26.10.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af planteornamentik i indramning.
Poststempel: T.T. HAMBURG 12. Nov. [33]

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, p.p.
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, / Commandeur af Dannebroge, Dan/nebrogsmand etc. etc. etc. / Copenhague / Dannemarc / Per / Hambourg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Beder om Collins hjælp til at indsætte en sum af 20.000 rigsdaler specier i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa i anledning af dennes giftermål med Fritz Paulsen. Pengene skal trækkes fra det beløb, den danske stat skylder Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

Dokument

Kiære høitagtede Hr Conferentsraad Collin

De er maaskee underrettet om, at det var min Bestemmelse at tiltræde min HiemreiseI til Danmark kort efter Kongelige SkibsII Afgang fra LivornoIII med de indtagede Konstsager:IV da imidlertid uforudseete Hindringer have giort mig det umuligt og jeg endnu i nogen Tid maa forblive i Rom, saa tilgiv mig min ærede Ven, at jeg ved disse Linier udbeder mig Deres godhedsfulde Hielp i et Anliggende, som jeg haabede allerede nu at kunde have mundtlig raadført mig med Dem om. Jeg har nemlig ved min DattersV BryllupVI med Oberstlieutenant PaulsenVII bestemt hende en MedgiftVIII af 20,000 Species;IX hvilken Sum dog urokkeligen bør hensættes i Nationalbanken i KiøbenhavnX og Renterne aarlig tilfalde hende og hendes Afkom, men i Tiden i Tilfælde at hverken hun eller Nogen af hendes Afkom existerer, bruges i Overeensstemmelse med hvad jeg i mit TestamenteXI har fastsat.

Det er nu mit Ønske, at disse Penge maatte udredes af hvad jeg hiemme har tilgode hos den danske Regiering for de af mig forfærdigede Konstværker, af hvilke alene Frisen “Alexanders Triumf”XII og Statuen ChristusXIII overstiger den ovenanførte Sum. Det er derfor at jeg, ganske ubekiendt med Fremgangsmaaden i saa Henseende, tyer til min ærede Ven, med Bøn om, at De venskabelig vil indlede denne Sag for mig, da dens sikkre og betimelige Afgiørelse vilde glæde mig meget. Jeg ønsker af Hiertet en Leilighed, hvorved jeg kunde være istand til at vise Dem al venskabelig Gientieneste, og beder Dem kiære Hr Conferentsraad atter at undskylde den Uleilighed, som jeg foraarsager Dem. Jeg henlever med sand Agtelse og Venskab

Rom d: 26de October 1833.

PS: Jeg har i Dag i den Anledning TilskrevetXIV H:K: Høihed Prinds ChristianXV

Deres ærbødige
Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Dear Konferensråd Collin,

You have perhaps been informed that it was my decision to begin my home journey to Denmark shortly after the royal ship’s departure from Leghorn with the taken in works of art. However, as unforeseen obstacles have made it impossible for me and I must stay in Rome still more time, then forgive me, most honoured friend that by these lines I ask for your kind help with a problem about which I hoped already now to have consulted you verbally. You see, at my daughter’s marriage to lieutenant-colonel Paulsen I decided for her a marriage portion of 20,000 Species, which amount should be placed immovably in the National Bank in Copenhagen and the interest annually go to her and her issue, but in time, should neither she nor any of her issue exist, it should be spent according to the stipulations in my will.

It is now my wish that this money be paid from what I have owing to me from the Danish government for the works of art made by me of which only the frieze “Alexander’s Triumph” and the statue of Christ exceed the abovementioned sum. Completely unfamiliar with the practice in that respect I therefore turn to my honourable friend with an entreaty that you will kindly begin this matter for me as its safe and timely settlement would please me immensely. I wish from my heart an opportunity at which I might be able to return the service, and ask you again dear Konferensråd to excuse the trouble I give you. I am with true respect and friendship

Rome, October 26th 1833

PS: I have today written to H.R. Highness Prince Christian in this connection.

Yours faithfully,
Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 3

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 495. Gengivet hos Thiele III, p. 496-497.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82

Kommentarer

 1. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1833, men rejsen blev udskudt, jf. emnet Aflyste rejser til Danmark. Han rejste først til Danmark i august-september 1838, jf. artiklen Thorvaldsens længere rejser.

 2. Dvs. korvetten Galathea.

 3. Jf. Thorvaldsen-kronologien tidligst 8.8.1833.

 4. Nærmere bestemt 65 kasser med Thorvaldsens kunst, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 5. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 6. Jf. Thorvaldsen-kronologien 25.12.1832.
  Se også dokumenter tilknyttet emnet Elisa og Fritz Paulsens giftermål.

 7. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 8. Jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 9. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 10. Jf. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 11. Jf. Thorvaldsens testamente af 8.8.1830.

 12. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 13. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik.

 15. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

Sidst opdateret 24.02.2020