The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6259 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har spor efter at have været lukket med et rødt laksegl.

23.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

I forbindelse med placeringen af Elisa Paulsens medgift i Nationalbanken i Kjøbenhavn, skal Collin skal vide, hvor meget Thorvaldsens kunstværker til henholdsvis Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke koster; hvad der fordres af henholdsvis Slotsbygningskommissionen og Københavns Universitet; og om Thorvaldsen ønsker Elisas medgift sat i bank- eller i kongelige obligationer.

See Original
Til Hr Etatsraad Thorvaldssen
Høistærede Ven!
Kiøbenh. d. 23 Nov. 1833.

Den i Deres Skriv. af 26 Oct. d.A. indeholdte Commission, angaaende Forrentningen af den for Deres Datter, Frue Oberstinde Paulsen, bestemte Medgift af 20,000 Specier, skal jeg med største Fornøielse og med al mig mulig Nøiag[tighed] udføre, naar jeg erholder Oplysning om Følgende:
Summen skal, ifølge Deres Skrivelse, udredes af det, De har tilgode hos den danske Regiering for de af Deres forfærdigede Kunstværker. Disse Kunstværker ere deels til Christiansborg Slot, deels til Vor Frue Kirke. Pengene for de første faaes hos SlotsbygningsCommissionen, og for de sidste hos Universitetet. Disse Autoriteter ville ogsaa strax udbetale hvad der fordres; men hvormeget enhver af dem skal betale, derom maatte de først underrettes.
I Tilfælde af, at jeg ogsaa allerede havde været i Besiddelse af denne Underretning, maatte jeg dog udbede mig nærmere Forskrift i Henseende til Summens Anbringelse. Min gode Ven skriver nemlig, at Pengene skulle hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn; men Banken modtager ikke Penge til Forrentning, men vel til Opbevaring efter Eierens Bestemmelse. Altsaa maa der for de 40000r. kiøbes Obligationer. Af disse gives der 2 Hovedslags: Bankobligationer og Kongelige Obligationer. Ved Bankobligationer er at mærke, at disse ikke kunne faaes uden Opgæld, og at de, skiøndt de maae betales med rede Sølv, dog kun give Rente i Sølv efter Quartalscoursen; nogle af dem indfries successive, hvoraf flyder den Uleilighed, at der jevnlig skal anskaffes nye i de Indløstes Sted. De Kongelige Obligationer, som give 4 Procent Rente i rede Sølv, koste nu 91 Procent i Sedler, saa at Renten er 4½ Procent.

Efter disse forudskikkede Bemærkninger vil min kiære Etatsraad see, at jeg behøver Besvarelse paa følgende Spørgsmaal:

1. hvormeget skal jeg fordre hos SlotsbygningsCommissionen ?

2. hvormeget skal jeg fordre hos Universitetet for Kunstværkerne til Frue Kirke ?

Om De vil opgive dette i runde Summer, eller med en special Sum for ethvert af Arbeiderne til Slottet og Kirken, henstiller jeg ganske til Deres Bestemmelse.

og for det 3die: skal jeg anvende Pengene til at kiøbe enten Bankobligationer eller Kongelige Obligationer, eller, efter Omstændighederne, nogle af hvert Slags?
Naar jeg modtager Svar fra min meget ærede Ven paa disse Spørgsmaal, skal jeg paa bedste Maade besørge Obligationerne indkiøbte og hensætte Dem i Nationalbanken, som en urokkelig Capital, hvoraf Renterne tilfalde Deres Datter Oberstinde Paulsen og hendes Afkom, hvorimod Capitalen, i Tilfælde af at hverken hun ell. hendes Afkom existerede, skulde anvendes i Overeensstemmelse med hvad der i Deres Testamente er fastsat om Deres øvrige Penge.

Med sand Høiagtelse og Venskab
Deres hengivne
Collin

Archival Reference
m18 1833, nr. 110
Subjects
Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Københavns Universitet · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Slotsbygningskommissionen
Last updated 11.06.2020 Print