No. 2417 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jens Baggesen [+]

Afsendersted

København

30.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Digt til Thorvaldsen sunget ved en fest i det litterære selskab Clio.

Se original

Skaal for Thorvaldsen.

(Afsjungen i Selskabet Clio, den 30te Octbr. 1819.)

––––––

Den store Genius ei døer,
Skjøndt ofte Jorden den forlader;
Den aabenbarer sig som før
Endnu for Slægtens Myriader.
Og stundom seer man doppelt skjøn
Med Krands om Tinding evig grøn,
I Kunstens alleryngste Søn
Den allerældste Kunstens Fader.

Med Verdens største Malers Død
Vel Farvebilledkunsten døde!
Men Rafael igjen blev fød
I Stubbs nys svundne Morgenrøde.
Og Held os! end i Purpurglands,
På Veien til Apelless Krands,
I alle Farvers Trylledands,
En Eckersberg endnu vi møde.

Og Digteraanden ei sov hen;
Af den har Verden endnu mere.
Homer gik i Virgil igjen,
Virgil i Dante, han i Flere.
Vi andre Digt’re, store, smaa,
Hvoraf tolv fjorten saa som saa
Paa hver af hine største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Men hvad i Marmor evigt staaer,
Derpaa man sieldnere mon støde;
Det er i Dag to tusind Aar,
Da Phidias den gamle døde.
See! Clio smiler med Behag
Paa Danmarks Dronnings Fødselsdag
I vor Beundrings Vennelag
Ved Mandens pludselige Møde!

Baggesen.

Generel kommentar

Som det fremgår af digtets overskrift, blev det afsunget ved en fest 30.10.1819 i det litterære selskab Clio, som festligholdte dronning Marie Sophie Frederikkes fødselsdag to dage tidligere. Ved denne lejlighed blev Thorvaldsen indbudt, ligesom også Baggesen, der indtrængende udbad sig Thorvaldsens tilstedeværelse, se brev af 29.10.1819. Thorvaldsen blev inviteret som særlig prominent gæst, fordi han tidligere på måneden var ankommet til København.


Digtet er afskrevet fra Baggesen, op. cit., se scanningen, der er knyttet til denne afskrift. Digtet kendes også fra to andre trykte udgaver: Thiele, op. cit., og Barfod, op. cit., der begge afviger på en del punkter i forhold til det her citerede, se kommentaren til ordet Purpurglands i 2. vers.
Baggesen skrev desuden en revideret udgave af digtets sidste to vers i Thorvaldsens stambog 9.5.1820.

Baggesen fejrede Thorvaldsens ankomst til København med to andre digte: Det ene var ‘Ved Thorvaldsens Giensyn’, og det andet et epigram i Dana. Poetisk Lommebog for 1820.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Dana
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 23-24.
Andre referencer

  • Jens Baggesen: ‘Skaal for Thorvaldsen’, in: Andreas Peter Liunge (ed.): Dana. Poetisk Lommebog for 1820, København 1820, p. 61-63.
  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 71-72.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles
Personer
C.W. Eckersberg · C.G. Kratzenstein Stub · Marie Sophie Frederikke
Sidst opdateret 13.02.2015 Print