Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6257 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

18.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et udkast til et brev til Frederik 6. Collin har modtaget brev fra Thorvaldsen, hvori han beder om, at nogle af de penge han har tilgode hos den danske stat for bestillingsarbejder til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke indsættes i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa i anledning af dennes giftermål med Fritz Paulsen. Thorvaldsen har den 10.5.1832 deklareret at ville give Elisa 40.000 rigsbankdaler rede sølv i medgift, og Fritz Paulsen har i forlængelse heraf – og med begrundelse i medgiften – ansøgt Frederik 6. om lov til, at han ikke indbetaler ellers lovpligtige pensionspenge til Elisa i Den almindelige Enkekasse. Collin bemærker, at Nationalbanken i Kjøbenhavn ikke forrenter kontanter, hvorfor han vil anbefale Thorvaldsen i stedet at investere i obligationer, enten i bankobligationer eller i kongelige obligationer. Collin vil se til, at pengene forvaltes i henhold til Thorvaldsens bestemmelser.

Se original

Fra ConfR. Collin.
d 18 Nov 1833

Allerund Beretning

Med den i Fredags ankomne Post modtog jeg den i afskr. allerunderd. vedlagte Skriv. fra EtatsR og Prof Thorvaldsen i Rom af 26 f. M. Han overdrager anmoder mig deri om, at drage Omsorg for, at der af de Penge, som han har tilgode hos den danske Regiering for de af ham forferdigede Kunstverker, indsættes i den danske Nationalbank en i Kbh en Sum af 40000r r Sølv, som en urokkelig Capital til bedste for hans Datter Oberst lieutenant inde Paulsen og hendes Afkom.

Jeg skulle i den Anledning, og i allerunderd. Følge af Deres Majetæts allernaadigste Reskript af 2 d. M. berette Følgende.

Paa Grund af en af EtatsR. Th. under d 10 maj 1832 udstedt Declaration hvoraf en Afskrift allerund. (som jeg fra Gen. Commiss-Coll. har vedlagt, og hvoraf en Afskrift allerund. vedlægges om at ville give bemeldte hans Datter Elise Sophie Charlotte, der skulde indtræde i Ægteskab med Oberst Paulsen, en Medgift af 40000r r. S., som skulde indsættes i den danske Nat. Bank, blev det efter Oberst Paulsens derom indgive Ansøgn., ved allernaadigst Reskr. af 31. Marts d. A. til General Commissariats Collegie[t], allernaadigst aller tilladt, at han maatte være fritaget for at giøre Indskud for hende i den almindelig Enkekasse.
Senere er hans Thorvaldsens Datter, på Thorvaldsens hans Ansøgn. af 15. Januar d. A., ved en igennem Danske Cancelli udferdiget Bevilling ad mandatum, adopteret og tilladt at bære Familienavnet Thorvaldsen.
Hvad Medgiftens Udsættelse angaaer, da er derom hidtil ikke passeret andet, end at Direct. for Nat. Banken har, paa Forespørgsel derom fra General-Commiss: Collegiet, svaret, under 23 April d. A., at den ikke dertil var afleveret.

I den Hens. maa jeg allerunderd. bemerke, at da Banken ikke modtager Summer til Forrentning, hvilket formodentlig er EtR Th: og Oberst Ps Mening, saa kan den ovenbemeldte Medgift [xxx] i For ikke i egentlig Forstand deri indsettes: men de Effecter af hiint Beløb, som Th. skænker sin Datter, kunne i Nat. Bank. deponeres under de Betingelser, som EtR Th. maatte finde for godt at foreskrive.

Med næste Post vil jeg derom underrette Th, og derfor for[xxxxx] forlange hans Bestemmelse, om Summen skal anbringes enten i Nat. Bank Obligationer, hvormed han maa giøres opmærksom paa deels, at disse ikke altid faaes for pari, deels at han derved er udsat for den Uleilighed at maatte giøre idelige Omsetninger med Capitalen, eftersom disse ikke [xxx] [xxx] forfalde til Indbetaling, eller i Kongl. danske Papirer, som, efter deres nuværende Ind[koebspris?], give omtrent 4½ Proct. aarlig Rente.

Hvad angaar Oberst Ps– seneste til D. M. indgivne Andragende, at det maatte allernaadigst paasees, at Capitalen giøres frugtbringende paa den for hans Kone fordelagtigste Maade, som og at Obligation for samme udfærdiges paa hendes Navn, da seer jeg ikke, at dermed er videre at tage Hensyn til, end nøiagtigen at følge Giverens, EtR [xxx] Thorvaldsen, saavel i Declarat. af 10 maj 1832 som i bemelte Erklering af 26. Oct. 1833 indeholdte Bestemml: at Capitalen confereret for Thorvaldsens Datter Oberstinde Paulsen og hendes Afkom, saal[edes] at den ikke maa angribes, men kun Renterne nydes.

At ieg paa det nøieste skal drage Omsorg at EtR. Th.s Villie bestandige følges, naar ieg erholder Svar paa mit Brev angd. de Effecter, hvori Capitalen skal anlægges, tør ieg forsikkre.

For imidlertid at berolige Ob P. vil ieg tillige underrette Th. om, at ieg ufortøvet skal have tilskrive Comiss. for Slotsbygning vedkommnede Autoriteter angd. Summers Udbetaling , som til det bestemte Øiemed, saa at den kan staae paa rede Haand, naar Svaret fra Rom indløber.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 5
Emneord
Adoptionen af Elisa Paulsen · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens økonomi
Personer
Københavns Universitet · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.06.2020 Print