The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6257 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

A draft for a letter to Frederik 6. Collin has received letter from Thorvaldsen, in which he requests that some of the money that the Danish state owes him for works commissioned for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady be deposited in the National Bank in Copenhagen for the benefit of his daughter Elisa on the occasion of her marriage with Fritz Paulsen. On 10.5.1832, Thorvaldsen stated that he wanted to give Elisa 40,000 rix-dollars in silver, and with reference to this dowry, Fritz Paulsen has petitioned King Frederik 6. to permit him not to pay the otherwise mandatory pension to Elisa into the General Widow’s Pension Fund. Collin mentions that the National Bank in Copenhagen does not pay interest on cash, and therefore he advises Thorvaldsen to invest in bonds instead, either in bank bonds or in royal bonds. Collin will see to it that the money is administered according to Thorvaldsen’s request.

See Original

Fra ConfR. Collin.
d 18 Nov 1833

Allerund Beretning

Med den i Fredags ankomne Post modtog jeg den i afskr. allerunderd. vedlagte Skriv. fra EtatsR og Prof Thorvaldsen i Rom af 26 f. M. Han overdrager anmoder mig deri om, at drage Omsorg for, at der af de Penge, som han har tilgode hos den danske Regiering for de af ham forferdigede Kunstverker, indsættes i den danske Nationalbank en i Kbh en Sum af 40000r r Sølv, som en urokkelig Capital til bedste for hans Datter Oberst lieutenant inde Paulsen og hendes Afkom.

Jeg skulle i den Anledning, og i allerunderd. Følge af Deres Majetæts allernaadigste Reskript af 2 d. M. berette Følgende.

Paa Grund af en af EtatsR. Th. under d 10 maj 1832 udstedt Declaration hvoraf en Afskrift allerund. (som jeg fra Gen. Commiss-Coll. har vedlagt, og hvoraf en Afskrift allerund. vedlægges om at ville give bemeldte hans Datter Elise Sophie Charlotte, der skulde indtræde i Ægteskab med Oberst Paulsen, en Medgift af 40000r r. S., som skulde indsættes i den danske Nat. Bank, blev det efter Oberst Paulsens derom indgive Ansøgn., ved allernaadigst Reskr. af 31. Marts d. A. til General Commissariats Collegie[t], allernaadigst aller tilladt, at han maatte være fritaget for at giøre Indskud for hende i den almindelig Enkekasse.
Senere er hans Thorvaldsens Datter, på Thorvaldsens hans Ansøgn. af 15. Januar d. A., ved en igennem Danske Cancelli udferdiget Bevilling ad mandatum, adopteret og tilladt at bære Familienavnet Thorvaldsen.
Hvad Medgiftens Udsættelse angaaer, da er derom hidtil ikke passeret andet, end at Direct. for Nat. Banken har, paa Forespørgsel derom fra General-Commiss: Collegiet, svaret, under 23 April d. A., at den ikke dertil var afleveret.

I den Hens. maa jeg allerunderd. bemerke, at da Banken ikke modtager Summer til Forrentning, hvilket formodentlig er EtR Th: og Oberst Ps Mening, saa kan den ovenbemeldte Medgift [xxx] i For ikke i egentlig Forstand deri indsettes: men de Effecter af hiint Beløb, som Th. skænker sin Datter, kunne i Nat. Bank. deponeres under de Betingelser, som EtR Th. maatte finde for godt at foreskrive.

Med næste Post vil jeg derom underrette Th, og derfor for[xxxxx] forlange hans Bestemmelse, om Summen skal anbringes enten i Nat. Bank Obligationer, hvormed han maa giøres opmærksom paa deels, at disse ikke altid faaes for pari, deels at han derved er udsat for den Uleilighed at maatte giøre idelige Omsetninger med Capitalen, eftersom disse ikke [xxx] [xxx] forfalde til Indbetaling, eller i Kongl. danske Papirer, som, efter deres nuværende Ind[koebspris?], give omtrent 4½ Proct. aarlig Rente.

Hvad angaar Oberst Ps– seneste til D. M. indgivne Andragende, at det maatte allernaadigst paasees, at Capitalen giøres frugtbringende paa den for hans Kone fordelagtigste Maade, som og at Obligation for samme udfærdiges paa hendes Navn, da seer jeg ikke, at dermed er videre at tage Hensyn til, end nøiagtigen at følge Giverens, EtR [xxx] Thorvaldsen, saavel i Declarat. af 10 maj 1832 som i bemelte Erklering af 26. Oct. 1833 indeholdte Bestemml: at Capitalen confereret for Thorvaldsens Datter Oberstinde Paulsen og hendes Afkom, saal[edes] at den ikke maa angribes, men kun Renterne nydes.

At ieg paa det nøieste skal drage Omsorg at EtR. Th.s Villie bestandige følges, naar ieg erholder Svar paa mit Brev angd. de Effecter, hvori Capitalen skal anlægges, tør ieg forsikkre.

For imidlertid at berolige Ob P. vil ieg tillige underrette Th. om, at ieg ufortøvet skal have tilskrive Comiss. for Slotsbygning vedkommnede Autoriteter angd. Summers Udbetaling , som til det bestemte Øiemed, saa at den kan staae paa rede Haand, naar Svaret fra Rom indløber.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 5
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Københavns Universitet · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.06.2020 Print