18.11.1833

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Frederik 6.

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

A draft for a letter to Frederik 6. Collin has received letter from Thorvaldsen, in which he requests that some of the money that the Danish state owes him for works commissioned for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady be deposited in the National Bank in Copenhagen for the benefit of his daughter Elisa on the occasion of her marriage with Fritz Paulsen. On 10.5.1832, Thorvaldsen stated that he wanted to give Elisa 40,000 rix-dollars in silver, and with reference to this dowry, Fritz Paulsen has petitioned King Frederik 6. to permit him not to pay the otherwise mandatory pension to Elisa into the General Widow’s Pension Fund. Collin mentions that the National Bank in Copenhagen does not pay interest on cash, and therefore he advises Thorvaldsen to invest in bonds instead, either in bank bonds or in royal bonds. Collin will see to it that the money is administered according to Thorvaldsen’s request.

Document

Fra ConfR. Collin.
d 18 Nov 1833

Allerund Beretning

Med den i Fredags ankomne Post modtog jeg den i afskr. allerunderd.I vedlagte Skriv.II fra EtatsRIII og ProfIV Thorvaldsen i Rom af 26 f. M. Han overdrager anmoder mig deri om, at drage Omsorg for, at der af de Penge, som han har tilgode hos den danske Regiering for de af ham forferdigede KunstverkerV, indsættes i den danske NationalbankVI en i Kbh en Sum af 40000r r SølvVII, som en urokkelig Capital til bedste for hans DatterVIII Oberst lieutenant inde Paulsen og hendes Afkom.

Jeg skulle i den Anledning, og i allerunderd. Følge af Deres Majetæts allernaadigste Reskript af 2 d. M.IX berette Følgende.

Paa Grund af en af EtatsR. Th. under d 10 maj 1832 udstedt DeclarationX hvoraf en Afskrift allerund. (som jeg fra Gen. Commiss-Coll. har vedlagt, og hvoraf en Afskrift allerund. vedlægges om at ville give bemeldte hans Datter Elise Sophie CharlotteXI, der skulde indtræde i Ægteskab med Oberst PaulsenXII, en Medgift af 40000r r. S.XIII, som skulde indsættes i den danske Nat. BankXIV, blev det efter Oberst Paulsens derom indgive Ansøgn.XV, ved allernaadigst Reskr. af 31. Marts d. A.XVI til General Commissariats Collegie[t], allernaadigst aller tilladt, at han maatte være fritaget for at giøre Indskud for hende i den almindelig EnkekasseXVII.
Senere er hans Thorvaldsens Datter, på Thorvaldsens hans Ansøgn. af 15. Januar d. A.XVIII, ved en igennem Danske CancelliXIX udferdiget BevillingXX ad mandatumXXI, adopteret og tilladt at bære Familienavnet Thorvaldsen.
Hvad MedgiftensXXII UdsættelseXXIII angaaer, da er derom hidtil ikke passeret andet, end at Direct.XXIV for Nat. Banken har, paa Forespørgsel derom fra General-Commiss: Collegiet, svaret, under 23 April d. A.XXV, at den ikke dertil var afleveret.

I den Hens. maa jeg allerunderd. bemerke, at da Banken ikke modtager Summer til Forrentning, hvilket formodentlig er EtR Th:XXVI og Oberst Ps Mening, saa kan den ovenbemeldte Medgift [xxx] i For ikke i egentlig Forstand deri indsettes: men de Effecter af hiint Beløb, som Th. skænker sin Datter, kunne i Nat. Bank. deponeres under de Betingelser, som EtR Th. maatte finde for godt at foreskrive.

Med næste Post vil jeg derom underretteXXVII Th, og derfor for[xxxxx] forlange hans Bestemmelse, om Summen skal anbringes enten i Nat. Bank Obligationer, hvormed han maa giøres opmærksom paa deels, at disse ikke altid faaes for pariXXVIII, deels at han derved er udsat for den Uleilighed at maatte giøre idelige Omsetninger med Capitalen, eftersom disse ikke [xxx] [xxx] forfalde til Indbetaling, eller i Kongl. danske Papirer, som, efter deres nuværende Ind[koebspris?], give omtrent 4½ Proct. aarlig Rente.

