hvor langt kjærere vilde det have været mig, istedet for dette mit underdanigste Brev til Deres Kongelige Høihed, personligen at have kunnet bevidne Dem min dybe Ærefrygt, men desværre har min Stilling som Kunstner hidtil lagt uoverstigelige Hindringer i Vejen for Afreisen til mit Fædreland.

Jeg føler at jeg tidligere burde have underrettet Deres Kongelige Høihed derom, men Haabet om mueligt dog at overvinde Vanskelighederne holdt mig tilbage.

Jeg seer nu at jeg ikke med Bestemthed kan fastsætte min Reise førend til Februarii Maaned 1834 og at til den Tid saavel mit Arbeide for hans Majestæt Kongen af Bajeren: nemlig Erkehertug Maximilians Ridderstatue vil være færdig fra min Haand, ligesom ogsaa de endnu manglende trende Stykker af Friesen Alexanders Triumf. –

Deres Kongelige Høihed tillade at jeg benytter denne Leilighed til at fremkomme med en Bøn.

Ved min Datters Giftermaal med Hr Oberst v Paulsen, har jeg som Medgift bestemt hende 20,000 Species, der skulle nedsættes i Nationalbanken og Renterne aarlig tilfalde hende. Da jeg af min herværende Capital ikke godt kan eller bør uddrage ovennævnte Summa, er det mit underdanigste Ønske, at disse Penge maatte tages af hvad jeg for mit Arbeide har tilgode hos den Danske Regjering, og jeg vover at smigre mig med, at Deres Kongelige Høiheds naadigste Forsorg i saa Henseende vilde begunstige mit Ønske. –

Jeg har ogsaa i denne Anledning i Dag tilskrevet Hr Conferentsraad Collin, men anbefaler mig fremfor Alt til den hædrende Opmærksomhed, som Deres Kongelige Høihed hidtil viiste

Rom, d. 26 Octob: 1833.

Deres underdanigste
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Thiele III, p. 495.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Rytterstatuen af Maximilian 1. · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
Ludwig 1. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Værker
Sidst opdateret 24.02.2020 Print