The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 368 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Antagelig Firenze

Antagelig ultimo juni 1804 [+]

Dating based on

Regningen kan ikke dateres præcist, men antages at stamme fra Thorvaldsens ophold i Firenze sommeren 1804. Regningen må derved stamme fra perioden fra allersidst i maj til begyndelsen af juli 1804. Denne overordnede datering er baseret på de øvrige udkast, skitser og påtegninger på papiret, jf. tre udkast til Anna Maria Uhden af antagelig medio juli 1804, diverse lister over tøj fra antagelig juni-juli 1804, samt to brevudkast til C.F.F. Stanley før 27.10.1804. En sådan datering forudsætter dog, at regningen er Thorvaldsens egen, hvilket ikke kan verificeres endeligt, jf. navnet Roberto, se kommentar hertil i brevet nedenfor, og den manglende påtegnelse af en lokalitet.
Thiele meddeler, at Thorvaldsen sommeren 1804 var i Firenze i to omgange. Om det første ophold, der fandt sted efter den 20.5.1804, jf. rejsepas af denne dato, angiver Thiele blot, at Thorvaldsen “… opholdt sig dog neppe meget længer i Florents, and han kunde være her i Selskab med sine kiære Landsmænd [familien Moltke], dog længe nok til at Lysten, at gientage dette Besøg, kunde blive levende.” Thiele I, p. 224. Det andet ophold skildres ikke meget tydeligere, men angives at være påbegyndt i juni måned med tilbagekomst til Montenero i midten af juli måned. Også dette ophold beskrives som “… ikke … af lang Varighed.”, Thiele I, p. 232. Regningens 2×12 dage er i ikke usandsynlig i forhold til Thieles beskrivelse, men det er ikke videre sandsynligt, at Thorvaldsen har fået regningen med sig efter første ophold og siden fået påført det andet opholds regning på samme ark og først herefter betalt det samlede beløb. En sådan todeling af opholdet kan heller ikke belægges med kilder i Arkivet, med mindre netop denne hotelregning altså skal ses som et bevis på, at han har haft to adskilte ophold af hver tolv dages varighed. Thiele kan enten have haft sine oplysninger andetsteds fra eller taget fejl. At det sidste kunne være tilfældet synes at fremgå af brev af 2.7.1804 fra Schubart til Thorvaldsen, af hvilket det lader til, at Thorvaldsen endnu ikke denne sommer har indfundet sig på Montenero, ligesom Thorvaldsens koncept af efter 2.7.1804, der var svar på Schubarts ovennævnte brev, heller ikke meddeler noget om en tilbagevenden, men kun om en ankomst. Til J.L. Lund skriver Thorvaldsen et brevudkast af juni-juli 1804, der heller ikke tyder på, at han har skyndt til Montenero.
Kilderne i Arkivet taler dermed overvejende for, at Thorvaldsen var én og ikke to gange i Firenze sommeren 1804. Dog kan hverken denne eller Thieles udlægning bekræftes endeligt uden yderligere kilder. Man må antage, at regningen har været den første påtegning på papiret, og at Thorvaldsen har fået arket med sig ved afregningen. Dermed kan regningen tidligst dateres til omkring den 24.6.1804, og de øvrige påtegninger må derfor være senere end dette. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Firenze

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Bill for lodgings for 12 days and for food and lodgings for 12 days, presumably in Florence.

See Original
Conto del Sig.r Roberto  
Per l’alloggio d giorni 12 S[cudi]
Per l’alloggio e Vitto d giorni 12 .
 
 
6
27
_
33
General Comment

Det kan ikke fastslås med sikkerhed, hvordan regningen skal forstås: dækker de to poster over to forskellige ophold for én person, hver á 12 dage, med forskellig service? Over to personers samlede ophold i 12 dage (en med og en uden kost) eller over et 24 på hinanden følgende dages langt ophold med varierende service for én person? Det må anses for mest sandsynligt, at regningen skal forstås som fortløbende 24-dage – heraf de første 12 uden kost, da Thorvaldsen her kan have haft selskab af grev Moltke og dermed foretrukket at spise ude. Herefter kan det de næste 12 dage havde været mere bekvemt at spise alene på pensionatet/hotellet.
Regningen dækker under alle omstændigheder ikke hele Thorvaldsens ophold i Firenze, da han opholdt sig i byen i mere end 24 dage, jf. Thorvaldsen-kronologien.
Udkastet til J.L. Lund af efter 9. og før 16.7.1804 er skrevet på bagsiden af en trykt reklamesag til rejsende i Firenze, hvoraf det fremgår, at Pio Lombardi og Vincenzio Petrarchi udlejer værelser og tilbyder kost bl.a. i la Locanda dell’Acquila Nera. Samme pensionat omtales allerede knap tre år tidligere i brev fra Johan Jacob Ekman af 24.2.1801. Måske har dette pensionat været stedet at bo i Firenze, og Thorvaldsen kan have boet der gennem det sidste af sit ophold i byen?
At regningen antages at stamme fra Firenze beror på, at skitserne på samme ark antagelig stammer fra Thorvaldsens ophold i byen, og at Thorvaldsen må have haft udgifter til logi, se desuden dateringsdiskussionen og Thorvaldsen-kronologien for nærmere diskussion af Thorvaldsens ophold i Firenze.

Regningen er skrevet øverst på et stykke papir over skitsen Kvinde med tre børn, Caritas, C530r.
Arket indeholder udover endnu en skitse (se nedenfor) desuden to udkast til breve til C.F.F. Stanley, se udkast før 27.10.1804, tre udkast til Anna Maria Uhden, se udkast af antagelig primo juli 1804, diverse lister over tøj, se brev af antagelig juni-juli 1804.
På samme side af papiret ses til venstre, delvis under et brevudkast, en meget svag blyantsskitse af en Caritasfremstilling. Ridset kunne være et første udkast til den tydeligere og mere udførlige skitse på højre halvdel af papiret. Skitserne er to af mange Caritasfremstillinger fra Thorvaldsens hånd i denne periode. Sandsynligvis stammer skitserne fra Thorvaldsens ophold i Firenze. Caritasmotivet kan senere være blevet taget op i forbindelse med udførelsen af Døbefont, A555,2, se evt. referenceartikel om fonten.

Archival Reference
C530r
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Travelling Expenses
Works
Last updated 27.09.2018 Print