Hvad angaar Oberst Ps– seneste til D. M. indgivne AndragendeXXIX, at det maatte allernaadigst paasees, at Capitalen giøres frugtbringende paa den for hans Kone fordelagtigste Maade, som og at Obligation for samme udfærdiges paa hendes Navn, da seer jeg ikke, at dermed er videre at tage Hensyn til, end nøiagtigen at følge Giverens, EtR [xxx] Thorvaldsen, saavel i Declarat. af 10 maj 1832XXX som i bemelte Erklering af 26. Oct. 1833XXXI indeholdte Bestemml: at Capitalen confereret for Thorvaldsens Datter Oberstinde Paulsen og hendes Afkom, saal[edes] at den ikke maa angribes, men kun Renterne nydes.

At ieg paa det nøieste skal drage Omsorg at EtR. Th.s Villie bestandige følges, naar ieg erholder SvarXXXII paa mit BrevXXXIII angd. de Effecter, hvori Capitalen skal anlægges, tør ieg forsikkre.

For imidlertid at berolige Ob P.XXXIV vil ieg tillige underrette Th. om, at ieg ufortøvet skal have tilskrive Comiss. for Slotsbygning vedkommnede AutoriteterXXXV angd. Summers Udbetaling , som til det bestemte Øiemed, saa at den kan staae paa rede Haand, naar SvaretXXXVI fra Rom indløber.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 5

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. i afskrift allerunderdanigst

 2. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, jf. referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen var professor i billedkunst ved kunstakademierne i Firenze, København og Rom, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Thorvaldsen ønskede, at penge til Elisas medgift blev trukket fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg slot, herunder fx Kristus, marmor, jf. A82 og Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503.

 6. Dvs. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 7. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 8. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 9. Frederik 6.s reskript af 2.11.1833 er endnu uidentificeret.

 10. Denne deklaration af 10.5.1832 fra Thorvaldsen til NN er endnu uidentificeret.

 11. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 12. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 13. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 14. Dvs. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 15. Denne ansøgning af før 31.3.1833 fra Fritz Paulsen til Frederik 6. er endnu uidentificeret.
  Paulsen ansøgte tilsyneladende om at måtte slippe for at indbetale de lovpligtige pensionpenge til Elisa i Den almindelige Enkekasse med begrundelse i Elisas medgift fra Thorvaldsen.

 16. Frederik 6.s reskript af 31.3.1833 til General Commissariats Collegiet er endnu uidentificeret.

 17. Den almindelige Enkekasse var oprettet 1775 med det formål at kunne yde enkepension. Udover det landmilitære officerskorps skulle søofficerer samt kongeligt udnævnte civile betjente i kongens riger, hertugdømmer og lande tvangsmæssigt oprette en enkepension ved indgåelse af ægteskab.

 18. Jf. ansøgning af 15.1.1833 fra Thorvaldsen til Frederik 6.

 19. Dvs. det centrale forvaltningsorgan i den danske stat Danske Kancelli.

 20. Jf. bevilling af 12.3.1833 fra Frederik 6. (Danske Kancelli) til Thorvaldsen.

 21. Ad mandatum, (lat.), med bemyndigelse; med fuldmagt.

 22. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 23. Dvs. anbringelse af penge (til forrentning), jf. udsættelse #4 i Ordbog over det Danske Sprog.

 24. Direktøren 1833 for Nationalbanken i Kjøbenhavn er endnu uidentificeret.

 25. Svar af 23.4.1833 fra Nationalbankdirektøren til General Commissariats Collegiet er endnu uidentificeret.

 26. Dvs. etatsråd Thorvaldsens

 27. Jf. brev af 23.11.1883 fra Jonas Collin til Thorvaldsen.

 28. Pari, dvs. kurs 100 på værdipapirer, hvilket vil sige at kursværdien er lig med den pålydende værdi.

 29. Denne ansøgning af før 31.3.1833 fra Fritz Paulsen til Frederik 6. er endnu uidentificeret.
  Paulsen ansøgte tilsyneladende om at måtte slippe for at indbetale de lovpligtige pensionpenge til Elisa i Den almindelige Enkekasse med begrundelse i Elisas medgift fra Thorvaldsen.

 30. Denne deklaration af 10.5.1832 fra Thorvaldsen til NN er endnu uidentificeret.

 31. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 32. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 33. Jf. brev af 23.11.1883 fra Jonas Collin til Thorvaldsen.

 34. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 35. Dvs. Slotsbygningskommissionen og Københavns Universitet.

 36. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

Last updated 11.06.2020