No. 376 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Livorno [Antagelig]

Antagelig medio juli 1804 [+]

Dating based on

Arket rummer flere udkast til et brev til Anna Maria Uhden. Det første af disse er tilsyneladende skrevet i Livorno, og det er derfor dateringen af Thorvaldsens ophold i Livorno sommeren 1804, som udgør dateringens vigtigste ledetråd: Thorvaldsen fik 20.5.1804 udstedt en rejsetilladelse for at besøge Herman Schubart på dennes landsted Montenero. Han rejste i slutningen af maj først til Firenze sammen med grev Adam Gottlob Detlev Moltke, se Thorvaldsen-kronologien.
Herefter opstår tvivl om Thorvaldsens færden og dermed også om dateringen af udkastet:
Thiele meddeler, at Thorvaldsen sommeren 1804 var i Firenze i to omgange. Om det første ophold angiver Thiele blot, at Thorvaldsen “… opholdt sig dog neppe meget længer i Florents, end han kunde være her i Selskab med sine kiære Landsmænd [familien Moltke], dog længe nok til at Lysten, at gientage dette Besøg, kunde blive levende.” Thiele I, p. 224. Det andet ophold skildres ikke meget tydeligere, men angives at være påbegyndt i juni måned med tilbagekomst til Montenero i midten af juli måned. Også dette ophold beskrives som “… ikke … af lang Varighed.”, Thiele I, p. 232. Thorvaldsen skulle altså ifølge Thiele have passeret Livorno 4 gange fra begyndelsen af juni til midten af juli.
En sådan todeling af opholdet i Firenze kan dog indtil videre ikke belægges med kilder i Arkivet, se dog regning af antagelig ultimo juni 1804, hvor en vis usikkerhed udtrykkes. Thiele kan enten have haft sine oplysninger andetsteds fra eller taget fejl. At det sidste kunne være tilfældet, synes at fremgå af brev af 2.7.1804 fra Schubart til Thorvaldsen, af hvilket det lader til, at Thorvaldsen på dette tidspunkt endnu ikke havde indfundet sig på Montenero, ligesom Thorvaldsens svarkoncept af efter 2.7.1804 heller ikke meddeler noget om en tilbagevenden, men kun om en ankomst. Til J.L. Lund skriver Thorvaldsen et brevudkast af juni-primo juli 1804, der heller ikke tyder på, at han har skyndt sig til Montenero.
Kilderne i Arkivet taler dermed overvejende for, at Thorvaldsen var én og ikke to gange i Firenze sommeren 1804. Dog kan hverken denne eller Thieles udlægning bekræftes endeligt uden yderligere kilder. Dateringen bygger her på antagelsen om ét langt ophold, og Thorvaldsens udkast til Anna Maria Uhden antages derfor at stamme fra midten af juli 1804, dvs. fra Thorvaldsens første ankomst til Livorno på vejen fra Firenze mod Schubart og Montenero. Thorvaldsen forlod Firenze tidligst 9.7.1804 og ankom til Montenero senest 16.7.1804, jf. førnævnte brevudkast til Schubart af efter 2.7.1804, brevudkast til Lund af tidligst 9. og senest 16.7.1804 og Lunds brev af 13.7.1804. Thorvaldsen fik først afsendt et brev til Uhden den 6.8.1804, hvorfor udkastene med sikkerhed kan dateres til før denne dato.
At Thorvaldsen løbende har forsøgt at skrive brevet færdigt ses af talrige koncepter fra denne sommer, der alle ligner udkast til samme brev. Således ses eksempelvis et lignende Carisima Amica dateret Firenze 2. gui[papiret afskåret] på Caritas. Kvinde med fem børn, C529r. Om der her menes giùgno eller lùglio er dog uvist jf. Thorvaldsens tale og skriftsprog. Thorvaldsen var med stor sandsynlighed i Firenze både den 2. juni og den 2. juli 1804, hvorfor ingen af datoerne kan udelukkes på dette grundlag. Da det ene af de to øvrige koncepter på C529r helt sikkert stammer fra begyndelsen af juli måned, se koncept af efter 2.7.1804 og det andet sandsynligvis er nogenlunde samtidigt (juni-primo juli 1804), er det mest sandsynlige dog, at også denne korte tekst skal dateres til samme periode, dvs. juni-primo juli 1804.

Anna Maria Uhden [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

In a few Italian phrases Thorvaldsen tries to apologize for not having written to Anna Maria Uhden sooner. He assures her that the delay is not due to idleness or lack of will but only to his writing difficulties.

See Original

[Brevudkast recto foroven til venstre:]
Carisima Amica

Appe[na] sonn arivatto a Livor[no?] dopo avere
Io chiedo Scuse
Mi scusera che io no ho fatto mio dovere di scrive prima e stato per
magio[r]mente per motivo che io no so scriver

[Brevudkast verso på venstre side:]
Lei Mi Scusera il mio trascurrasene che io l[e?] ho[ ]fatto[?][xx][a]spetato tanto di fare il mio Dovero a scrivere, ma lei sa che io non so [scrivere]

[Brevudkast verso på højre side:]

Il mio manca[nza?]

Lei Sperre che lei mi scusera che io no ho fatte il mio dovere di farle sapere le mie nuove quallche cosa di mi ma lei sa bene che io no so scriver e per questo motive ho bavure che lei non polle lessene questo che io scrivo non e sollamento trascurasene e molte mene che io posa scordarme di una Amica de quale come lei dove lo avutto tanto finetsa ma il motivo è che ho bavure che non potele leserre e che averette besiono da fare leger da qualh duno allre

General Comment

Udkastene er antagelig til Anna Maria Uhden pga. indholdet og tiltaleformen Caris[s]ima Amica, som lader til at være forbeholdt hende. Dog tiltales Thorvaldsen på samme måde (Carissimo Amico) i brev af 20.4.1804 fra Maria Zöega, men det betyder – i dette tilfælde – ikke nødvendigvis at tiltalen var gensidig.

Udkastene er skrevet på hver sin side af samme stykke papir, der desuden indeholder to udkast til breve til C.F.F. Stanley før 27.10.1804, en regning for kost og logi af antagelig juni-juli 1804, diverse lister over tøj af antagelig tidligst ultimo juni 1804, samt to skitser til en Caritasfremstilling, heraf tydeligst Kvinde med tre børn, Caritas, C530r. Udkastene til Uhden er påført efter Caritasskitserne.
Teksten er visse steder svært tydbar pga. den svage blyantsstreg og talrige pletter på papiret, men i hovedsagen skyldes vanskelighederne de talrige stave- og grammatiske fejl.
De mange udkast til samme brevindhold og de mange sproglige fejl viser, at Thorvaldsen har haft vanskeligheder med det italienske sprog og med skriftlig formulering i det hele taget, se evt. referenceartikel om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.
Et endeligt brev først afsendt den 6.8.1804. Se i øvrigt dateringsdiskussionen.

På venstre side af papiret ses, delvis under det første af ovenstående udkast, en meget svag blyantsskitse af en Caritasfremstilling, C530r. Skitserne er to af mange Caritasfremstillinger fra Thorvaldsens hånd i denne periode. Sandsynligvis stammer skitserne fra Thorvaldsens ophold i Firenze. Caritasmotivet kan senere være blevet taget op i forbindelse med udførelsen af Døbefont, A555,2, se evt. referenceartikel om denne.

Archival Reference
C530r og C530v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Works
Last updated 27.09.2018 Print